Recent Posts

SEASON'S GREETINGS / CYFARCHION Y TYMOR

[Please scroll down for Welsh]

At the end of this very challenging year, DVSC would like to take some time to thank each and every one of you for playing your part in fighting COVID and making Denbighshire the warm place to live it is today!


If we can take one positive from 2020 it is that we have proven to be a resilient community, caring for each other and willing to go the extra mile.


Christmas will be hard for everyone with the new and tough restrictions in place. However, it is more important than ever to adhere to the rules and follow government guidelines. If you are unsure, please visit the government website: https://gov.wales/making-christmas-bubble-friends-and-family


Behind the scenes, our team has been busy preparing an interesting training and get together offer for the first months of 2021:

 • Join Open Doors online for an interesting talk every Friday.

 • Brush up your IT skills in partnership with Digital Communities Wales and Wales Coop, every first Friday of the month.

 • Sign up for one of our interesting and diverse Dementia Aware Denbighshire training courses.

 • Or book a place on one of the open Dementia Friends awareness sessions we have set up, every second Tuesday of the month in the evening and every 4th Wednesday of the month in the morning.

Take a look at our Eventbrite page and book your place for one of these free online courses: DVSC Events | Eventbrite


We have also been working on two new grant rounds which will be launched on our website during the first week of the new year.

 • Our Dementia Aware Denbighshire grant will be available for charities, community groups, town and community councils, third sector organisations, small businesses and individuals working to spread dementia awareness across Denbighshire.

 • The Youth-Led grants will be open to organisations which helps young people within six priority areas set by the Welsh Government: early years, better mental health, housing, skills and employability, social care and decarbonisation.

Both grant rounds will be operated through a rapid grant decision-making process with applications being considered on a rolling basis until funds are disbursed. Keep an eye on our socials for the announcements and the link to the grant application form.


DVSC will be closed from Wednesday 23rd December at 4.30 pm and we will be back in our home offices on Monday 4th January from 8.30 am.


If you need urgent support over the Christmas and New Year period, please contact Denbighshire County Council’s Single Point of Access at 0300 456 1000. SPoA office hours:

 • Christmas eve: open till 12.30 pm

 • Christmas Day: closed

 • Saturday 26th, Sunday 27th and Monday 28th December: 10.00 am till 4.00 pm

 • Tuesday 29th until Thursday 31st December: normal office hours New Years Day, Saturday 2nd and Sunday 3rd January: 10.00 am till 4.00 pm

Outside of office hours you can call social services on 0345 053 31 16 or for any other service, contact 0300 123 30 68.


We would like to wish everyone a Merry Christmas and a healthy 2021!

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

Ar ddiwedd y flwyddyn heriol hon, hoffai CGGSDd gymryd yr amser i ddiolch i bob un ohonoch am chwarae eich rhan yn ymladd COVID a gwneud Sir Ddinbych y lle cynnes i fyw y mae heddiw!


Os gallwn gymryd un positif o 2020, rydym wedi profi i fod yn gymuned gydnerth, yn gofalu am ein gilydd ac yn barod i fynd y cam ychwanegol.


Bydd y Nadolig yn anodd i bawb gyda'r cyfyngiadau newydd a chaled. Fodd bynnag, mae'n bwysicach nag erioed i gadw at y rheolau a dilyn canllawiau'r llywodraeth. Os ydych chi'n ansicr, ewch i wefan y llywodraeth: https://llyw.cymru/ffurfio-swigen-nadolig-gyda-ffrindiau-theulu


Y tu ôl i'r llenni, mae ein tîm wedi bod yn brysur yn paratoi hyfforddiant diddorol ar gyfer misoedd cyntaf 2021:

 • Ymunwch â Drysau Agored ar-lein am sgwrs ddiddorol bob dydd Gwener.

 • Ychwanegwch at eich sgiliau TG mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru a Canolfan Cydweithredol Cymru, bob dydd Gwener cyntaf y mis.

 • Cofrestrwch ar gyfer un o'n cyrsiau hyfforddi diddorol ac amrywiol Ymwybyddiaeth Dementia Sir Ddinbych

 • Neu archebwch le ar un o'r sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia agored rydyn ni wedi'u sefydlu, bob yn ail ddydd Mawrth y mis gyda'r nos a phob 4ydd dydd Mercher o'r mis yn y bore.

Cymerwch gip ar ein tudalen Eventbrite ac archebwch eich lle ar gyfer un o'r cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim hyn: DVSC Events | Eventbrite


Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar ddwy rownd grant newydd a fydd yn cael eu lansio ar ein gwefan yn ystod wythnosau cyntaf y flwyddyn newydd.

 • Bydd ein grant Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych ar gael ar gyfer elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, busnesau bach ac unigolion sy'n gweithio i ledaenu ymwybyddiaeth o ddementia ar draws Sir Ddinbych.

 • Bydd y grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn agored i grwpiau sy’n helpu pobl ifanc o fewn chwe maes blaenoriaeth sydd wedi ei osod gan Llywodraeth Cymru: blynyddoedd cynnar, gwell iechyd meddwl, tai, sgiliau a chyflogadwyedd, gofal cymdeithasol a datgarboneiddio.

Bydd y ddwy rownd grant yma yn cael eu gweithredu trwy broses benderfynu grantiau gyflym gyda cheisiadau'n cael eu hystyried ar sail dreigl nes bod yr holl bres wedi ei ddosbarthu. Cadwch lygad ar ein gwefannau cymdeithasol am y cyhoeddiadau a'r ddolen i ffurflen gais y grant.


Bydd CGGSDd ar gau o ddydd Mercher 23ain Rhagfyr am 4.30 y prynhawn a byddwn yn ôl yn ein swyddfeydd cartref ddydd Llun 4ydd Ionawr am 8.30 y bore.


Os oes angen cefnogaeth frys arnoch dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, cysylltwch â Phwynt Mynediad Sengl Cyngor Sir Dinbych (SPoA) ar 0300 456 1000.

Oriau swyddfa SPoA:

 • Noswyl Nadolig: ar agor hyd at 12.30 yp

 • Dydd Nadolig: Ar gau

 • Dydd Sadwrn 26ain, dydd Sul 27ain a dydd Llun 28ain Rhagfyr: 10.00 yb tan 4.00 yp

 • Dydd Mawrth 29ain tan ddydd Iau 31ain Rhagfyr: oriau swyddfa arferol

 • Dydd Calan, Dydd Sadwrn 2il a dydd Sul 3ydd Ionawr: 10.00 yb tan 4.00 yp

Y tu allan i oriau swyddfa gallwch ffonio'r gwasanaethau cymdeithasol ar 0345 053 31 16 neu ar gyfer unrhyw wasanaeth arall, cysylltwch â 0300 123 30 68.


Dymunwn Nadolig Llawen a 2021 iach i bawb!

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487