Recent Posts

Coronavirus: community resources / Coronafeirws: adnoddau cymunedol

[Please scroll down for Welsh]

As part of our service commitment, we share the information below from Denbighshire County Council.

Denbighshire County Council has published a News Release relating to community resources and Covid-19 community response guidance.

Work has been carried out by Denbighshire County Council officers with input from County Councillors and City, Town and Community Councils to pull together and map out resources available during the Covid-19 outbreak across Denbighshire.

The community resource pack contains information about local emerging groups and businesses across Denbighshire offering support, including information about food deliveries, grocery services and support services. It also contains links to a variety of support agencies and networks which operate locally, regionally and nationally.

The Covid-19 emergency relief grants pack contains information about grant funding available for charitable groups supporting their local communities and individuals facing financial hardship.

Please share this widely with your friends, relatives, neighbours and community.

This information will be updated on a regular basis. If you have any information or links that you feel would be useful to residents please email communitydevelopment@denbighshire.gov.uk.

Community Resource Pack

Covid-19 Emergency Relief Grants Pack

For more information relating to Covid-19 community response guidance, click here

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Fel rhan o'n hymrwymiad gwasanaeth, rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth isod gan mae Cyngor Sir Ddinbych.

Mae Cyngor Sir Dinbych wedi cyhoeddi Datganiad Newyddion yn ymwneud ag adnoddau cymunedol a chanllawiau ymateb cymunedol Covid-19.

Mae gwaith wedi cael ei gynnal gan swyddogion Cyngor Sir Ddinbych gyda mewnbwn gan Gynghorwyr Sir a Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned i ddod ynghyd a mapio'r adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych.

Mae'r pecyn adnodd cymunedol yn cynnwys gwybodaeth am fusnesau a grwpiau newydd lleol ar draws Sir Ddinbych sy'n cynnig cymorth, gan gynnwys gwybodaeth am wasanaethau danfon bwyd, gwasanaethau siopa bwyd a gwasanaethau cynnal. Mae hefyd yn cynnwys dolenni i nifer o asiantaethau cymorth a rhwydweithiau sy'n gweithredu’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae'r pecyn grantiau cymorth brys Covid-19 yn cynnwys gwybodaeth am gyllid grant sydd ar gael ar gyfer grwpiau elusennol sy’n cefnogi eu cymunedau lleol ac unigolion sy’n wynebu caledi ariannol.

Rhannwch yr adnodd gyda’ch ffrindiau, perthnasau, cymdogion a chymuned.

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu ddolenni sy’n ddefnyddiol ar gyfer trigolion, anfonwch e-bost at datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk.

Pecynnau adnoddau cymunedol

Pecyn Grantiau Cymorth Brys Covid-19

I gael mwy o wybodaeth yn ymwneud â chanllawiau ymateb cymunedol Covid-19, cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487