Recent Posts

Keep learning and improve your skills

Please scroll down for Welsh

A preview of this week's Newsflash

Over the past two months, all our energy has been on the #COVID19 Volunteer Community Response. For the last few weeks, DVSC has been busy behind the scenes planning.

And as a result, in June and July we have a schedule of interesting and inspiring FREE digital training sessions! Find out what we have planned and register for your course today!

All courses are free of charge and will be delivered via Zoom. #TeamDVSC are learning too – so bear with us as we develop our digital prowess.

How to use #DenbighshireVolunteers platform

On Wednesday June 3, we are hosting two training sessions on “How to use the #DenbighshireVolunteers, Volunteering Wales platform”. Think of it as the equivalent of Indeed, the job matching site for volunteers and groups and organisations looking for volunteers!

If you are a volunteer and want to learn how to search and apply for volunteer opportunities, then join us for the session at 9.30am.

If you are an organisation looking for guidance on how to post opportunities and find volunteers, book your place on the 11.00am training.

Bitesize HR information sessions

[endif]

Getting the best possible HR and legal advice is critical as more and more organisations think about returning to work.

Every Thursday in June you get the opportunity to join us for a half hour information session with HR Anchor and Gamlins Law. Elissa Thursfield, Director of HR Anchor, and Gamlins Law will give you plenty of useful tips on four different HR subjects:

Each session will start at 9.30, so choose the sessions you’re interested in and book your place.

Digital Fridays are back!

And they are more digital than ever before. The first course we had to cancel due to the pandemic and the lockdown was the Digital Communities Wales training ‘Using health and wellbeing apps’.

We are now organising the course online, on Friday June 5. So, if you want to know more on how to access quality health related information, then register for this training!

Good governance and fundraising training

We have also planned training sessions focusing on good governance and fundraising.

The first full day course, on Wednesday June 17, will help you increase your knowledge of legacy gifts. Register your interest for this here.

Helen, our Chief Executive will be delivering a 2-hour ‘Role of directors’ workshop on Monday June 22, a practical course aiming at Chief Executives, Finance Officers, trustees and directors of charities and social enterprises in partnership with DTA Wales’ Enterprising Solutions programme. Register your place here.

In July, we have two other full day training sessions lined up. On Wednesday July 1 sign up for a Leading Change training session – exploring the challenge of change. Leading through a pandemic is a new one for all of us. Network, share experiences and learn with others for a practical guide to what to expect when leading change.

On July 8, join us and learn about the increasingly important subject of impact assessment, measurement and communication to support increased value. Register here.

Make sure you book your places for one or more of these inspiring and interesting courses!

Festival of e-learning

Learning and Work Institute co-ordinates Adult Learners’ Week (19th – 25th June) as part of the Festival of Learning campaign throughout May and June; and each year, over 10,000 adults in Wales participate in Adult Learners’ Week activities. The Festival is an opportunity for individuals and communities to learn something new and gain new skills.

With the current restrictions in place, this is an excellent opportunity to sign up for our low cost e-learning. If you are an individual, a voluntary or community group or a small business and are interested in developing new skills, then take a look at over 60 courses we have available here. Select the course you would like to enrol in and contact our Enterprise and Learning Officer Rhys, rhys@dvsc.co.uk or our Business Support Coordinator Abi, abi@dvsc.co.uk or give them a call on 08124 702 441.

Each course can be accessed with 1 learning credit, costing our members and partners only £ 5,50 per credit.

And don’t forget! DVSC is giving all our #COVID19 Volunteer Community Responders a FREE online course of your choice!

Claiming your FREE online learning credit is simple! Read all details about the courses and how to claim your free credit here.

This week’s edition of our weekly Newsflash, focusing on learning, will land in your inbox on Tuesday!

If you wish to be informed of future events please follow our Eventbrite page to be automatically notified of all upcoming DVSC events and activities.

If you need support or have questions, do not hesitate to contact #TeamDVSC. You can email us: engagement@dvsc.co.uk, give us a call on 01824 702 441 or chat with us from Monday to Friday 9am-4pm on www.dvsc.co.uk/home

Subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk and follow us on Twitter, Facebook and LinkedIn for updates. If you have news to share let us know: engagement@dvsc.co.uk and we will share the information via social media and through our weekly NewsFlash.

Daliwch ati i ddysgu a gwella eich sgiliau

Rhagolwg o Fflach Newyddion yr wythnos hon

Mae ein holl egni wedi’i ganolbwyntio ar Ymateb Gwirfoddol yn y Gyumned i #COVID19 yn ystod y ddeufis diwethaf. Mae CGGSDd wedi bod yn brysur y tu ôl i’r llenni yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Bydd gennym ni ddetholiad o sesiynau hyfforddiant diddorol a llawn ysbrydol a gyflwynir yn ddigidol, ac AM DDIM, ym mis Mehefin a Gorffennaf! Dewch i ganfod beth rydym ni wedi bod yn ei gynllunio a chofrestr ar gyfer eich cwrs heddiw!

Bydd yr holl gyrsiau am ddim ac yn cael eu darparu trwy gyfrwng Zoom. Mae #TîmCGGSDd yn dysgu hefyd – felly byddwch yn amynddegar gyda ni wrth i ni ddatblygu ein galluoedd digidol.

Sut i ddefnyddio platfform #GwirfoddolwyrSirDdinbych

Ddydd Mercher, 3 Mehefin, byddwn yn cynnal dwy sesiwn hyfforddiant ynghylch "Sut i ddefnyddio platfform #GwirfoddolwyrSirDdinbych". Meddyliwch am hyn fel yr hyn sy’n cyfateb i Indeed, y safle cyfateb swyddi ar gyfer gwirfoddolwyr a grwpiau a mudiadau sy’n chwilio am wirfoddolwyr!

Os ydych chi’n wirfoddolwr ac am ddysgu sut i chwilio a gwneud cais am gyfleoedd gwirfoddol, ymunwch gyda ni ar gyfer y sesiwn am 9.30yb.

Os ydych chi’n fudiad sy’n chwilio am arweiniad sut i hysbysebu eich cyfleoedd a dod o hyd i wirfoddolwyr, bwciwch eich lle ar y sesiwn hyfforddiant 11.00yb.

Sesiynau Blasu Adnoddau Dynol

Mae cael y cyngor Adnoddau Dynol a chyfreithiol gorau posibl yn hanfodol wrth i fwy a mwy o sefydliadau ddechrau meddwl am ddychwelyd i’r gwaith.

Bob dydd Iau ym mis Mehefin byddwch chi’n cael y cyfle i ymuno gyda ni am sesiwn wybodaeth hanner awr gyda’r cwmni angori Gamlins Law. Bydd Elissa Thursfield, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol gyda Gamlins Law, yn rhoi digonedd o gynghorion defnyddiol i chi ar bedwar pwnc Adnoddau Dynol gwahanol:

Bydd pob sesiwn yn dechrau am 9.30yb, felly dewiswch y sesiynau sydd o ddiddordeb i chi a bwcio eich lle.

Dydd Gwener digidol yn dod yn ôl!

Ac maen nhw’n fwy digidol nag erioed o’r blaen. Bu’n rhaid i ni ganslo’r cwrs cyntaf, ‘Defnyddio apiau iechyd a llesiant’ gan Gymunedau Digidol Cymru oherwydd y pandemig a’r cyfyngiadau symud.

Rydym nawr yn trefnu'r cwrs ar-lein, ddydd Gwener 5 Mehefin. Felly, os hoffech chi gael gwybod rhagor am sut i gael gafael ar wybodaeth cysylltiedig ag iechyd ansawdd uchel, yna cofrestrwch ar gyfer yr hyfforddiant hwn!

Sesiynau hyfforddiant ar lywodraeth dda a chodi arian

Rydym ni wedi trefnu sesiwn hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar lywodraeth da a chodi arian hefyd.

Bydd y cwrs diwrnod llawn cyntaf, ddydd Mercher 17 Mehefin, yn eich cynorthwyo chi i gynyddu eich gwybodaeth am roddion ewyllys. Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer hyn yma.

Bydd Helen, ein Prif Weithredwr, yn darparu gweithdy dwy awr ar 'Rôl Cyfarwyddwyr' ar dydd Llun 22Mehefin, cwrs ymarferol wedi’i anelu at Brif Weithredwyr, Swyddogion Cyllid, ymddiriedolwyr a chyfarwyddwyr elusennau a mentrau cymdeithasol, mewn partneriaeth gyda rhaglen Datrysiadau Mentrus Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru. Cofrestrwch eich lle yma.

Mae dwy sesiwn hyfforddiant diwrnod llawn wedi’u trefnu ar gyfer mis Gorffennaf hefyd. Cofrestrwch ar gyfer sesiwn hyfforddiant Arwain Newid ddydd Mercher, 1 Gorffennaf – a fydd yn ystyried her newid. Mae arwain trwy bandemig yn un newydd i bob un ohonom ni. Cyfle i rwydweithio, rhannu profiadau a dysgu gydag eraill i gael arweiniad ymarferol ynghylch beth i’w ddisgwyl wrth arwain newid.

Ymunwch gyda ni ar 8 Gorffennaf i ddysgu am y pwnc cynyddol bwysig asesu a mesur effaith a chyfathrebu i gefnogi gwerth cynyddol. Cofrestrwch yma.

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n bwcio eich lle ar gyfer un neu fwy o’r cyrsiau diddordol ac ysbrydoledig yma!

Gŵyl Ddysgu ar-lein

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cydlynu’r Wythnos Addysg Oedolion (19-25 Mehefin) fel rhan o’r ymgyrch Gŵyl Ddysgu drwy gydol mis Mai a Mehefin; a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r Ŵyl yn gyfle i unigolion a chymunedau ddysgu rhywbeth newydd ac ennill sgiliau newydd.

Gyda'r cyfyngiadau cyfredol ar waith, mae hwn yn gyfle gwych i gofrestru ar gyfer ein dysgu ar-lein cost isel. Os ydych chi'n unigolyn, yn grŵp gwirfoddol neu'n gymunedol neu yn fusnes bach ac â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd, yna edrychwch ar y 60 a mwy o gyrsiau sydd ar gael yma. Dewiswch y cwrs yr hoffech gofrestru ar ei gyfer ac anfonwch neges e-bost at ein Swyddog Menter a Dysgu, Rhys, rhys@dvsc.co.uk neu ein Cydlynydd Cymorth Busnes, Abi, abi@dvsc.co.uk yn nodi’r cwrs yr hoffech ei ddilyn neu ffoniwch nhw ar 01824 702 441.

Gellir cyrchu pob cwrs gydag 1 credyd dysgu, gan gostio dim ond £ 5,50 y credyd i'n haelodau a'n partneriaid.

A pheidiwch ag anghofio! Mae CGGSDd yn cynnig cwrs ar-lein AM DDIM i’n holl Ymatebwyr Gwirfoddol yn y Gymuned i #COVID19.

Mae hawlio eich cwrs dysgu ar-lein AM DDIM yn syml! Darllenwch yr holl fanylion am y cyrsiau a sut i hawlio'ch credyd am ddim yma.

Bydd rhifyn yr wythnos hon o'n Fflach Newyddion wythnosol, sy'n canolbwyntio ar y dysgu, yn glanio yn eich blwch derbyn ddydd Mawrth!

Os oes ydych yn dymuno cael gwybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol dilynwch ein tudalen Eventbrite a bydd hyn yn eich hysbysu yn awtomatig am ddigwyddiadau sydd ar ddod.

Os oes angen cefnogaeth arnoch neu os oes gennych gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â #TeamDVSC. Gallwch anfon e-bost atom: engagement@dvsc.co.uk, rhoi galwad i ni ar 01824 702 441 neu sgwrsio â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 am-4pm ar www.dvsc.co.uk/home

Tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk a dilynwch ni ar Trydar, Facebook a LinkedIn i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os oes gennych chi unrhyw newyddion i’w rannu, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ni rannu’r wybodaeth trwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy ein Fflach Newyddion wythnosol.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487