Recent Posts

#COVID19 Emergency Grant Opportunities

Scroll down for Welsh

Are you organising voluntary activities to support your community during this #COVID19 public health emergency? Then take a look at the #COVID19 emergency grants that are available and apply today!

DVSC's #COVID19 Emergency grant round is now open

Grant criteria have been relaxed to inspire change makers throughout Denbighshire to take action. Individuals running small businesses will be able to apply with activities that support their community alongside volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations, social enterprises and Town and Community Councils.

Helen Wilkinson, DVSC's Chief Executive explains: "We are operating a rapid grant decision making process with applications being considered on a rolling basis until funds are disbursed. You will hear from us within 14 days of submission. Apply as soon as possible to ensure your initiative or project receives funding!"

Apply by filling in the online grant application on our website.

If you have a problem, contact us via live chat, email sectorsupport@dvsc.co.uk or call us for guidance on 01824 702 441. Check out our promotional video for our #COVID19 emergency grants. Keep an eye on our social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) and share the video far and wide.

When you apply with us, you will also benefit from our governance health check. If you are an individual or group of individuals and your group is not yet formally constituted and you are looking for governance advice or if you need support to get your group constituted, don't hesitate to contact us. You can also fill out our governance health check online. Our small but committed team are here to help!

WCVA grant schemes

Charities and voluntary organisations in Wales are facing challenging and uncertain times during the current #COVID19 outbreak. The Third Sector Support Wales partnership is committed to getting resources to individuals, groups and organisations.

We are delighted to announce that WCVA, a member of Third Sector Support Wales partner, has launched two grant schemes:

Third Sector Resilience Fund for Wales Funding to provide cash flow support for voluntary organisations in Wales during the current #COVID19 crisis. For more information: bit.ly/3rdSector_Resilience_Fund

The Voluntary Services Emergency Scheme A new grant scheme to enable voluntary organisations providing vital support during the Coronavirus crisis to continue and expand their work: bit.ly/Voluntary_Services_Emergency_Fund

National Lottery Awards for All and People and Places

The National Lottery Community Fund has updated their support for communities in Wales during the #COVID19 crisis.

Over the coming 6 months they will prioritise applications that are #COVID19 related:

  • Organisations supporting people who are at high risk from #COVID19

  • Organisations supporting communities most likely to face increased demand and challenges as a direct result of measures to prevent the result of #COVID19

  • Organisations with high potential to support communities with the direct and indirect impact of #COVID19

Information about the grants can be found using the links below. National Lottery Awards for All: www.tnlcommunityfund.org.uk/a4awales People and Places Medium Grants: www.tnlcommunityfund.org.uk/peopleandplacesmedium

People and Places Large Grants: www.tnlcommunityfund.org.uk/peopleandplaceslarge

More funding opportunities

On the Funding Wales website you can search hundreds of grant and loan finance opportunities from local, national and international sources. From small grants to large capital projects, we can help you find the funding you need. Register on Funding Wales by clicking the link. If you need advice on how to get the most from this digital resource contact #TeamDVSC via live chat, email sectorsupport@dvsc.co.uk or call us 01824 702 441. Our dedicated enquiry team can provide support and guidance!

#TeamDVSC are working closely with Denbighshire County Council to pool resources and ensure we get timely information out to communities. DCC has created a #COVID19 Emergency Relief Grants Pack, a directory of #COVID19 emergency grant funds which have recently being launched for both third sector organisations and individuals facing financial hardship. DVSC and the #COVID19 Community Coordinators can provide advice and guidance on the funding available and provide additional support in preparing grant applications if you need it! For the up to date version of the list, follow this link.

If you need support or have questions, do not hesitate to contact #TeamDVSC: sectorsupport@dvsc.co.uk.

Subscribe for our news updates: www.dvsc.co.uk and follow us on Twitter, Facebook and LinkedIn for updates. If you have news to share let us know and we will share the information via social media and through our weekly NewsFlash.

Cyfleoedd Grant Argyfwng #COVID19

A ydych chi’n trefnu gweithgareddau gwirfoddol i gefnogi eich cymuned yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus #COVID19? Edrychwch ar y grantiau argyfwng #COVID19 sydd ar gael a gwnewch gais heddiw!

Mae rownd grantiau argyfwng #COVID19 CGGSDdar agor yn awr

Mae’r meini prawf derbyn grantiau wedi’u llacio i ysbrydoli pobl sydd am sicrhau newid ledled Sir Ddinbych i weithredu. Bydd unigolion sy’n cynnal busnesau bach yn medru gwneud cais ar gyfer gweithgareddau sy’n cefnogi eu cymunedau ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol a Chynghorau Tref a Chymuned.

Eglura Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: "Rydym ni’n gweithredu proses gwneud penderfyniadau cyflym ynghylch grantiau, gyda’r ceisiadau’n cael eu hystyried ar sail dreigl nes bo’r cyllid wedi’i ddosbarthu. Byddwch yn cael ateb gennym ni cyn pen 14 diwrnod ar ôl cyflwyno eich cais.Gwnewch gais gynted ag y bo modd i sicrhau bod eich prosiect neu eich menter chi’n derbyn arian!"

Gwnewch gais trwy lenw’r ffurflen grant ar-lein ar ein gwefan.

Os oes gennych chi unrhyw broblem, cysylltwch â ni trwy sgwrs fyw, anfonwch neges e-bost sectorsupport@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni i gael cymorth 01824 702 441. Edrychwch ar ein fideo hyrwyddo ein grantiauargyfwng #COVID19. Cadwch lygad ar ein cyfryngaucymdeithasol (Facebook, Trydar, LinkedIn) a rhannwchy fideo mor eang ag y bo modd.

Pan ydych chi’n gwneud cais, byddwch elwa o wiriad iechyd llywodraethu hefyd. Os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp o unigolion ac nad oes gan eich grŵp gyfansoddiad ffurfiol hyd yma, ac os ydych chi’n chwilio am gyngorllywodraethu neu os oes arnoch chi angencymorth i lunio cyfansoddiad ar gyfer eichgrŵp mae croeso i chi gysylltu gyda ni. Y dewis arall yw llenwi’r Gwiriad Iechyd. Mae ein tîm bach ond ymroddgar yma i’ch cynorthwyo chi!

CGGC gynllunau grant

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn wynebu cyfnod heriol ac ansicr iawn yn ystod yr argyfwng #COVID19 cyfredol. Mae partneriaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod unigolion, grwpiau a mudiadau’n cael adnoddau.

Rydym ni wrth ein boddau’n cyhoeddi bod Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sy’n aelod o Gefnogi Trydydd Sector Cymru, wedi lansio dau gynllun grant:

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cyllid i ddarparu cefnogaeth llif arian i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod yr argyfwng #COVID19 cyfredol. Rhagor o wybodaeth: bit.ly/Cronfa_gwydnwch_3yddsector

Cynllun Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol Cynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol sy’n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws i barhau ac ehangu eu gwaith: bit.ly/Cronfa_Argyfwng_Gwasanaethau_Gwirfoddol

Y Loteri Genedlaethol – Arian i Bawb a Phawb a’i Le

Mae Cronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol wedi diweddaru’i chefnogaeth i gymunedau yng Nghymru yn ystod yr argyfwng #COVID19.

Byddant yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau sy’n gysylltiedig â #COVID19 yn ystod y chwe mis nesaf:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sy’n wynebu risg uchel #COVID19

  • Mudiadau sy’n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu mwy o heriau a galw o ganlyniad uniongyrchol i’r mesurau i atal lledaeniad #COVID19

  • Mudiadau sy’n meddu ar botensial uchel i gefnogi cymunedau gydag effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol #COVID19

Gellir cael gwybodaeth am y grantiau trwy ddefnyddio’r cysylltiadau isod.

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol: bit.ly/TNL_ArianIBawb

Grantiau canolig Pawb a’i Le: bit.ly/TNL_GrantiauCanoligPawb

Grantiau mawr Pawb a’i Le: bit.ly/TNL_GrantiauMawrPawb

More funding opportunities

Mae gwefan Cyllido Cymru yn caniatáu i chi chwilio cannoedd o gyfleoedd grantiau a benthyciadau gan ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Maent yn amrywio o grantiau bach i brosiectau cyfalaf mawr a medrwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyllid sydd ei angen arnoch chi. Cofrestrwch gyda Chyllido Cymru trwy glicio’r ddolen. Os oes arnoch chi angen cyngor sut i gael y mwyaf o’r adnodd digidol hwn cysylltwch gyda #TîmCGGSDd trwy Sgwrs Fyw, e-bost sectorsupport@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni 01824 702 441. Gall ein tîm ymholiadau roi cyngor ac arweiniad i chi!

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych i gyfuno adnoddau a sicrhau ein bod ni’n rhannu gwybodaeth amserol gyda chymunedau. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi creu Pecyn Grantiau Argyfwng #COVID19, cyfeiriadur cronfeydd grant argyfwng #COVID19, a lansiwyd yn ddiweddar ar gyfer mudiadau trydydd sector ac unigolion sy’n wynebu caledi ariannol.

Gall CGGSDd a’r Cydlynwyr Cymunedol #COVID19 ddarparu cyngor ac arweiniad ar y cyllid sydd ar gael a darparu cymorth ychwanegol gyda llenwi ceisiadau grant os oes arnoch chi angen hynny!

Dilynwch y ddolen hon i weld fersiwn ddiweddaraf y rhestr.

Os oes angen cefnogaeth arnoch neu os oes gennych gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â #TeamDVSC: sectorupport@dvsc.co.uk.

Tanysgrifiwch am ein diweddariadau newyddion: www.dvsc.co.uk a dilynwch ni ar Trydar, Facebook a LinkedIn i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os oes gennych chi unrhyw newyddion i’w rannu, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ni rannu’r wybodaeth trwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy ein Fflach Newyddion wythnosol.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487