Recent Posts

NEW Job Vacancy at DVSC: Wellbeing Lead


JOB VACANCIES AT DVSC

DVSC is currently recruiting for a new post. This is an exciting time to join the organisation and contribute to its enterprise development.

Wellbeing Lead – Full time

The job description with person specification, additional information and application form are available on our website Work with Us page.

Knowledge of Dementia and individuals living with Dementia is a requirement of the post (if you do not have experience in this, you will receive training in the first month).

Funding for this post is subject to an annual funding review.

Our Welsh Language Statement and Action Plan can also be reviewed here. The Welsh Language Skills Matrix can be viewed here.

We are actively seeking to recruit Welsh Language speakers and it will only be in exceptional circumstances that we will appoint someone who is not a Welsh speaker.

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

Please send your application to office@dvsc.co.uk by no later than midday Monday 30 September 2019

Interviews are expected to take place on Wednesday 16 October 2019.

If you would like to have an informal chat about the role, please contact: Lisa Williams on 01824 702 441

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg gyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau.

Arweinydd Llesiant – amser llawn

Mae disgrifiad swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflen gais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd (os nad oes gennych brofiad yn hyn, byddwch yn derbyn hyfforddiant yn y mis cyntaf).

Mae cyllid ar gyfer y swydd hon yn destun adolygiad cyllido blynyddol.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg yma. Gellir gweld y Matrics Sgiliau Iaith Gymraeg yma.

Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg a dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn penodi rhywun nad yw'n siaradwr Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn hanner dydd Dydd Llun, 30 Medi 2019 fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau Dydd Mercher 16 Hydref 2019.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon mae croeso i chi gysylltu gyda

Lisa Williams 01824 702 441.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487