Recent Posts

Dementia Aware Denbighshire Programme: Training opportunities / Rhaglen Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych: Cyffleoedd Hyfforddi

October 26, 2020

[Please scroll down for Welsh]

 

 

Over the last two years DVSC has worked with many members of the community,voluntary organisations, community groups and town and community councils tospread awareness about dementia throughout Denbighshire.

 

Linking in with our Dementia Aware Denbighshire Community Led Programme we have set up an interesting and diverse training programme. These courses will be ran throughthe medium of Zoom and are FREE to join. Check out the first courses that we have on offer below:

 

 

04/11/2020 10.00am-12.30pm: Loss and Bereavement Awareness webinar

 

In this 2.5 hours session a professional trainer will raise awareness about loss and the process of grief by introducing you to the models of grief and how this might affect your day to day interactions. The trainer will not only talk about grief after losing a loved one, but will look into feelings of loss carers might experience when someone develops dementia.

 

At the end of the session there will be some time for Q&A.

 

For more information and to book your place, click here.

06/11/2020 10.00am-11.00am: Inspiring Digital Activities 

Digital technology can help to keep people engaged, socially included and in control of their health.

In this hour long webinar, we will explore the fun and interactive use of apps and websites to manage health conditions, improve health and well-being

For more information and to book your place

04/12/2020 10am-11am: Facilitating Sessions Online 

 

Due to the COVID-19 lockdown, many organisations have had to adapt our service delivery and find online solutions for hosting video conferences with clients as well as internal teams.

We will reflect and share Digital Communities Wales’ recommendations for online facilitation to support your organisations’ development of online service provision.


For more information and to register for this event  

08/01/2021 10.00am-11.00am: Digital Story Telling (Android)  

A digital story is a short video of what is usually a personal story, using photos or images from a person’s past.

Learn how to create a digital story by using the PowerDirector app via your smartphone or tablet.  Record treasured memories and experiences for posterity.

For more information and to book your place


05/02/2021 10.00am-11.00am: Digital Story Telling (Apple)


 A digital story is a short video of what is usually a personal story, using photos or images from a person’s past.

Learn how to create a digital story by using the Adobe Spark app via your smartphone or tablet. Record treasured memories and experiences for posterity.

Sign up today

 

 

If you want more information about any of the above courses, please get in touch: engagement@dvsc.co.uk or cal us on 01824 702 441.

We are working hard behind to scenes to add more courses to our offer and we will keep
you updated on new courses being added via email and our social media channels. Make
sure to follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn or Instagram.

If you cannot attend these events but wish to be informed of future events, please follow our Eventbrite page and this will automatically notify you of upcoming events.

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_WalesLinkedInInstagram 
and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

 

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae CGGSDd wedi gweithio gyda llawer o aelodau o'r gymuned, sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a chynghorau tref a chymunedol i lledaenu ymwybyddiaeth am ddementia ledled Sir Ddinbych.

Yn cysylltu hefo'n Rhaglen Gymunedol Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych rydym wedi sefydlu rhaglen hyfforddi ddiddorol ac amrywiol. Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu rhedeg trwy cyfrwng Zoom ac maent AM DDIM i ymuno. Edrychwch ar y cyrsiau sydd gennym i’w cynnig isod:

 

 

04/11/2020 10.00yb-12.30yp: Gweminar Ymwybyddiaeth Colled a Phrofedigaeth

Yn y sesiwn 2.5 awr hon bydd hyfforddwr proffesiynol yn codi ymwybyddiaeth am golled
ac y broses o alar trwy eich cyflwyno i modelau galar a sut gallai hyn effeithio eich
rhyngweithio o ddydd i ddydd. Bydd yr hyfforddwr nid yn unig yn siarad am alar ar ôl
colli rhywun annwyl, ond byddem hefyd yn edrych i mewn i deimladau o golled y gallai
gofalwyr eu profi pan fydd rhywun yn datblygu dementia.

Ar ddiwedd y sesiwn bydd peth amser i Holi ac Ateb.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle, clicwch yma.

 

06/11/2020 10.00yb-11.00yb: Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol

 

Gall technoleg ddigidol helpu pobl  i ymgysylltu, eu cynnwys yn gymdeithasol ac i reoli eu hiechyd.

 

Yn y weminar awr o hyd hon, byddwn yn archwilio'r defnydd hwyliog a rhyngweithiol o apiau a gwefannau i reoli cyflyrau iechyd, gwella iechyd a lles

 

Am fwy o wybodaeth ac I archebu lle

 

04/12/2020 10.00yb-11.00yb: Hwyluso Sesiynau Ar-lein

 

Oherwydd cyfyngiadau COFID-19, mae llawer o sefydliadau wedi gorfod addasu ein darpariaeth gwasanaeth a dod o hyd i atebion ar-lein ar gyfer cynnal cynadleddau fideo gyda chleientiaid.

 

Yn y weminar hon, rydym yn myfyrio ar ac yn rhannu argymhellion ‘Cymunedau Digidol Cymru’ ar gyfer hwyluso ar-lein i gefnogi datblygiad eich sefydliadau

 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

 

08/01/2020 10.00yb-11.00yb: Adrodd Straeon Digidol (Android)

 

Mae stori ddigidol yn fideo fer o'r hyn sydd fel arfer yn stori bersonol, gan ddefnyddio lluniau neu ddelweddau or gorffennol.

 

Dysgwch sut i greu stori ddigidol trwy ddefnyddio ap PowerDirector trwy'ch ffôn neu dabled. Cofnodwch atgofion a phrofiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.

 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle

 

05/02/2021 10.00yb-11.00yb:Adrodd Straeon Digidol (Apple)

 

Mae stori ddigidol yn fideo fer o'r hyn sydd fel arfer yn stori bersonol, gan ddefnyddio lluniau neu ddelweddau o orffennol rhywun.

 

Dysgwch sut i greu stori ddigidol trwy ddefnyddio'r ap Adobe Spark trwy'ch ffôn clyfar neu dabled. Cofnodwch atgofion a phrofiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.

 

Cofrestrwch heddiw

 

 

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau uchod, cysylltwch â ni.

Rydym yn gweithio'n galed i ychwanegu mwy o gyrsiau a byddwn yn eich ddiweddaru ar
gyrsiau newydd sy'n cael eu hychwanegu trwy e-bost a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Gwnewch siwr eich bod yn dilyn ni ar Facebook, Twitter, LinkedIn neu Instagram.

Os na allwch fynychu'r digwyddiadau hyn ond am gael gwybod am
ddigwyddiadau'r dyfodol dilynwch ein tudalen Eventbrite a bydd hyn yn eich
hysbysu yn awtomatig am ddigwyddiadau sydd ar ddod.
 

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk 

 

 

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487