Recent Posts

DVSC releases the latest #DenbighshireVolunteers Bulletin

Scroll down for Welsh

As part of our engagement with our members, we produce a regular #DenbighshireVolunteers Bulletin covering topics including: local news, events & activities; information on volunteering; volunteer stories and ways you can engage with us to get your voice heard.

See below a snippet of what is included.

If you'd like to read the bulletin in full please click here

#SmallTeam #BigImpact

During Volunteer’s Week our #SmallTeam made a #BigImpact by:

 • Hosting 12 events during Volunteers’ Week

 • Taking part in the National Twitter party, flying the flag for #DenbighshireVolunteers

 • Hosting several drop-in sessions at our community Hub in Ruthin, such as the Ageing Well Digital Drop In

 • Attending 10 locations throughout Denbighshire

 • Engaging with 61 people with an interest in volunteering

 • Emailing our 278 DVSC members/supporters with our events schedule for Volunteers’ Week

 • Reaching almost 12,000 people through our own social media channels

 • And signposting to 16 external organisations

Pop-up for I CAN Centres

On the 4th June we took our pop-up hub along to the Co-Operative supermarket in Bodelwyddan to help I CAN promote their volunteering opportunities at Glan Clwyd Hospital based in Bodelwyddan.

I CAN Centres provide an alternative to formal hospital-based assessment and care for people experiencing low level social and mental health difficulties outside of usual working hours.

I CAN Centres are open every evening between the hours of 7pm-2am. This public engagement proved quite successful. 7 community members enquired about volunteering roles and were given the relevant information and we signed up one local person to become an I CAN volunteer.

For more information about the I CAN Centres, visit: bit.ly/WalesNHS_ICAN

If this has inspired you to volunteer, click here for further information or contact #TeamDVSC: ☎ 01824 702441 or ✉ engagement@dvsc.co.uk

![endif]--

Mae CGGSDd yn rhyddhau Bwletin #gwirfoddolwyrSir Ddinbych diweddaraf

Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.

Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys. Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma

#ElusenFach #EffaithMawr

Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr gwnaeth ein #ElusenFach wneud #EffaithMawr trwy:

 • Gynnal 12 digwyddiad yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

 • Cymryd rhan yn y parti Trydar Cenedlaethol, gan dynnu sylw at #WirfoddolwyrSirDdinbych

 • Cynnal nifer o sesiynau galw heibio yn ein Hwb cymunedol yn Rhuthun, fel y sesiwn Galw Heibio Heneiddio’n Dda

 • Presenoldeb mewn 10 lleoliad ledled Sir Ddinbych

 • Ymgysylltu gyda 61 o bobl â diddordeb mewn gwirfoddoli

 • Anfon e-bost at ein 278 o aelodau/cefnogwyr CGGSDd gyda’n hamserlen digwyddiadau yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

 • Cyrraedd bron i 12000 o bobl trwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol ni

 • A chyfeirio at 16 mudiad allanol

Hyrwyddo Canolfannau I CAN

Aethom â’n hwb symudol i archfarchnad Co-Op ym Modelwyddan ar 4 Mehefin i helpu I CAN hyrwyddo eu cyfleoedd gwirfoddoli yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae Canolfannau I CAN yn darparu dewis amgen i asesiad a gofal ffurfiol mewn ysbyty i bobl ag anawsterau iechyd meddwl a chymdeithasol lefel isel y tu allan i oriau gwaith arferol.

Mae Canolfannau I CAN ar agor bob noson rhwng 7pm- 2am. Bu’r ymgysylltu gyda’r cyhoedd yn y modd yma’n eithaf llwyddiannus. Gwnaeth 7 unigolyn o’r gymuned holi am rolau gwirfoddoli a rhoddwyd yr wybodaeth berthnasol iddynt, a gwnaethom recriwtio un unigolyn lleol i fod yn wirfoddolwr I CAN.

I gael mwy o wybodaeth am y Canolfannau I CAN, ewch i: bit.ly/WalesNHS_ICAN

Os yw hyn wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth neu cysylltwch â #TîmCGGSDd: ☎ 01824 702441 ✉ engagement@dvsc.co.uk

![endif]--![endif]--

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487