Recent Posts

Influencing Opportunity (35) - Building a vision together - what can social enterprise do for Wales?

May 8, 2019

 

As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

 

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know.

 

 

 

 

Building a vision together - what can social enterprise do for Wales?


 Wales needs a strong social enterprise sector to tackle the challenges of the next decade and seize new opportunities.  Wales already has a vibrant and diverse social enterprise sector, but it could do more.  We think that Wales should be one of the best places to start and grow a social enterprise and to also be part of and help build a movement for change.

 To do this a number of Social Enterprise support organisations and networks have come together to kick off the process of developing an ambitious new vision and action plan for social enterprise in Wales for the next ten years. But as a social movement, we cannot produce this alone.  We need your help in setting the vision for our collective future and helping us to produce a roadmap to get there. 

 As the first stage in gathering your ideas and advice on this process, we have a short online survey that is running until 31st May.  Please click here if you have a few minutes to take the survey. 

 To keep up to date on this work, please sign up to our monthly newsletter for social businesses in Wales by emailing Ceri-Anne at the Wales Co-operative Centre.

Creu Gweledigaeth Gyda'n Gilydd – beth y gall mentrau cymdeithasol ei wneud i Gymru?


 Mae ar Gymru angen sector mentrau cymdeithasol cryf er mwyn mynd i'r afael â heriau'r degawd nesaf a manteisio ar gyfleoedd newydd.  Mae gan Gymru sector mentrau cymdeithasol bywiog ac amrywiol eisoes, ond gallai wneud rhagor. Credwn y dylai Cymru fod yn un o'r lleoedd gorau i ddechrau a thyfu menter gymdeithasol, bod yn rhan o fudiad ar gyfer newid, a helpu i greu'r mudiad hwnnw.

 I wneud hyn, mae nifer o sefydliadau a rhwydweithiau sy'n cefnogi Mentrau Cymdeithasol wedi dod ynghyd i gychwyn y broses o ddatblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu uchelgeisiol newydd ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y deng mlynedd nesaf.  Ond, a ninnau'n fudiad cymdeithasol, ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae arnom angen eich help chi i bennu'r weledigaeth ar gyfer ein dyfodol ar y cyd a'n helpu i lunio cynllun i'w gwireddu.

 Fel rhan o gam cyntaf casglu’ch syniadau a’ch cynghorion ar y broses hon, mae gennym arolwg ar-lein cryon sy’n para tan 31 Mai.  Cliciwch yma i lenwi’r arolwg.

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn, cofrestwch I dderbyn ein cylchlythyr misol i fusnesau cymdeithasol Cymru trwy e-bostio Ceri-anne yn y Ganolfan Cydweithredol.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487