Recent Posts

Influencing Opportunity (32) - Workshop: Improving traffic in Rhyl Town Centre

As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know.

Workshop: Improving traffic in Rhyl Town Centre Denbighshire County Council has been exploring options to improve how traffic and people move around Rhyl Town Centre. With a focus on improving:

 • Traffic routes between the A525 and the Seafront

 • Traffic routes between A525 Vale Road and Morley Road car park

 • Directional signage to parking

 • Reviewing on-street parking provision including time limits

 • Increasing options for paying for parking including app-based methods and considering methods for payment at end of parking stay.

 • Pedestrian and cyclist links between the seafront and the Town Centre – especially at the top of the High Street. As well as improving pedestrian and cyclist facilities around the town centre generally.

Having undertaken a period of research and traffic modelling proposals for the future have been developed. We are in the process of engaging with stakeholders and the community to obtain feedback on our proposal.

To give you the chance to have your say I am contacting you to invite you to attend a workshop session at Clwyd Chambers (Clwyd St, Rhyl LL18 3LA) on Thursday, 2nd May between 9.30am and 12noon.

Light refreshments will be provided. Please click below to RSVP by no later than Friday 19th April 2019

RSVP

Should you require further information please do not hesitate to contact the engagement co-ordinator Sarah (sarah@pleydellsmithyman.co.uk or by telephone on 01952 433211).

Gweithdy: Gwella traffig yng Nghanol Tref y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi bod yn edrych ar opsiynau i wella sut mae traffig a phobl yn symud o amgylch Canol Tref Y Rhyl. Gyda’r ffocws i wella:

 • Ffyrdd traffig rhwng A525 a Glan y Môr

 • Ffyrdd traffig rhwng A525 Vale Road a maes parcio Ffordd Morley

 • Arwyddion cyfeirio at y maes parcio

 • Adolygu darpariaeth parcio ar y stryd yn cynnwys cyfyngiadau amser

 • Cynyddu opsiynau ar gyfer talu am barcio, yn cynnwys dulliau yn seiliedig ar ap, ac ystyried dulliau ar gyfer talu ar ddiwedd arhosiad parcio.

 • Cysylltiadau cerdded a beicio rhwng glan y môr a chanol y dref – yn arbennig ar dop y Stryd Fawr. Yn ogystal â gwella cyfleusterau cerddwyr a beicwyr o amgylch canol y dref yn gyffredinol.

Ar ôl cyflawni cyfnod ymchwil mae cynigion modelu traffig ar gyfer y dyfodol wedi cael eu datblygu. Rydym yn y broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r gymuned i gael adborth ar ein cynnig.

I roi cyfle i chi ddweud eich dweud, rwy’n cysylltu â chi i’ch gwadd i fynychu sesiwn gweithdy yn Siambr Clwyd (Stryd Clwyd, y Rhyl, LL18 3LA) dydd Iau, 2 Mai rhwng 9.30am a 12 hanner dydd.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Cliciwch isod i ateb dim hwyrach na dydd Gwener, 19 Ebrill 2019.

RSVP

Diolch i chi am eich amser ac os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Sarah, ein cydlynydd ymgysylltu drwy anfon e-bost (sarah@pleydellsmithyman.co.uk neu drwy ei ffonio ar 01952 433211)

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487