Recent Posts

Get Online Week: 19th - 25th of October / Wythnos Mynd Ar-lein 19ed - 25ed o Hydref

[Please scroll down for Welsh]

Get Online Week 2020 is coming and it’s saying ‘now’s the time to get online’.

This year has shown us just how much of a difference the internet can make to our lives. But too many people are still being left behind, without the skills or access they need to benefit from being online.

Get Online Week 2020 - taking place 19-25 October - is here to speak for these people, and to help them find free and friendly support, so they can make the most of the internet.

The benefits of being online during lockdown were huge. Video calls helped us to safely see our loved ones. Digital tools meant that millions of people could work from home, and children could keep up with their schoolwork.

As part of Online Centres Network we agree with this and have arranged for new Digital Friday courses to be ran over the next few months in partnership with Digital Communities Wales. These interactive courses will be ran through the medium of Zoom and are FREE to join. Check out what is on offer below: 06/11/2020 10.00am-1.00pm: Inspiring Digital Activities Digital technology can help to keep people engaged, socially included and in control of their health. In this hour long webinar, we will explore the fun and interactive use of apps and websites to manage health conditions, improve health and well-being More information and to book your place 04/12/2020 10am-11am: Facilitating Sessions Online

Due to the COVID-19 lockdown, many organisations have had to adapt our service delivery and find online solutions for hosting video conferences with clients as well as internal teams.

We will reflect and share Digital Communities Wales’ recommendations for online facilitation to support your organisations’ development of online service provision.

For more information and to register for this event 08/01/2021 10.00am-11.00am: Digital Story Telling (Android) A digital story is a short video of what is usually a personal story, using photos or images from a person’s past. Learn how to create a digital story by using the Adobe Spark app via your smartphone or tablet. Record treasured memories and experiences for posterity. For more information and to book your place

05/02/2021 10.00am-11.00am: Digital Story Telling (Apple)

A digital story is a short video of what is usually a personal story, using photos or images from a person’s past. Learn how to create a digital story by using the PowerDirector app via your smartphone or tablet. Record treasured memories and experiences for posterity. Sign up today

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Mae Wythnos Mynd Ar-lein 2020 ar ddod a’i neges yw ‘nawr yw’r amser mynd ar-lein’

Mae eleni wedi dangos cymaint o wahaniaeth gall y rhyngrwyd ei wneud i’n bywydau. Ond, mae gormod o bobl yn cael eu gadael ar ôl o hyd, heb y sgiliau na’r cysylltiad y mae eu hangen arnynt i elwa o fod ar-lein

Mae Wythnos Mynd Ar-lein 2020 – a gynhelir rhwng 19 a 25 Hydref – yma i siarad ar ran y bobl hynny, ac i’w helpu i ddod o hyd i gymorth cyfeillgar, rhad ac am ddim, fel y gallant wneud y mwyaf o’r we.

Roedd buddion bod ar-lein yn ystod y cyfnod clo yn enfawr. Helpodd galwadau fideo i ni weld ein hanwyliaid yn ddiogel. Roedd adnoddau digidol yn golygu y gallai miliynau o bobl weithio gartref ac y gallai plant gadw i fyny â’u gwaith ysgol.

Fel rhan o'r Online Centres Network rydym yn cytuno â hyn ac wedi trefnu i gyrsiau Dydd Gwener Digidol newydd gael eu cynnal dros yr ychydig fisoedd nesaf mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru. Bydd y cyrsiau rhyngweithiol hyn yn cael eu cynnal trwy gyfrwng Zoom ac maent AM DDIM i ymuno. Edrychwch ar yr hyn sydd ar gael isod:

06/11/2020 10.00yb-1.00yp: Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol

Gall technoleg ddigidol helpu pobl i ymgysylltu, eu cynnwys yn gymdeithasol ac i reoli eu hiechyd.

Yn y weminar awr o hyd hon, byddwn yn archwilio'r defnydd hwyliog a rhyngweithiol o apiau a gwefannau i reoli cyflyrau iechyd, gwella iechyd a lles

Am fwy o wybodaeth ac I archebu lle

04/12/2020 10.00yb-11.00yb: Hwyluso Sesiynau Ar-lein

Oherwydd cyfyngiadau COFID-19, mae llawer o sefydliadau wedi gorfod addasu ein darpariaeth gwasanaeth a dod o hyd i atebion ar-lein ar gyfer cynnal cynadleddau fideo gyda chleientiaid.

Yn y weminar hon, rydym yn myfyrio ar ac yn rhannu argymhellion ‘Cymunedau Digidol Cymru’ ar gyfer hwyluso ar-lein i gefnogi datblygiad eich sefydliadau

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

08/01/2020 10.00yb-11.00yb: Adrodd Straeon Digidol (Android)

Mae stori ddigidol yn fideo fer o'r hyn sydd fel arfer yn stori bersonol, gan ddefnyddio lluniau neu ddelweddau or gorffennol.

Dysgwch sut i greu stori ddigidol trwy ddefnyddio ap Adobe Spark trwy'ch ffôn neu dabled. Cofnodwch atgofion a phrofiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle

05/02/2021 10.00yb-11.00yb:Adrodd Straeon Digidol (Apple)

Mae stori ddigidol yn fideo fer o'r hyn sydd fel arfer yn stori bersonol, gan ddefnyddio lluniau neu ddelweddau o orffennol rhywun.

Dysgwch sut i greu stori ddigidol trwy ddefnyddio'r ap PowerDirector trwy'ch ffôn clyfar neu dabled. Cofnodwch atgofion a phrofiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.

Cofrestrwch heddiw

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487