Recent Posts

Latest information and advice from BCUHB

Scroll down for Welsh

We want to ensure people are enabled to make informed choices so we will be sharing important announcements from Public Health Wales and Betsi Cadwaladr University Health Board through social media - Twitter, Facebook, LinkedIn - our weekly NewsFlash and our blogs.

Please find below the latest information and advice from BCUHB

Dear colleagues,

We are now entering into very challenging times for our communities across North Wales and we are working as hard as possible to meet the challenge posed by COVID-19.

We continue to work closely with partner agencies including Public Health Wales, North Wales Police, local authorities and the third sector on our planned response to protect the health of the population of North Wales.

We would very much welcome your support in sharing official advice and information as we work to contain the spread of the virus. This briefing document contains up-to-date information about what is being done in North Wales as we co-ordinate our response to the rapidly developing situation. Please share as appropriate.

We will continue to provide you with regular updates as the situation changes.

Mark Polin, Simon Dean,

Chairman Interim Chief Executive

Read the full update here: bit.ly/BCUHB_PartnerBriefing_20032020

Y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan BIPBC

Rydym ni am sicrhau bod pobl yn cael eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus, felly byddwn yn rhannu cyhoeddiadau pwysig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr trwy’r cyfryngau cymdeithasol - Trydar, Facebook, LinkedIn – a’n Fflach Newyddion wythnosol ac ein blog.

Isod mae'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan BCUHB

Annwyl gydweithwyr,

Rydym bellach yn wynebu cyfnod heriol iawn i'n cymunedau ar draws Gogledd Cymru ac rydym yn gweithio hyd eithaf ein gallu i fynd i'r afael â her Covid-19.

Rydym yn parhau i weithio'n agos gydag asiantaethau partner gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, awdurdodau lleol a'r trydydd sector i gynllunio ein hymateb er mwyn amddiffyn iechyd poblogaeth Gogledd Cymru.

Byddem wir yn croesawu eich cefnogaeth i rannu cyngor a gwybodaeth swyddogol wrth i ni weithio i gyfyngu ar ymlediad y feirws. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n cael ei wneud yng Ngogledd Cymru wrth i ni gydlynu ein hymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu'n gyflym. Rhannwch y ddogfen hon fel bo'n briodol.

Byddwn yn parhau i roi diweddariadau rheolaidd i chi wrth i'r sefyllfa newid

Mark Polin, Simon Dean,

Cadeirydd Prif Weithredwr Dros Dro

Darllenwch y diweddariad llawn yma: bit.ly/Y_wybodaeth_diweddaraf_BIPBC_20032020

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487