Recent Posts

DVSC Grant News - Dementia Aware Community Led Grant 2018-2019 / Grantiau Cymunedau Dementia Ymwybod


Grants of between £250 - £1,000 are available for change makers, movers and shakers, Voluntary and Community Groups, Third Sector Organisations and social enterprises in Denbighshire to initiate community led activity to raise awareness about dementia in their local communities.

Grants are available for events, activities, and training sessions, which can raise awareness about dementia in communities, and encourage people to turn awareness into action and improvement in their communities.

The application deadline is 5pm on 30/06/19.

The grant must be spent by 28/02/20, and the monitoring report must be completed and returned by 20/03/20.

For more information, please contact: sectorsupport@dvsc.co.uk or calling 01824 702 441 and ask for Lisa Williams. The Application Form is available here

If you require additional funding for your project/activity, you may be eligible for the Welsh Church Act grant which would allow you to apply for up to a further £500. Click here to find out more.

*********************

Mae grantiau o rhwng £250 a £1,000 ar gael i’r rhai sy’n ysgogi newid, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych i ddechrau gweithgarwch dan arweiniad y gymuned i gynyddu ymwybyddiaeth am ddementia yn eu cymunedau lleol.

Mae grantiau ar gael ar gyfer digwyddiadau, gweithgareddau a sesiynau hyfforddiant, a fydd yn medru cynyddu ymwybyddiaeth am ddementia mewn cymunedau, ac yn annog pobl i droi ymwybyddiaeth yn weithredu a chyflwyno gwelliannau yn eu cymunedau.

Y dyddiad cau ar gyfer cais am grant yw 5pm ar 30/06/19.

Rhaid gwario’r cyllid grant erbyn 28/02/20, a chyflwyno ffurflenni monitro erbyn 20/03/20.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda: sectorsupport@dvsc.co.uk neu ffonio 01824 702 441 a gofyn am Lisa Williams. Mae’r Ffurflen Gais ar gael Yma

Os oes angen cyllid ychwanegol arnoch ar gyfer eich prosiect / gweithgaredd, efallai y byddwch yn gymwys i gael grant Deddf Eglwysi Cymru a fyddai'n eich galluogi i wneud cais am hyd at £ 500 pellach. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487