Recent Posts

RCS Am Ddim, Cyflym, Profedig, Proffesiynol / RCS Free, Fast, Proven, Professional


[Please scroll down for Welsh]

We Can Help

Are you struggling to get back to work after sickness absence? Out of work or recently redundant and need help with finding employment?

Running a small-medium sized business and need help for your workforce?

RCS can offer FREE professional help to support you through these stressful times.

RCS offers a wide range of fully funded services and support:

 • Rapid access to talking therapies such as counselling and CBT

 • Rapid access to physiotherapy

 • Advice on returning to work after lockdown

 • Employment coaching and support

 • Wellbeing consultancy and training for businesses- Specialist help with finding work

RCS can help you through the uncertainties of 2020 with FREE, professional,

proven support. Call or message to find out how we can help you 01745 336442

or hello@rcs-wales.co.uk.

Did you know?

RCS are funded by European Social Funding through Welsh Government and can offer free services to help you and your business to:

 • Create safe and supportive workplace environments post Covid19

 • Boost productivity and performance

 • Support employee mental and physical health

 • Communicate confidently with employees and customers

 • Review policies/ procedures / working practices

 • Train a staff member as a dedicated Wellbeing Champion

All you need to do is get in touch to find out more. It is that simple and won’t cost you a penny! Eligibility criteria apply.

Webinars to help you tackle new challenges

Log on to our practical webinars tailored to helping you and your teams adjust to the ‘new normal’. Aimed at helping business owners, managers and staff overcome new challenges. A whole series is available for August and September. Reserve your free place here

Improve your work prospects

Looking for work can be difficult, and even more so at the present time. You might have been made redundant or have been out of work for a while and lack confidence to go for a new position. Maybe, you would like to take on extra hours or responsibilities in work but are not sure how to take the first step. We provide free, professional guidance and ongoing support whatever your needs.

Find out more

Gallwn Ni Helpu

A ydych chi'n ei chael hi'n anodd dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb salwch? A ydych chi'n ddi-waith neu wedi colli'ch gwaith yn ddiweddar ac angen cymorth i ddod o hyd i waith? Yn rhedeg busnes bach i ganolig ac angen cymorth ar gyfer eich gweithlu?

Gallwn gynnig cymorth proffesiynol AM DDIM i'ch cefnogi chi yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Mae RCS yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chymorth wedi'u hariannu'n llawn:

 • Mynediad cyflym at therapïau sgwrsio, megis cwnsela a therapi gwybyddol ymddygiadol

 • Mynediad cyflym at ffisiotherapi

 • Cyngor ar ddychwelyd i'r gwaith ar ôl y cyfnod clo

 • Hyfforddiant a chefnogaeth gyda chyflogaeth

 • Gwasanaeth ymgynghori ar lesiant a hyfforddiant i fusnesau

 • Cymorth arbenigol gyda dod o hyd i waith

Gall RCS eich helpu chi drwy ansicrwydd 2020 gyda chefnogaeth brofedig, broffesiynol AM DDIM. Ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael gwybod sut allwn ni eich helpu chi 01745 336442 neuhello@rcs-wales.co.uk

Wyddoch chi?

Rydym wedi ein hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a gallwn gynnig gwasanaethau am ddim i'ch helpu chi a'ch busnes i:

 • Greu amgylcheddau diogel a chefnogol yn y gweithle ar ôl Covid19

 • Hybu cynhyrchiant a pherfformiad

 • Cefnogi iechyd meddwl a chorfforol gweithwyr

 • Cyfathrebu'n hyderus gyda gweithwyr a chwsmeriaid

 • Adolygu polisïau/ gweithdrefnau / arferion gweithio

 • Hyfforddi aelod o staff fel Hyrwyddwr Lles pwrpasol

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu i gael gwybod mwy. Mae mor syml â hynny ac yn rhad ac am ddim! Meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Gweminarau i'ch helpu chi i oresgyn heriau newydd

Mewngofnodwch i'n gweminarau ymarferol sydd wedi'u teilwra i'ch helpu chi a'ch timau i addasu i'r 'normal newydd'. Wedi'u hanelu at helpu perchnogion busnes, rheolwyr a staff i oresgyn heriau newydd. Mae cyfres gyfan ar gael ar gyfer mis Awst a Medi. Hawliwch eich lle am ddim yma

Gwella eich rhagolygon gwaith

Gall chwilio am waith fod yn anodd, ac yn fwy anodd fyth yn y cyfnod hwn. Efallai eich bod wedi colli’ch swydd neu wedi bod yn ddi-waith ers cyfnod hir ac yn bryderus am geisio am swydd newydd. Efallai yr hoffech weithio rhagor o oriau neu gael mwy o gyfrifoldebau yn y gwaith ond yn ansicr sut i gymryd y cam cyntaf. Rydym yn darparu arweiniad proffesiynol a chefnogaeth barhaus am ddim, waeth beth fo'ch anghenion.

Dysgu Mwy

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487