Recent Posts

Press Release (27) - CELEBRATING TRUSTEES ACROSS DENBIGHSHIRE

Scroll down for Welsh

As part of Trustees’ Week 2020 which runs from 2nd till 6th November, DVSC will be holding a series of workshops around good governance, fundraising and volunteering.

As the membership body for volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations and social enterprises in Denbighshire, DVSC is taking part in UK wide celebrations for Trustees’ Week which will involve a number of interesting workshops for trustees and a celebratory shout out.

Lisa Williams, DVSC’s Finance and Business Manager, says: “Trustees' Week is an annual event to showcase the great work that trustees do and highlight opportunities for people from all walks of life to get involved and make a difference. During the week we will be hosting an online workshop on the Good Governance. Our partners WCVA will also be delivering sessions on Diversifying Your Board and Young Trustees.

Trustees’ Week is also a great opportunity to say thank you to trustees. We encourage all our members to give a shout out to their trustees who give their time voluntarily and make an enormous contribution to the third sector in Denbighshire.

We would like to do a shout out to thank Sandra Donoghue, Gavin Harris, and Maun Hughes, DVSC trustees for their contribution.”

To see what is on offer during this week click here

DVSC is also asking people living and working in Denbighshire to think about whether they know a trustee (or group of trustees) who have made a real difference to a voluntary and community group, organisation and the community over the last year and to nominate them for a Celebratory Trustee Shout Out.

If you know someone who deserves to be recognised email - engagement@dvsc.co.uk providing name, contact details, and why (in no more than 250 words) their trustee efforts deserve to be celebrated. 

For more information on any of the above events, please call 01824 702 441, email engagement@dvsc.co.uk or visit www.dvsc.co.uk/trustees-week

Notes to Editors

About DVSC

Denbighshire Voluntary Services Council, DVSC, is the County Voluntary Council operating in Denbighshire. Our mission is to build resilient communities through voluntary action, and social enterprise, provide excellent support for our members and to be an influential voice in Denbighshire and North Wales.

DVSC is the membership body for individual change makers, volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations and social enterprises. Through our work we aspire to enhance individual and community wellbeing. We want to encourage people to live well, and age well.

DVSC works closely with North Wales CVCs, and is a member of the Wales-wide network of CVCs which in partnership with the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) forms the partnership that makes up Third Sector Support Wales.

To make sure you are kept up to date when funding opportunities are available subscribe to our mailing list by following the link - Subscribe for News Updates & Bulletins.

For further information contact Vanessa Van Lierde, Wellbeing Partnerships Lead, on 07483 293 390 or vanessa@dvsc.co.uk

If you want support for volunteers, grants, funding or governance advice please contact DVSC’S Community Support service on 01824 702 441, via email covid19@dvsc.co.uk or via live chat.

Follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube.

DATGANIAD I’R WASG (27) – DATHLU YMDDIRIEDOLWYR AR DRAWS

SIR DDINBYYCH

Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2020 sy'n rhedeg rhwng 2il ar 6ed Tachwedd, bydd CGGSDd yn cynnal cyfres o weithdai yn ymwneud â llywodraethu da, codi arian a gwirfoddoli.

Fel y corff aelodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau'r trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, mae CGGSDd yn cymryd rhan yn y dathliadau Wythnos Ymddiriedolwyr sydd yn digwydd ledled y Deyrnas Unedig, a fydd yn cynnwys nifer o weithdai cyffrous i ymddiriedolwyr a dathliad dros cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Lisa Williams, Rheolwr Cyllid a Busnes Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych: "Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy'n dangos y gwaith gwych mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Yn ystod yr wythnos byddwn yn cynnal gweithdy arlein ar Lywodraethu Da. Bydd ein partneriaid WCVA hefyd yn cyflwyno sesiynau ar Arallgyfeirio Eich Bwrdd ac Ymddiriedolwyr Ifanc.

Mae hefyd yn gyfle da i ddweud diolch enfawr wrth ymddiriedolwyr. Rydym ni'n annog ein holl aelodau i werthfawrogi eu hymddiriedolwyr sy'n rhoi eu hamser yn wirfoddol ac yn gwneud cyfraniad enfawr i'r trydydd sector yn Sir Ddinbych.

Hoffem ddweud diolch o galon Sandra Donoghue, Gavin Harris, Owain Williams a Maun Hughes, ymddiriedolwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbycham eu cyfraniad.”

Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau syn cael ei cynnal yn ystod yr wythnos cliciwch yma

Hefyd mae CGGSDd yn gofyn i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych i ystyried a ydyn nhw’n adnabod ymddiriedolwr (neu grŵp o ymddiriedolwyr) sydd wedi gwneud gwahaniaeth i grŵp gwirfoddol neu gymunedol, a’r gymuned ehangach, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’u henwebu ar gyfer Dathliad Ymddiriedolwr.

Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cydnabyddiaeth anfonwch neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk yn darparu eu henw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion fel ymddiriedolwr yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o oriau).

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, ffoniwch 01824 702 441, anfon e-bost i engagement@dvsc.co.uk neu ewch I www.dvsc.co.uk/trustees-week

Nodiadau i Olygyddion

Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

CGGSDd yw’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw creu cymunedau cydnerth trwy weithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol, darparu cymorth rhagorol i’n haelodau a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru.

CGGSDd yw’r corff aelodaeth i unigolion, gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol sydd am greu newid. Ein dyhead yw gwella llesiant unigolion a chymunedau trwy gyfrwng ein gwaith. Rydym ni am annog pobl i fyw’n dda, a heneiddio’n dda.

Mae CGGSDd yn gweithio’n agos gyda Chynghorau Gweithredu Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o rwydwaith Cymru gyfan sydd, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn ffurfio’r bartneriaeth sy’n llunio Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Er mwyn gwneud yn siwr eich bod chi’n cael y manylion diweddaraf pan fo cyfleoedd cyllid ar gael, gwnewch yn siwr eich bod yn tanysgrifio i’n rhestr bostio trwy ddilyn y ddolen – Tanysgrifio ar gyfer Diweddariadau Newyddion a Bwletinau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda Vanessa Van Lierde, Arweinydd Partneriathau Lles ar 07483 293 390 neu vanessa@dvsc.co.uk

Os ydych chi eisiau cefnogaeth i wirfoddolwyr, grantiau, cyllid neu gyngor llywodraethu, cysylltwch â gwasanaeth Cymorth Cymunedol CGGSDd ar 01824 702 441, trwy e-bost covid19@dvsc.co.uk neu drwy sgwrs fyw.

Dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube.

![endif]--![endif]--

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487