Recent Posts

#TeamDenbighshire - Working together, planning for the future

Please scroll down for Welsh

A preview of this week's Newsflash

DVSC and Denbighshire County Council are conscious that restrictions have started to lift in England and some furloughed staff are being encouraged to return to work.

What will happen to my volunteers when restrictions start to lift?

#TeamDenbighshire would like feedback from voluntary, community groups and organisations to gain understanding and insight into the likely impact of exit from lockdown on them. DVSC and Denbighshire County Council want to engage with local organisations and businesses that diversified during the #COVID19 crisis to find out about their plans as they emerge from lockdown.

How might DVSC and Denbighshire County Council be able to support that transition?

  • Are you planning to continue with some of the new services/diversification or will you be returning to business as usual?

  • Will you still have enough capacity to provide the support you have been giving?

  • Will you need to replace the volunteers you could potentially lose?

If you have concerns or would discuss this please contact sectorsupport@dvsc.co.uk, give us a call on 01824 702 441 or chat with us from Monday to Friday 9am-4pm on www.dvsc.co.uk/home

Understanding your employer responsibilities during #COVID19

Our guest expert this week is Elissa Thursfield, Director of HR Anchor, and Gamlins Law. HR Anchor provide specialist HR and legal services to DVSC and in this week’ NewsFlash they are giving back and sharing their expertise and insights with our stakeholders on Covid compliance and getting back to work.

The charitable sector has never been more important than during this global pandemic. From an employment and business perspective managing potential reductions in funding and donations with an influx of volunteers can be an unusual situation for many organisations.

Charities are not exempt from employment litigation. During difficult periods it can be very tempting to let HR issues slip in lieu of more important agenda matters. However a global pandemic will not unfortunately mitigate the risk of claims.

Key areas to consider will be a safe working environment and managing furlough as the scheme goes through changes before it is ultimately wound down.

Read more advice from HR Anchor and Gamlins Law in our Newsflash.

This week’s edition, focusing on the challenges and possibilities after lockdown, will land in your inbox on Monday!

If you need support or have questions, do not hesitate to contact #TeamDVSC. You can email us: covid19@dvsc.co.uk, give us a call on 01824 702 441 or chat with us from Monday to Friday 9am-4pm on www.dvsc.co.uk/home

Subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk and follow us on Twitter, Facebook and LinkedIn for updates. If you have news to share let us know: engagement@dvsc.co.uk and we will share the information via social media and through our weekly NewsFlash.

#TîmSirDdinbych - Gweithio gyda'n gilydd, cynllunio ar gyfer y dyfodol

​​

Rhagolwg o Fflach Newyddion yr wythnos hon

Mae CGGSDd a Chyngor Sir Ddinbych yn ymwybodol bod y cyfyngiadau wedi dechrau llacio yn Lloegr a bod rhai staff a oedd ar gyfnod ffyrlo yn cael eu hannog i fynd yn ôl i’w gwaith.

Beth fydd yn digwydd i fy ngwirfoddolwyr unwaith y bo'r cyfyngiadau'n dechrai cael eu llacio?

Hoffai #TîmSirDdinbych gael adborth gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol i ddeall effaith tebygol codi’r cyfyngiadau symud arnyn nhw. Mae CGGSDd a Chyngor Sir Ddinbych yn awyddus i ymgysylltu gyda mudiadau a busnesau lleol wnaeth arallgyfeirio yn ystod argyfwng #COVID19 i wybod am eu cynlluniau wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio Sut y gallai CGGSDd a Chyngor Sir Ddinbych gynorthwyo yn ystod y cyfnod trosglwyddo?

  • A ydych chi’n bwriadu parhau gyda rhai o’r gwasanaethau newydd neu a fyddwch chi’n mynd yn ôl at eich busnes arferol?

  • A fydd gennych chi gapasiti digonol i ddarparu’r cymorth rydych chi wedi bod yn ei roi?

  • A fydd angen i chi gael gwirfoddolwyr eraill yn lle’r rhai y gallech chi eu colli?

Os oes gennych chi bryderon neu os hoffech chi drafod hyn, cysylltwch gyda sectorsupport@dvsc.co.uk, give us a call on 01824 702 441 or chat with us from Monday to Friday 9am-4pm on www.dvsc.co.uk/home

Deall eich cyfrifoldebau fel cyflogwr yn ystod #COVID19 ​​Ein harbenigwr gwadd yr wythnos hon yw Elissa Thursfield, Cyfarwyddwr HR Anchor, a Gamlins Law. Mae HR Anchor yn darparu gwasanaethau AD a chyfreithiol arbenigol i CGGSDd ac yn Fflach Newyddion yr wythnos hon maent yn eu rhoi yn ôl - ac yn rhannu eu harbenigedd a’u mewnwelediadau â’n rhanddeiliaid am cydymffurfiaeth Covid a dychwelyd yn ôl i’r gwaith. Ni fu’r sector elusennol erioed mor bwysig na’n ystod y pandemig byd-eang hwn. O safbwynt chyflogaeth a busnes, gall rheoli’r gostyngiad mewn rhoddion a chyllid posib, yn o gystal a mewnlifiad o wirfoddolwyr greu sefyllfa anghyffredin iawn. Nid yw elusennau wedi’u heithro rhag ymgyfreitha cyflogaeth. Yn ystod cyfnodau heriol gall fod yn demptasiwn gadael i faterion AD lithro a chanolbwyntio ar faterion ar yr agenta sy’n ymddangos yn bwysicach. Yn anffodus nid yw pandemig byd-eang yn lleihau’r risg o hawliadau. Meysydd allweddol i’w hystyried yw cynnal amgylchedd gweithio ddiogel a rheoli’r newidiadau i’r cynllun ‘furlough’ cyn iddo ddod i ben.

Darllenwch fwy o gyngor gan HR Anchor a Gamlins Law yn ein Fflach Newyddion.

Bydd rhifyn yr wythnos hon, gan ganolbwyntio ar yr heriau a’r posibiliadau ar ôl cloi i lawr, yn glanio yn eich blwch derbyn ddydd Llun!

Os oes angen cefnogaeth arnoch neu os oes gennych gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â #TeamDVSC. Gallwch anfon e-bost atom: covid19@dvsc.co.uk, rhoi galwad i ni ar 01824 702 441 neu sgwrsio â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 am-4pm ar www.dvsc.co.uk/home

Tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk a dilynwch ni ar Trydar, Facebook a LinkedIn i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os oes gennych chi unrhyw newyddion i’w rannu, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ni rannu’r wybodaeth trwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy ein Fflach Newyddion wythnosol.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487