Recent Posts

Tender for Community Engagement Exercise on Models of Health and Social Care in the Denbigh Area / T

[Please scroll down for Welsh]

As part of our service commitment, we share the information below from Denbighshire County Council.

Denbighshire County Council has published the tender for Community Engagement Exercise on Models of Health and Social Care in the Denbigh Area.

Description of the goods or services required

We are looking for an organisation/s who will help us to undertake a community engagement exercise in the Denbigh area. The purpose of this will be to explore the health and social care needs of the population.

We are actively encouraging the involvement of local people in decisions on innovative models of health, social care and support for older people and adults with disabilities, for the future.

We will need both analytical and engagement skills from the successful bidder so are open to partnership bids.

Electronic access to information: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

The closing date for receipt of completed tenders is the 30-10-2020 at 12.00pm. The estimated award date is 30-11-2020.

Additional Information

1. Log in to PROACTIS at https://supplierlive.proactisp2p.com.

2. If you are already registered on the Proactis portal please Login and start at Step 14 of these instructions if not go to STEP 3.

3. Click the “Sign Up” button at the bottom of the window.

4. Enter your correct Organisation Name, address and Primary Contact Details. You will need to create the Organisation ID and User Name. If you have a generic email address for your organisation e.g. tenders@xxx.co.uk then please use this as the primary contact email address.

5. Please make a note of the Organisation ID and User Name, then click “Register”.

6. You will receive an email asking you to “Click here to activate your account”. This takes you to Enter Organisation Details.

7. Please enter the information requested, click the “>” on the screen and follow the instructions ensuring that you enter all applicable details.

8. In the Classification screen please ensure that you select the Product Classification Codes (CPV Codes) that appear in the tender notice. Please ensure that the selected codes are relevant to your business to ensure that you get notification of opportunities that are of interest.

9. In the Buyers screen please select Denbighshire County Council (you may register with other organisations if you wish).

10. In the Primary Contact Details screen please ensure that all information is complete. (Please see note 4 above)

11. Accept the Terms and Conditions and then click “>”. This takes you to the Welcome window.

12. In the Finish screen please enter a new password and note all your Login details for future reference.

13. Now click “Complete Registration” and you will enter the Supplier Network page.

14. On the centre of the screen click “Opportunities”. This will take you to the list of current opportunities available to you.

15. Click the “>” that relates to this notice, this will take you into the PQQ or Tender Request and click “Register Interest”. Note there may be several opportunities that appear on this screen, please ensure that you select the correct one.

16. In the “Your Opportunities” screen please note the closing time and date for completion of the relevant project. Please review the “lots” tab (Tender stage only) and the Documents tab (PQQ and Tender stages) as there will be information relating to the project held here. The Documents are accessed by clicking the down arrow underneath the General tab. Please ensure that you download all documents to your PC as you will be required to complete and upload some of them as part of your submission. There are instructions on how to complete your submission in the Guidance for Bidders document.

17. You can now either create your response”, or “Decline” this opportunity.

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Fel rhan o'n hymrwymiad gwasanaeth, rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth isod gan mae Cyngor Sir Ddinbych.

Mae Cyngor Sir Dinbych wedi cyhoeddi'r tendr ar gyfer Ymarfer Ymgysylltu â'r Gymuned ar Fodelau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Ardal Dinbych.

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Rydym yn edrych am ddatganiadau o ddiddordeb gan sefydliadau fydd yn ein helpu i gynnal ymarfer ymgysylltu â'r gymuned yn ardal Dinbych. Diben hyn yw archwilio anghenion iechyd a gofal cymdeithasol y boblogaeth.

Rydym yn annog cyfraniad pobl leol mewn penderfyniadau ar fodelau arloesol iechyd, gofal cymdeithasol a chefnogaeth i bobl hŷn ac oedolion ag anableddau, ar gyfer y dyfodol.

Byddwn angen sgiliau dadansoddol ac ymgysylltu gan y cynigydd llwyddiannus felly rydym yn agored i gynigion partneriaeth.

Mynediad electronig at wybodaeth: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Cyflwyno tendrau a cheisiadau i gymryd rhan yn electronig: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau yw'r 30-10-2020 am 12.00yp. Dyddiad amcangyfrifed y dyfarniad yw 30-11-2020.

Gwybodaeth Arall

1. Mewngofnodwch i borth e-gaffael Proactis Plaza yn https://supplierlive.proactisp2p.com.

2. SYLWCH - Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar y porth Proactis, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion presennol a dechreuwch ar Gam 14 y cyfarwyddiadau hyn. Os nad ydych wedi gwneud hynny, ewch i GAM 3.

3. Cliciwch ar y botwm “Sign Up” ar waelod y ffenestr.

4. Nodwch Enw, Cyfeiriad a Phrif Fanylion Cyswllt eich Sefydliad. Bydd angen i chi greu ID Sefydliad ac Enw Defnyddiwr. Nodwch: os oes gennych gyfeiriad e-bost generig ar gyfer eich sefydliad e.e. tendrau@xxx.co.uk, yna defnyddiwch hwn fel eich prif gyfeiriad e-bost cyswllt gan y bydd hyn yn eich galluogi i dderbyn negeseuon hyd yn oed os bydd unrhyw berson penodol sydd yn y swydd hon ar hyn o bryd yn symud ymlaen yn y dyfodol.

5. Cofiwch gofnodi ID ac Enw Defnyddiwr eich Sefydliad, yna cliciwch ar “Register”.

6. Byddwch yn derbyn e-bost gan y system yn gofyn i chi "Click here to activate your account". Mae hyn yn mynd â chi at Enter Organisation Details.

7. Rhowch yr wybodaeth y gofynnir amdani, cliciwch ar y ">" ar y sgrin a dilyn y cyfarwyddiadau gan sicrhau eich bod yn nodi'r holl fanylion perthnasol.

8. Yn y sgrin Dosbarthiad, sicrhewch eich bod yn dewis y Codau Dosbarthu Cynnyrch (Codau CPV) sy'n ymddangos yn yr hysbysiad tendr, gan y bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i'r broses dendro. Sicrhewch fod y codau dethol yn berthnasol i'ch busnes er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn cael gwybod am gyfleoedd sydd o ddiddordeb i'ch sefydliad chi.

9. Yn y sgrin Prynwyr, dewiswch Cyngor Sir y Fflint (er gallwch gofrestru gyda sefydliadau prynu eraill ar yr un pryd os dymunwch).

10. Yn y sgrin Prif Fanylion Cyswllt, sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gyflawn. (Gweler nodyn 4 uchod).

11. Derbyniwch y Telerau ac Amodau ac yna cliciwch ar y ">". Mae hyn yn mynd â chi i'r ffenestr Groeso.

12. Yn y sgrin Gorffen, rhowch gyfrinair newydd a gwnewch nodyn o’ch holl fanylion Mewngofnodi ar gyfer y dyfodol.

13. Cliciwch ar "Complete Registration", a fydd yn mynd â chi i’r dudalen Rhwydwaith Cyflenwyr.

14. Ar ganol y sgrin, cliciwch ar "Opportunities". Bydd hyn yn mynd â chi at y rhestr o gyfleoedd sydd ar gael i chi ar hyn o bryd.

15. Cliciwch ar yr ">" sy'n ymwneud â'r hysbysiad hwn; bydd hyn yn mynd â chi i'r PQQ neu'r Cais Tendr, a chliciwch "Register Interest". Sylwch: Mae’n bosibl y bydd nifer o gyfleoedd yn ymddangos ar y sgrin hon; sicrhewch eich bod yn dewis yr un cywir ar gyfer eich sefydliad.

16. Yn y sgrin "Your Opportunities" nodwch y dyddiad a'r amser cau ar gyfer cwblhau'r prosiect perthnasol. Gwiriwch y tab "Items" (cam Tendr yn unig) a'r tab Dogfennau (PQQ a chamau Tendr) gan y bydd yna wybodaeth sy’n ymwneud â'r prosiect yn y mannau hyn. Mae’r Dogfennau i'w gweld drwy glicio ar y saeth am i lawr o dan y tab Cyffredinol. Sicrhewch eich bod yn lawrlwytho'r holl ddogfennau ar eich cyfrifiadur, gan y bydd gofyn i chi lenwi a llwytho rhai ohonynt fel rhan o'ch cyflwyniad. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau ar sut i gwblhau eich cais yn y ddogfen Canllawiau i Gynigwyr sydd yn yr adran hon.

17. Yn awr, gallwch greu eich ymateb neu ddewis "Decline" ar gyfer y cyfle hwn.

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487