Recent Posts

Investing through lockdown - social entrepeneurship, grants & funding / Buddsoddi trwy'r cyf

[Please scroll down for Welsh]

Living through the 2020 Lockdown has shone a bright light on the excellent work of social entrepreneurs, charities and voluntary sector organisations across Wales. Many are offering services and support that are proving to be critical during the #COVID19 pandemic, reaching people and communities who very often slip through the net or go unseen.

Right now, many front-line organisations face severe constraints. Decades of work in the impact sector are at stake. Social entrepreneurs are battling at the forefront of this pandemic to serve the most vulnerable using their ingenuity to confront the problems on the ground.

DVSC is no exception.

We are working hard to help build resilience and lay the foundations for recovery though #COVID19. Our business is community business, innovating and enabling positive change through incubation, acceleration and peer support.

We work collaboratively with our service users, so we can share our knowledge and expertise, whilst building resilience, adapting and innovating our services to promote business continuity and sustainability.

We offer a portfolio of specialist support for funding, managing change, strategy, business development and learning opportunities, all of which can be accessed through our bilingual Community Support Service.

We launched our online chat on 1st April and continue to provide support via telephone and digital channels. We have taken our networking and learning proposition online and continue to work in partnership with a range of national and local organisations to create enterprising local solutions and support positive change.

Our Service offer:

 • Incubation and acceleration through 1-2-1 funding advice sessions for social enterprise start ups and established groups and organisations wishing to grow their activities and ventures.

 • Access to range of networking, learning and development opportunities – check out what’s on offer here – or follow us on Eventbrite to receive event notifications.

 • Involvement in the Denbighshire Foundational Economy Network – meeting virtually for peer support, networking, evolving and accelerating local enterprising solutions – more on the launch meeting soon!

 • Providing timely information on newly available grants, loans and social investments through our weekly Newsflash, blogs and social media.

 • Signpost relevant resources, websites, toolkits and external support.

 • Providing promotional opportunities, grants and support that can help accelerate your social ventures and support social action.

 • Advice and Guidance on options and next steps for those concerned by the current impact on social enterprise.

 • Broker connections to organisations or wider support services.

 • Enable access to services such as workshops and training.

For more information and support email us at sectorsupport@dvsc.co.uk

Give us a call on 01824 702 441 or use our Online Chat service.

For more information on volunteering, the latest grant news, details on our learning and engagement offer and much more, read our latest NewsFlash: bit.ly/DVSC_Newsflash_Week25_2020

Did you know that DVSC is waiving its membership fees for all volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations, social enterprises, Town and Community Councils and small business for the duration of the #COVID19 pandemic? Sign up and join a movement for change by completing the online forms below. Become a member of DVSC: bit.ly/Online_MembershipForm (volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations, social enterprises) Become a partner of DVSC: bit.ly/Online_PartnershipForm (public and statutory sector organisations, small and large businesses)

Subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk and follow us and follow us on Twitter @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram and like our DVSC Facebook page. You can also find us on YouTube.

​​

Mae byw trwy gyfnod Cyfyngiadau Symud 2020 wedidisgleirio golau llachar ar waith rhagorol entrepreneuriaid cymdeithasol, elusennau a mudiadau sector gwirfoddol ardraws Cymru. Mae llawer yn cynnig gwasanaethau a chymorth sy’n hanfodol bwysig yn ystod y pandemig #COVID19, gan gyrraedd pobl a chymunedau sy’n llithro trwy’r rhwyd neuddim yn cael eu gweld yn arferol.

Mae llawer o fudiadau rheng flaen yn wynebu cyfyngiadau difrifol ar hyn o bryd. Mae degawdau o waith yn y sector effaith dan fygythiad. Mae entrepreneuriaid cymdeithasol yn brwydro ar flaen y gad yn y pandemig hwn i wasanaethu’r rhai mwyaf bregus gan ddefnyddio eu dyfeisgarwch i oresgyn y problemau ar lawr gwlad.

Ac nid yw CGGSDd yn unrhyw eithriad i hyn.

Rydym ni’n gweithio’n galed i gynorthwyo gyda chynyddu cydnerthedd a gosod y sylfeini ar gyfer adferiad yn dilyn #COVID19. Y gymuned yw ein busnes ni, arloesi a galluogi newid cadarnhaol trwy ddeori, meithrin a chyflymu datblygiadau mentrau a phrosiectau a chynnig cymorth cymheiriaid.

Rydym ni’n gweithio ar y cyd gyda defnyddwyr ein gwasanaeth fel y medrwn rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd, tra’n creu cydnerthedd, ac yn addasu ac arloesi ein gwasanaethau i hybu parhad a chynaliadwyedd busnes.

Rydym ni’n cynnig portffolio o gefnogaeth arbenigol o ran cyllido, rheoli newid, strategaeth, datblygu busnes a chyfleoedd dysgu. Gellir cael y rhain i gyd trwy ein Gwasanaeth Cymorth Cymunedol dwyieithog.

Fe wnaethom ni lansio ein cyfleuster sgwrsio ar-lein ar 1 Ebrill ac rydym ni’n parhau i ddarparu cymorth trwy sianelau digidol ac ar y ffôn. Rydym ni wedi symud ein darpariaeth rhwydweithio a dysgu ar-lein ac rydym ni’n parhau i weithio mewn partneriaeth gydag amrediad o fudiadau lleol a chenedlaethol i greu datrysiadau lleol mentrus a chefnogi newid cadarnhaol.

Y gwasanaeth a gynigiwn:

 • Deori a chyflymu trwy gyfrwng sesiynau cyngor cyllido un i un ar gyfer y rhai sydd am ddechrau menter gymdeithasol a grwpiau a sefydliadau wedi’u sefydlu sy’n dymuno cynyddu eu gweithgareddau a’u mentrau.

 • Mynediad i ystod o gyfleoedd rhwydweithio, dysgu a datblygu – edrychwch ar yr hyn sydd ar gael yma – neu dilynwch ni ar Eventbrite i dderbyn hysbysiadau am ddigwyddiadau.

 • Cymryd rhan yn Rhwydwaith Economi Sylfaenol Sir Ddinbych – cyfarfod yn rhithiol irwydweithio, cael cefnogaeth cymheiriaid, esblygu a chyflymu datrysiadau lleol mentrus –mwy o fanylion am y cyfarfod lansio i ddod yn fuan!

 • Darparu gwybodaeth amserol am y grantiau, benthyciadau a buddsoddiadau cymdeithasol diweddaraf trwy ein Fflach Newyddion, blogiau a chyfryngau cymdeithasol.

 • Cyfeirio at adnoddau, gwefannau, pecynnau a chymorth allanol perthnasol.

 • Darparu cyfleoedd hyrwyddo, grantiau a chefnogaeth fedr gynorthwyo i gyflymu eich mentrau cymdeithasol a chefnogi gweithredu cymdeithasol.

 • Cyngor ac arweiniad ynghylch opsiynau a’r camau nesaf i’r rhai sy’n pryderu am yr effaith gyfredol ar fentrau cymdeithasol.

 • Broceru cysylltiadau gyda mudiadau neu wasanaethau cymorth ehangach.

 • Galluogi mynediad i wasanaethau fel gweithdai a hyfforddiant.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth a chymorth anfonwch neges e-bost i sectorsupport@dvsc.co.uk

Ffoniwch ni ar 01824 702 441 neu ddefnyddio ein gwasanaeth Sgwrsio Ar-lein.

I gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli, y newyddion grant diweddaraf, manylion am ein cynnig dysgu ac ymgysylltu a llawer mwy, darllenwch ein Fflach Newyddion diweddaraf:

bit.ly/DVSC_Newsflash_Week25_2020

Oeddech chi'n gwybod mae CGGSDd yn hepgor ei ffioedd aelodaeth i’r holl wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol, Cynghorau Tref a Chymuned a busnesau bach trwy gydol cyfnod y pandemig #COVID19? Cofrestrwch ac ymunwch â mudiad am newid trwy lenwi'r ffurflenni ar-lein isod. Dod yn aelod o CGGSDd: bit.ly/Online_MembershipForm (gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol) Dod yn bartner o CGGSDd: bit.ly/Online_PartnershipForm (mudiadau sector cyhoeddus a statudol, busnesau bach a mawr)

Tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk a dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, LinkedIn, Instagram a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube.

​​

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487