Recent Posts

Cruse Connects – Supporting Men Aged 30-50 / Cruse Connects - Cefnogi Dynion rhnwg 30-50 oed

[Please scroll down for Welsh]

As part of our service commitment, we share the information below from Cruse North Wales Bereavement Care.

Everyone deals with grief in their own unique way, but it is proven that men and women sometimes cope with loss in different ways. There are many reasons for this. Recent research tells us that men and women process information differently. This means they can differ in their priorities, perceptions, behaviours and ways of coping with and expressing their emotions.

The way our society defines what is ‘masculine’ and ‘feminine’ also plays a part in these differences. Men may think that how they cope with emotions and feelings is a test of their masculinity or a challenge to be overcome. They may be under pressure to appear strong, capable and in control.

As a generalisation men are not a very good at asking for help and support. However, when they do, many find it invaluable to their journey with grief. We have found this is especially true when they are able to talk with their peers in an all-male group setting. This often leads to realising that they are not alone in how they are feeling. That solidarity can be a real breakthrough moment for many men; to have found likeminded people to connect with.

The Cruse Connects project aim is to support men aged 30-50 who have been bereaved by setting up peer support groups in five locations including North Wales.

Due to the Covid-19 pandemic, the groups will initially meet online using the Zoom platform. As well as supporting each other by sharing experiences, what helps and what doesn’t, the men can shape how the group will develop. This will involve discussing what activities the group would like to do once they can meet in person.

The group will help design a ‘how to’ Toolkit which can be used by men in other Cruse Areas/Branches to set up a men’s peer support group.

There will also be an opportunity for men from the group to receive training to enable them to assist in supporting and co-ordinating the peer group support activities.

Our booklet ‘Help & Hope’ for Men Living With Loss can be viewed online.

http://www.togetherforyou.org.uk/media/resources/23484_Cruse_Mens_Booklet_LOW_RES.pdf

If you would like to join the Cruse Connects group or would like further information, please contact Dan Scrase on 01492 536577 or by emailing northwales@cruse.org.uk.

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Fel rhan o'n hymrwymiad gwasanaeth, rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth isod gan mae Cruse Gofal mewn Galar Gogledd Cymru.

Mae pawb yn delio â galar yn eu ffordd unigryw eu hunain, ond profwyd bod dynion a mae menywod weithiau'n ymdopi â cholled mewn gwahanol ffyrdd. Mae yna lawer o resymau am hyn. Yn ddiweddar mae ymchwil yn dweud wrthym fod dynion a menywod yn prosesu gwybodaeth yn wahanol. Mae hyn yn golygu y gallant fod yn wahanol yn eu blaenoriaethau, canfyddiadau, ymddygiadau a ffyrdd o ymdopi âc mynegi eu hemosiynau.

Mae’r ffordd y mae ein cymdeithas yn diffinio’r hyn sy’n ‘wrywaidd’ a ‘benywaidd’ hefyd yn chwarae rhan yn y gwahaniaethau hyn. Efallai y bydd dynion yn meddwl bod y modd y maent yn ymdopi ag emosiynau a theimladau yn brawf o eu gwrywdod neu’n her i'w goresgyn. Efallai eu bod o dan bwysau i ymddangos yn gryf, galluog ac mewn rheolaeth.

Yn cyffredinol, nid yw dynion yn dda iawn am ofyn am help a chefnogaeth. Fodd bynnag, pan wnânt hynny, mae llawer yn ei chael yn amhrisiadwy wrth ddelio gyda galar. Rydym wedi darganfod mae hyn yn arbennig o wir pan fyddant yn gallu siarad â'u cyfoedion mewn grŵp o ddynion yn unig. Mae hyn yn aml yn arwain at sylweddoli nad ydyn nhw ar pen eu hunain o ran sut maen nhw'n teimlo. Gall yr undod hwnnw fod yn foment arloesol i lawer o ddynion; i fod wedi dod o hyd i bobl debyg iddynt i chysylltu hefo.

Nod prosiect Cruse Connects yw cefnogi dynion rhwng 30 a 50 oed sydd wedi bod mewn profedigaeth trwy sefydlu grwpiau cymorth cyfoed mewn pum lleoliad gan gynnwys Gogledd Cymru.

Oherwydd pandemig Covid-19, bydd y grwpiau'n cwrdd ar-lein i ddechrau gan ddefnyddio platfform Zoom. Yn ogystal â chefnogi ei gilydd trwy rannu profiadau, beth sy'n helpu a beth sydd ddim, gall y dynion siapio sut y bydd y grŵp yn datblygu yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys trafod pa gweithgareddau yr hoffai'r grŵp eu wneud unwaith y gallant gwrdd yn bersonol.

Bydd y grŵp hefyd yn helpu i ddylunio Pecyn Cymorth ‘sut i’ y gellir ei ddefnyddio gan ddynion mewn Ardaloedd / Canghennau Cruse eraill i sefydlu grŵp cymorth cyfoed i ddynion.

Bydd cyfle hefyd i ddynion o'r grŵp dderbyn hyfforddiant i’w galluogi i gefnogi a chydlynu gweithgareddau cymorth grwpiau cyfoed.

Gellir gweld ein llyfryn ‘Help & Hope’ ar gyfer Dynion sy’n Byw Gyda Cholled ar-lein.

http://www.togetherforyou.org.uk/media/resources/23484_Cruse_Mens_Booklet_LOW_RES.pdf

Os hoffech chi ymuno â'r grŵp Cruse Connects neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dan Scrase ar 01492 536577 neu trwy e-bostio northwales@cruse.org.uk.

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487