Recent Posts

National Lottery Heritage Fund in Wales / Grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn Cymru

[Please scroll down for Welsh]
The National Lottery is accepting applications again for grants

The National Lottery Heritage Fund in Wales funds projects that connect people of all backgrounds, generations and communities to their national and local heritage.


Heritage is for everyone and we are committed to supporting Wales’ rich and diverse heritage sector, not-for-profit, public sector organisations and local authorities through the continuing COVID-19 crisis.


As part of this ongoing commitment, The National Lottery Heritage Fund in Wales has reopened its funding grants programme for heritage projects.


We’re accepting applications again for grants from organisations who work with heritage to build their resilience so that they can adapt and respond to the changing environment they are now operating in.


It’s important that our heritage reflects the diversity and make-up of society and encompasses people from different age groups and religious beliefs, ethnic minorities, LGBT+ communities and disabled people.


As such, we would welcome grant applications from groups to focus on this diversity through projects such as exploring different generations, communities and their history, youth-led history focused projects or sharing LGBT+ heritage.


Heritage has a critical role to play in helping people, communities and places through the COVID-19 crisis and we will do everything we can to help Wales’ heritage sector and communities to survive this difficult time and thrive again thanks to National Lottery players.


For more information regarding this fund please visit their website – www.heritagefund.org.uk and clicking on the ‘Funding’ tab where they can find details about this and other programmes.

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk
Mae'r Loteri Genedlaethol yn derbyn ceisiadau eto am grantiau

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl o bob cefndir, cenhedlaeth a chymuned â'u treftadaeth leol a chenedlaethol.


Mae treftadaeth ar gyfer pawb ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi sector treftadaeth gyfoethog ac amrywiol Cymru, sefydliadau dielw, y sector cyhoeddus ac awdurdodau lleol drwy'r argyfwng COVID-19.


Fel rhan o'r ymrwymiad yma, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru wedi ailagor ei rhaglen grantiau ar gyfer prosiectau treftadaeth.


Rydym yn derbyn ceisiadau unwaith eto am grantiau gan sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i adeiladu eu gwydnwch fel y gallant addasu ac ymateb i'r amgylchedd newydd y maent bellach yn gweithredu ynddo.


Mae'n bwysig bod ein treftadaeth yn adlewyrchu amrywiaeth a phawb yn y gymdeithas ac yn cwmpasu pobl o wahanol grwpiau oedran a chredoau crefyddol, lleiafrifoedd ethnig, cymunedau LHDT+ a phobl anabl.


Felly, rydym yn croesawu ceisiadau grant gan grwpiau i ganolbwyntio ar yr amrywiaeth yma drwy brosiectau megis archwilio gwahanol genedlaethau, cymunedau a'u hanes, prosiectau sy'n canolbwyntio ar hanes dan arweiniad pobl ifanc neu rannu treftadaeth LHDT+.


Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae o ran helpu pobl, cymunedau a lleoedd drwy’r argyfwng COVID-19 a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu sector treftadaeth a chymunedau Cymru i oroesi'r cyfnod anodd yma a ffynnu eto diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.


Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r gronfa hon ewch i www.heritagefund.org.uk/cy a chlicio ar y tab 'Ariannu' lle gallan nhw ddod o hyd i’r holl fanylion a gwybodaeth am raglenni eraill.

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487