Recent Posts

Christmas Greeting from DVSC


Scroll down for Welsh

Message from Helen Wilkinson, Chief Executive, on behalf of #TeamDVSC

In case you haven't noticed Xmas is coming! In the run-up to Christmas DVSC launched 4 grants for change makers, voluntary and community groups, third sector organisations, social enterprises and small businesses wanting to make a positive change at our Winter Funding Fair last week.

You can find more information about these funding opportunities here. Why not use the time over the festive period to think about applying for one of these amazing grant opportunities. The deadline for these is 20th January 2020. #TeamDVSC is also hosting an Open Doors Christmas Celebration on Friday 20th December from 1.00pm till 3.00pm at the Naylor Leyland Centre. Do pop by if you are in Ruthin and celebrate the festive season with us. We will be closing the doors of the Naylor Leyland Centre, our community hub in the heart of Ruthin after our Open Doors Christmas Celebration and will open our doors again on 2nd January. Open Doors will run as usual on 3rd January from 1.00pm till 3.00pm. All are welcome to join us for a craft session where we will be recycling Christmas cards into gift tags. 2019 has been a busy and impactful year for DVSC. We brought in new team members and welcomed new Trustees to our Board. And whilst DVSC is one of the smallest County Voluntary Councils in the whole of Wales, and the smallest in the North, it hasn't stopped us punching above our weight this year and reporting some fantastic mid year results as part of Third Sector Support Wales. We even made the top 3 for both the Engagement & Influencing and Learning & Events targets. I want to extend my heartfelt thanks to our team - full of passionate individuals committed to making a real difference to the lives of people in Denbighshire - and our skilled and supportive trustees who joined the Board this year. None of this could have happened without them. On behalf of #TeamDVSC we would like to wish everyone the very best for the festive season. Thank you #DenbighshireVolunteers and Change Makers for helping us build a movement for change in Denbighshire. Together our voluntary action and social enterprise has made a difference and helped to build more inclusive and resilient communities.

Neges gan Helen Wilkinson, Prif Weithredwr, ar ran #TîmCGGSDd

Rhag ofn nad ydych chi wedi sylwi bod Nadolig yn dod! Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig lansiodd CGGSDd 4 grantiau ar gyfer gwneuthurwyr newid, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol a busnesau bach sydd am wneud newid cadarnhaol yn ein Ffair Ariannu Gaeaf yr wythnos diwethaf.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyfleoedd cyllido hyn yma.

Beth am ddefnyddio'r amser dros gyfnod yr ŵyl i feddwl am wneud cais am un o'r cyfleoedd grant anhygoel hyn. Y dyddiad cau ar gyfer y rhain yw 20fed Ionawr 2020. Mae #TîmCGGSDd hefyd yn cynnal Dathliad Nadolig Drysau Agored ddydd Gwener 20fed Rhagfyr rhwng 1.00yp a 3.00yp yng Nghanolfan Naylor Leyland. Galwch heibio os ydych chi yn Rhuthun a dathlwch dymor yr ŵyl gyda ni. Byddwn yn cau drysau Canolfan Naylor Leyland, ein canolbwynt cymunedol yng nghanol Rhuthun ar ôl ein Dathliad Nadolig Drysau Agored a byddwn yn agor ein drysau eto ar 2il Ionawr. Bydd Drysau Agored yn rhedeg fel arfer ar 3ydd Ionawr rhwng 1.00yp a 3.00yp. Mae croeso i bawb ymuno â ni am sesiwn grefft lle byddwn yn ailgylchu cardiau Nadolig yn dagiau rhodd. Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn brysur ac effeithiol i CGGSDd. Cawsom aelodau newydd i'r tîm a chroesawon Ymddiriedolwyr newydd i'n Bwrdd. Ac er bod CGGSDd yn un o'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleiaf yng Nghymru gyfan, a'r lleiaf yn y Gogledd, nid yw wedi cyfyngu ein perfformiad eleni a chael canlyniadau gwych yn yr adroddiad canol blwyddyn fel rhan o Gymorth Trydydd Sector Cymru. Gwnaethom hyd yn oed cyrraedd y 3 uchaf ar gyfer y targedau Ymgysylltu a Dylanwadu a Dysgu a Digwyddiadau. Rwyf am estyndiolch enfawr o galon i’n tîm - yn llawn unigolion angerddol sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yn Sir Ddinbych - a’n hymddiriedolwyr medrus a chefnogol a ymunodd â’r Bwrdd eleni. Ni allai dim o hyn fod wedi digwydd hebddyn nhw. Ar ran #TîmCGGSDd hoffem ddymuno'r gorau i bawb ar gyfer tymor yr ŵyl. Diolch i #WirfoddolwyrSirDdinbych a Gwneuthurwyr Newid am ein helpu i adeiladu mudiad dros newid yn Sir Ddinbych. Gyda'n gilydd mae ein menter wirfoddol a'n menter gymdeithasol wedi gwneud gwahaniaeth ac wedi helpu i adeiladu cymunedau mwy cynhwysol a gwydn.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487