Recent Posts

#NotTheWelshCharityAwards / #NidGwobrauElusennauCymru

[Please scroll down for Welsh]

As part of our service commitment, we share the information below - a press release from WCVA.

Take part in #NotTheWelshCharityAwards

The Welsh Charity Awards recognise and celebrate the fantastic contribution charities, community groups, not-for-profits and volunteers make to Wales. Organised by WCVA, the awards took place for the first time in 2019 and were kindly sponsored by Class Networks.

WCVA has made the difficult decision to cancel this year’s awards with the safety of all involved in mind.

However, with so many groups and individuals doing so much to support people in Wales during this difficult time, it’s more important than ever to shout loud and proud about the work of voluntary organisations and volunteers.

The #NotTheWelshCharityAwards campaign will take place throughout October and will share personal stories of how voluntary organisations or volunteers have made a big impact over the last year.

Do you have a story to share?

If you have a personal story to share about a charity or volunteer that has made a big difference to your life, give them a well-deserved shout out by getting involved in the #NotTheWelshCharityAwards campaign.

WCVA wants to hear about the community groups, social enterprises, not-for-profit groups of all kinds (and volunteers!) that you would nominate for the #NotTheWelshCharityAwards. We may not be able to give out trophies or invite them up on stage, but we can certainly recognise and give a big heartfelt thanks to our would-be-winners and nominees!

Please get involved by submitting a short video nomination, or sharing your story on social media. Find out more about how to take part here.

The stories will be shared using the hashtag #NotTheWelshCharityAwards throughout October, but you can submit your nomination today!

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Fel rhan o'n hymrwymiad gwasanaeth, rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth isod - datganiad i'r wasg ar y cyd gan mae CGGC

Cymerwch ran yn #NidGwobrauElusennauCymru

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru. Wedi'u trefnu gan WCVA, cynhaliwyd y gwobrau am y tro cyntaf yn 2019 ac fe'u noddwyd yn garedig gan Class Networks. Mae WCVA wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo gwobrau eleni gan ystyried diogelwch pawb sy'n gysylltiedig. Fodd bynnag, gyda chymaint o grwpiau ac unigolion yn gwneud cymaint i gefnogi pobl yng Nghymru yn ystod yr amser anodd hwn, mae'n bwysicach nag erioed gweiddi'n uchel ac yn falch o waith sefydliadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr. Bydd yr ymgyrch #NidGwobrauElusennauCymru yn cael ei cynnal trwy gydol mis Hydref a bydd yn rhannu straeon personol am sut mae sefydliadau gwirfoddol neu wirfoddolwyr wedi cael effaith fawr dros y flwyddyn ddiwethaf. Oes gennych chi stori i'w rhannu? Os oes gennych chi stori bersonol i'w rhannu am elusen neu wirfoddolwr sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'ch bywyd, rhowch floedd haeddiannol iddynt trwy gymryd rhan yn yr ymgyrch #NidGwobrauElusennauCymru. Mae WCVA eisiau clywed am y grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, grwpiau dielw o bob math (a gwirfoddolwyr!) y byddech chi'n eu henwebu ar gyfer y #NidGwobrauElusennauCymru. Efallai na fyddwn yn gallu rhoi tlysau na'u gwahodd i fyny ar y llwyfan, ond yn sicr gallwn gydnabod a rhoi diolch mawr o galon i'n darpar enillwyr a'n henwebeion! Cymerwch ran trwy gyflwyno enwebiad fideo byr, neu rannu eich stori ar gyfryngau cymdeithasol. Darganfyddwch fwy am sut i gymryd rhan yma. Bydd y straeon yn cael eu rhannu gan ddefnyddio'r hashnod #NidGwobrauElusennauCymru trwy gydol mis Hydref, ond gallwch chi gyflwyno'ch enwebiad heddiw!

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487