Recent Posts

Telephone campaign to engage and place #DenbighshireVolunteers, online learning credits and a massiv

Scroll down for Welsh

Thank you for stepping up as #DenbighshireVolunteers!

In the last week 21 DVSC's #COVID19 Volunteer Community Responders supported 74 people in need throughout the county helping them with their shopping, prescriptions or a telephone chat.

Since the beginning of April, #TeamDVSC working with our #COVID19Volunteer Community Responders has provided almost 375 people in need throughout the county. This does not include all the voluntary action happening in neighbourhoods around the County.

If you want to help your community, sign up as #DenbighshireVolunteer and join one of these opportunities:

 • #COVID19 Volunteer Community Responder: bit.ly/Covid-19VolunteerRole Support people shielding or self isolating at homewith their shopping, collecting prescriptions, being a telephone buddy or digital enabler.

 • Care volunteers for Denbighshire County Council: bit.ly/CareVolunteers_Needed_DCC Support Care Homes in Denbighshire to give people friendship in their twilight years!

If you are not registered with us, it’s a two stage process:

 1. register with us

 2. choose the#COVID19 opportunity that suits your skills

Check out the latest volunteer roles: bit.ly/Denbighshire_Volunteering_Opportunities

If you register with DVSC and sign up as a #COVID19 VolunteerCommunity Responder you will also benefit from a FREE online learning credit of your choice!

Free online learning credits

DVSC is giving all our #COVID19 Volunteer Community Responders a FREE online course of

their choice, to show our appreciation for stepping up and bearing with us at this busy time whilst we work to place volunteers. A full list of the courses can be found here.

Qualifying volunteers are welcome to choose any course they like. Some of our recommendations are:

 • Coronavirus Awareness and Control

 • Mental Health Awareness

 • Dementia Awareness

 • Safeguarding Adults Awareness

 • Dignity, Privacy and Respect

 • Loss and Bereavement

 • Manual Handling of Inanimate Objects

 • Stress Awareness

Claiming your FREE online learning credit is simple!

STEP 1: Take a look at over 60 courses available here

STEP 2: Select the course you would like to enrol in

STEP 3: Email our Enterprise and Learning Officer Rhys, rhys@dvsc.co.uk or our Business Support Coordinator Abi, abi@dvsc.co.uk with the course you would like to enrol in or give them a call on 08124 702 441 for advice.

STEP 4: You’ll receive a Welcome email with login details to our online portal. Follow the link and enrol in your course.

STEP 5: After completing, sit back with a cup of tea and wait for your accredited CPD (Continuing Professional Development) certificate to land in your inbox.

Telephone campaign to engage and place #DenbighshireVolunteers

All our #DenbighshireVolunteers registered with DVSC will be getting follow up calls from #TeamDenbighshire to find out more about their skills, interests, and appetite for the range of tasks and volunteer opportunities we anticipate being needed in the days, weeks and months ahead.

This telephone campaign is being enabled thanks to Denbighshire County Council redeploying staff to support our #COVID19 Volunteer Community Response.

ID badges for registered #COVID19 DenbighshireVolunteers will be distributed to build confidence and ensure our #COVID19 Volunteer Community Response is safe, effective and bolsters community confidence and spirit.

This #TeamDenbighshire multi-agency approach is designed to help individuals andcommunities to Stay Strong, Stay Safe and Stay Positive during the #COVID19 pandemic.

Read our latest Newsflash for more stories on Inspiring Volunteers, Wellbeing during this #COVID19 health emergency, the latest grant opportunities and much more: bit.ly/DVSC_NewsFlash_Week18_2020

If you need support or have questions, do not hesitate to contact #TeamDVSC. You can email us: covid19@dvsc.co.uk, give us a call on 01824 702 441 or chat with us from Monday to Friday 9am-4pm on www.dvsc.co.uk/home

Subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk and follow us on Twitter, Facebook and LinkedIn for updates. If you have news to share let us know: engagement@dvsc.co.uk and we will share the information via social media and through our weekly NewsFlash.

Ymgyrch ffôn i ymgysylltu a lleoli #GwirfoddolwyrSirDdinbych, credydau dysgu ar-lein a diolch yn fawr!

Diolch am gamu i fyny fel #GwirfoddolwyrSirDdinbych!

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf gwnaeth 21 o Ymatebwyr Gwirfoddol yn y Gymuned i #COVID19 CGGSDd gefnogi bron i 74 o bobl mewn angen trwy’r sir, trwy roi cymorth gyda’u siopa, presgripsiynau neu sgwrs ar y ffôn.

Ers dechrau Ebrill, mae #TîmCGGSDd yn gweithio gyda’r Ymatebwyr Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 wedi darparu cefnogaeth i oddeutu 375 o bobl mewn angen yn y sir. Nid yw hyn yn cynnwys yr holl weithredu gwirfoddolsy’n digwydd mewn cymdogaethau ledled y sir.

Os ydych chi’n dymuno helpu eich cymuned chi, cofrestrwch fel #GwirfoddolwrSirDdinbych a manteisiwch ar un o’r cyfleoedd hyn:

 • Ymatebwr Gwirfoddol yn y Gymuned i #COVID19: bit.ly/Covid-19VolunteerRoleCefnogi pobl sy’n cysgodi neu’n hunan ynysu yn eu cartref gyda’u anghenion siopa, casglu presgripsiynau, bod yn ffrind ar y ffôn neu’n alluogwr digidol!

 • Gwirfoddolwyr darparu gofal Cyngor Sir Ddinbych: bit.ly/CareVolunteers_Needed_DCC Cefnogi Cartrefi Gofal yn Sir Ddinbych i roi cyfeillgarwch a llawenydd i bobl yn eu blynyddoedd gwylnos!

Os nad ydych chi wedi’ch cofrestru gyda ni, mae’n broses dau gam:

 1. rydych chi’n cofrestru gyda ni

 2. dewis y cyfle #COVID19 sy’n gweddu i’ch sgiliau chi

Edrychwch ar y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf yma: bit.ly/Denbighshire_Volunteering_Opportunities

Os ydych chi’n cofrestru gyda CGGSDd fel Ymatebwr Gwirfoddol yn y Gymuned i #COVID19 byddwch yn elwa o gwrs dysgu ar-lein AM DDIM o’ch dewis chi, ac yn ennill credydau am hynny!

Credydau dysgu ar-lein am dimm

Mae CGGSDd yn cynnig cwrs ar-lein AM DDIM i'n holl Ymatebwyr Cymunedol Gwirfoddol #COVID19 eu dewis, i ddangos ein gwerthfawrogiad am gamu i fyny a dwyn gyda ni ar yr adeg brysur hon wrth i ni weithio i leoli gwirfoddolwyr.

Mae rhestr lawn y cyrsiau i’w gweld yma. Mae croeso i wirfoddolwyr perthnasol ddewis unrhyw gwrs y dymunant. Rhai o’n hargymhellion ni yw:

 • Ymwybyddiaeth ynghylch a rheoli Coronafeirws

 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 • Ymwybyddiaeth Dementia

 • Ymwybyddiaeth Diogelu Oedolion

 • Urddas, Parch a Phreifatrwydd

 • Colled a Phrofedigaeth

 • Trin a chodi gwrthrychau difywyd

 • Ymwybyddiaeth Straen

Mae hawlio eich cwrs dysgu ar-lein AM DDIM yn syml! CAM 1: Edrychwch ar y 60 a mwy o gyrsiau sydd ar gael yma

CAM 2: Dewiswch y cwrs yr hoffech gofrestru ar ei gyfer

CAM 3: Anfonwch neges e-bost at ein Swyddog Menter a Dysgu, Rhys, rhys@dvsc.co.uk neu ein Cydlynydd Cymorth Busnes, Abi, abi@dvsc.co.uk yn nodi’r cwrs yr hoffech ei ddilyn neu ffoniwch nhw ar 08124 702 441 i gael cyngor

CAM 4: Byddwch yn derbyn neges e-bost Croeso gyda manylion mewngofnodi i’n porthol ar-lein. Dilynwch y ddolen a chofrestru ar eich cwrs.

CAM 5: Ar ôl cwblhau gorffwyswch gyda phaned ac aros i’ch tystysgrif Datblygiad Proffesiynol Parhaus lanio yn eich blwch negeseuon e-bost

Ymgyrch ffôn i ymgysylltu a lleoli #GwirfoddolwyrSirDdinbych

Bydd yr holl #WirfoddolwyrSirDdinbych sydd wedi cofrestru gyda CGGSDd yn derbyn galwadau ffôn gan #TîmSirDdinbych i ganfod mwy am eu sgiliau, diddordebau a’u awch am yr amrywiaeth o dasgau a chyfleoedd gwirfoddoli y rhagwelwn y bydd eu hangen yn y dyddiau, yr wythnosau a’r misoedd o’n blaenau. Mae’r ymgyrch ffôn yma’n cael ei galluogi diolch i Gyngor Sir Ddinbych yn adleoli staff i gefnogi ein Ymateb Gwirfoddol yn y Gymuned i #COVID19. Bydd bathodynnau adnabod yn cael eu rhoi i Wirfoddolwyr Sir Ddinbych #COVID19 i gynyddu hyder a sicrhau bod ein Ymateb Cymunedol #COVID19 yn ddiogel, effeithiol ac yn cryfhau hyder ac ysbryd cymunedol. Nod y dull aml-asiantaeth #TîmSirDdinbych hwn yw cynorthwyo unigolion a chymunedau i Gadw’n Cryf, Cadw’n Ddiogel a Chadw’n Gadarnhaol yn ystod pandemig #COVID19.

Darllenwch ein Fflach Newyddion diweddaraf i gael mwy o straeon am Ysbrydoli Gwirfoddolwyr, Lles yn ystod yr argyfwng iechyd # COVID19 hwn, y cyfleoedd grant diweddaraf a llawer mwy: bit.ly/DVSC_NewsFlash_Week18_2020

Os oes angen cefnogaeth arnoch neu os oes gennych gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â #TeamDVSC. Gallwch anfon e-bost atom: covid19@dvsc.co.uk, rhoi galwad i ni ar 01824 702 441 neu sgwrsio â ni o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 am-4pm ar www.dvsc.co.uk/home

Tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk a dilynwch ni ar Trydar, Facebook a LinkedIn i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os oes gennych chi unrhyw newyddion i’w rannu, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ni rannu’r wybodaeth trwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy ein Fflach Newyddion wythnosol.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487