Recent Posts

Influencing Opportunity (37) - Dementia Strategy Consultation


What do you think should be included in the North Wales Dementia Strategy?

The strategy is part of the Regional Partnership Board’s plan to improve services for people living with dementia in North Wales. It’s being written by the six councils, Betsi Cadwaladr University Health Board along with other partners.

For the latest updates about the project and information about other ways to be involved, please see the dementia strategy updates.

You can have your say through the online survey: https://www.northwalescollaborative.wales/dementia-strategy-consultation/

If you’d prefer a conversation in person, over the phone or an online chat then please contact Emma from the Citizen’s Panel to arrange this by emailing emmapugh@cvsc.org.uk or phoning 01492 523844.

Please send all your answers back by 26 July 2019.

For more information click here

Many thanks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beth yn eich barn chi ddylai gael ei gynnwys yn Strategaeth Dementia Gogledd Cymru?

Mae’r strategaeth yn rhan o gynllun y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i wella gwasanaethau ar gyfer pobl yn byw gyda

Dementia yng Ngogledd Cymru. Mae’n cael ei ysgrifennu gan y chwe chyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ogystal â phartneriaid eraill.

Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a gwybodaeth am ffyrdd eraill o gymryd rhan gweler mae gwybodaeth ddiweddaraf ar y strategaeth dementia.

Gallwch fynegi eich barn yn yr arolwg ar-lein: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-strategaeth-dementia/

Os fyddai’n well gennych drafod mewn person, dros y ffôn neu sgwrs ar-lein yna cysylltwch ag Emma o’r Citizen’s Panel i drefnu hyn drwy anfon e-bost ati emmapugh@cvsc.org.uk neu drwy ffonio 01492 523844.

Anfonwch eich holl atebion erbyn 26 Gorffennaf 2019.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Diolch yn fawr

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487