Recent Posts

New BAME Helpline Launched in Wales to respond to Covid-19 / Llinell Gymorth BAME newydd wedi'i

[Please scroll down for Welsh]

As part of our service commitment, we share the information below - a joint press release from EYST, working in partnership with Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru, Wales TUC, and key BAME Stakeholders - with you.

Deputy Minister Jane Hutt welcomes new BAME Helpline Launched today

Many BAME organisations in Wales have witnessed increased service demand from BAME community members impacted by Covid-19 needing advice and support around a range of areas. A partnership of organisations working together has today launched a brand new national multi-lingual BAME telephone helpline to respond to this demand.

EYST, working in partnership with Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru, Wales TUC, and key BAME Stakeholders has received funding from the Welsh Government via the Voluntary Services Emergency Fund managed by WCVA to deliver the helpline, initially as a six-month pilot project.

The helpline will provide an accessible first port of call for information on a range of specialist, mainstream and community organisations, with call handlers speaking a range of community languages.

Available from Mon – Friday : 10.30 – 2.30, those looking for help on a number of issues such as; employment & welfare, education, housing, personal safety and health issues can be referred or signposted to a range of a range of mainstream and community organisations for further advice and support. The helpline number is 0300 2225720 and SMS text on 07537 432415, the website is www.bame.wales. The helpline will go live on Monday 7th September.

Building on years of experience working with partners, the helpline will provide an opportunity for increased partnership working to meet the needs from the BAME community during the Covid-19 Pandemic and beyond.

Deputy Minister and Chief Whip Jane Hutt welcomed the new initiative stating “I’m delighted to be supporting the new BAME Helpline through the Voluntary Services Emergency Fund. Its launch will help remove language and cultural barriers to ensure all communities in Wales can access the support they need.

Welsh Government is committed to creating a more equal Wales, and we’re working to break down the long-standing inequalities that still exist. We’re currently inviting BAME organisations to work with us to develop a Race Equality Action Plan, which aims to implement and embed the systemic change we want to see.”

Wales TUC General Secretary Shavanah Taj said "Many workers in Wales from BME backgrounds have been disproportionately impacted by COVID19, due to a range of long-standing socio-economic factors. A high number of anonymous reports into the Wales TUC whistleblowing site and grassroots community feedback, demonstrated the need for trade unions to play a key role in accessing often hard to reach workers, not covered by union recognition. More often than not, BME workers are left feeling ostracised, vulnerable, exploited, work zero hours, on precarious contracts faced with bad bosses, unfair and dangerous work practices with no recourse to public funds. We hope to change this through working with EYST and other organisations involved in this important project. All workers deserve to be safe and protected at work with a strong voice at the negotiating table but to do this they first need to understand how to access their rights at work."

 • EYST works to uplift and empower BAME young people, individuals, families, refugees and asylum seekers throughout Wales by offering targeted and culturally sensitive support with many concerns including education, employment, and health. Learn more at http://eyst.org.uk/

 • Women Connect First empowers BAME women in South Wales and helps them realise their full potential through training, volunteering, advice, advocacy, and counselling. Learn more at http://www.womenconnectfirst.org.uk/

 • The Henna Foundation enhances the lives of Muslim women, children, and families by offering culturally sensitive support and acting as brokers between marginalized sections of the Muslim community and wider society. Learn more at http://hennafoundation.org/about_us.html

 • ProMo Cymru works to ensure young people and communities are informed and heard by using technology to create and strengthen links between people and public and third sector services. Learn more at https://www.promo.cymru/

 • Wales TUC represents around 400,000 workers in campaigns for fair deals at work and social justice at home and abroad. Learn more at https://www.tuc.org.uk/wales

 • For press enquiries please contact Rocio Cifuentes, EYST CEO 07971 302829 rocio@eyst.org.uk

For more information and updates follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube or subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk

​​

Fel rhan o'n hymrwymiad gwasanaeth, rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth isod - datganiad i'r wasg ar y cyd gan mae EYST, gan weithio mewn partneriaeth â Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru, TUC Cymru, a Rhanddeiliaid BAME allweddol - gyda chi.

Mae'r Dirprwy Weinidog Jane Hutt yn croesawu Llinell Gymorth BAME newydd a Lansiwyd heddiw

Mae llawer o sefydliadau BAME yng Nghymru wedi gweld galw cynyddol am wasanaeth gan aelodau cymuned BAME y mae Covid-19 wedi effeithio arnynt, sydd angen cyngor a chefnogaeth mewn ystod o feysydd. Heddiw mae partneriaeth o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd wedi lansio llinell gymorth ffôn amlieithog genedlaethol newydd BAME i ymateb i'r galw hwn.

​​Mae EYST, gan weithio mewn partneriaeth â Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru, TUC Cymru, a Rhanddeiliaid BAME allweddol wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol a reolir gan WCVA i ddarparu'r llinell gymorth, i ddechrau fel prosiect peilot am chwe mis.

Bydd y llinell gymorth yn darparu man galw hygyrch am wybodaeth ar ystod o sefydliadau arbenigol, prif ffrwd a chymunedol, gyda derbynwyr galwadau sy’n gallu siarad ystod o ieithoedd cymunedol.

Mi fydd y gwasaneth yma ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener: 10.30 - 2.30, i rhai sy'n chwilio am help ar nifer o faterion megis; cyflogaeth a lles, addysg, tai, diogelwch personol ac iechyd a gellir eu cyfeirio at ystod o sefydliadau prif ffrwd a chymunedol i gael cyngor a chefnogaeth bellach. Rhif y llinell gymorth yw 0300 2225720 a SMS ar 07537 432415 y wefan yw www.bame.wales. Bydd y llinell gymorth yn mynd yn fyw ar ddydd Llun Medi 7fed.

​​Gan adeiladu ar flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phartneriaid, bydd y llinell gymorth yn rhoi cyfle i weithio mewn partneriaeth i ddiwallu anghenion cymuned BAME yn ystod Pandemig Covid-19 a thu hwnt.

Croesawodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip Jane Hutt y fenter newydd gan nodi “Rwy’n falch iawn o gefnogi Llinell Gymorth newydd BAME drwy’r Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol. Bydd ei lansio yn helpu i gael gwared ar rwystrau iaith a diwylliannol i sicrhau bod pob cymuned yng Nghymru yn gallu cyrchu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu Cymru fwy cyfartal, ac rydym yn gweithio i ​​chwalu'r anghydraddoldebau hirsefydlog sy'n dal i fodoli. Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd sefydliadau BAME i weithio gyda ni i ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, sy'n ceisio gweithredu ac ymgorffori'r newid systemig yr ydym am ei weld. "

​​Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru, Shavanah Taj "Mae COVID19 wedi cael effaith anghymesur ar lawer o weithwyr yng Nghymru o gefndiroedd BME, oherwydd ystod o ffactorau economaidd-gymdeithasol hirsefydlog. Mae’r nifer uchel o adroddiadau dienw a ddaeth i safle chwythu'r chwiban TUC Cymru a chymuned adborth llawr gwlad, yn dangos yr angen i undebau llafur chwarae rhan allweddol wrth gyrchu gweithwyr sy'n aml yn anodd eu cyrraedd, nad ydynt yn dod o dan gydnabyddiaeth undeb. Yn amlach na pheidio, mae gweithwyr BME yn cael eu gadael yn teimlo'n is-raddol, yn agored i niwed, yn cael eu hecsbloetio, yn gweithio oriau sero ar gontractau ansicr gan wynebu penaethiaid gwael, arferion gwaith annheg a pheryglus heb allu troi at arian cyhoeddus. Gobeithiwn newid hyn trwy weithio gydag EYST a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'r prosiect pwysig hwn. Mae'r holl weithwyr yn haeddu bod yn ddiogel ac wedi'u hamddiffyn yn y gwaith gyda llais cryf yn wrth drafod ond i wneud hyn yn gyntaf mae angen iddynt ddeall sut i gael mynediad i’w hawliau yn y gwaith."

 • Mae EYST yn gweithio i godi a grymuso pobl ifanc BAME, unigolion, teuluoedd, ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru trwy gynnig cefnogaeth wedi'i thargedu sy'n sensitif yn ddiwylliannol gyda llawer o bryderon gan gynnwys addysg, cyflogaeth ac iechyd. Dysgwch fwy yn http://eyst.org.uk/

 • Mae Women Connect First yn grymuso menywod BAME yn Ne Cymru ac yn eu helpu i wireddu eu potensial llawn trwy hyfforddiant, gwirfoddoli, cyngor, eiriolaeth a chwnsela. Dysgwch fwy yn http://www.womenconnectfirst.org.uk/

 • Mae Sefydliad Henna yn gwella bywydau menywod, plant a theuluoedd Mwslimaidd trwy gynnig cefnogaeth ddiwylliannol sensitif a gweithredu fel broceriaid rhwng rhannau ymylol o'r gymuned Fwslimaidd a'r gymdeithas ehangach. Dysgwch fwy yn http://hennafoundation.org/about_us.html

 • Mae ProMo Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn cael eu hysbysu a'u clywed trwy ddefnyddio technoleg i greu a chryfhau cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau cyhoeddus a'r trydydd sector. Dysgwch fwy yn https://www.promo.cymru/

 • Mae TUC Cymru yn cynrychioli tua 400,000 o weithwyr mewn ymgyrchoedd dros fargeinion teg yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol gartref a thramor. Dysgwch fwy yn https://www.tuc.org.uk/wales

 • Ar gyfer ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â Rocio Cifuentes, Prif Swyddog Gweithredol EYST 07971302829 rocio@eyst.org.uk

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau, dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube neu tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487