Recent Posts

Wellbeing News (32) - Together for Mental Health


As part of our service commitment to promoting and supporting individual and community wellbeing in the County, we share the information below with you.If you believe this is a priority area for further discussion at DVSC’s Wellbeing network meetings do let us know. In the meantime, please read on, and make your views known. If you want to find out more about infoengine, a platform developed by the third sector for the third sector, then visit our infoengine page.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Together for Mental Health is the Welsh Government’s 10-year strategy to improve mental health and well-being, and is implemented through three-year delivery plans which set out the key actions for the Welsh Government and stakeholder agencies in the statutory and third sectors.

Implementation is assured through Partnership Boards at national and local levels, and progress is reported publicly through annual reports produced by the Welsh Government, and Integrated Medium Term Plans (IMTPs) of the local health boards and NHS Trusts.

To support the development of the next phase of the North Wales Mental Health Strategy and also the Together for Mental Health delivery plan and the planning required for the implementation it has been agreed that the North Wales Together for Mental Health Partnership Board is re-launched, with membership and terms of reference refreshed to ensure if reflects the right level of system leadership to achieve the vision and ambition for mental health across North Wales.

Individuals who represent people with a lived experience of a mental health condition are invited to apply to sit on the board, this gives the opportunity to have a truly representative voice of people with a lived experience a voice on the board. We are inviting expressions of interest for 1 service user and 1 carer positions to be sent to caniad@caniad.org.uk no later than 30/04/2019 Interviews will be held the 21/05/2019, venue to be confirmed.

Main duties and Responsibilities

The partnership board will meet on a quarterly basis, and you will be expected to attend the National Partnership Forum which is held quarterly across Wales. To ensure the flow of information you will be expected to attend North Wales Service User Forum on a by monthly basis.

 • Adopt a democratic approach

 • Engage as part of a team

 • Undertake any actions with which you have been tasked in a timely manner

 • Make collective decisions about the governance of the Partnership Board

 • Represent the Partnership Board at regional and national level as required

 • Actively participate in any meeting or event attended and present your views and those of other local participants/representatives when asked to do so

 • Attend meetings of local participant groups to collect their views and concerns and feed this information to the Partnership Board

 • Provide feedback to other representatives at local network meetings on decisions and service improvements so that they are kept up to date with developments

 • Understand and adhere to all Partnership Board policies, procedures, protocols and guidelines relevant to this role

 • Take responsibility for your own learning and attend any training opportunities that may be made available for your personal development

Requirements for the role:

 • Be currently using mental health or substance misuse services, or have done so in the recent past, or be a carer or family member of someone who has used services in that period.

 • Have a non-judgemental approach and have a positive regard for the values and beliefs of others

 • Have an enthusiastic and supportive approach to engaging as part of a team

 • Be able to communicate effectively with a wide range of people including: people who use services, carers, other professionals, and members of the public

 • Have the ability to respond appropriately to challenging situations and respond and behave in a professional manner

 • Be aware of and adhere to confidentiality guidelines

 • Be able to demonstrate tact and diplomacy and show respect for others

 • To promote a positive image of the Partnership Board to service users and stakeholders

Desirable Attributes

 • Have experience of facilitating groups

 • Have been involved in consultations

 • Be able to write a feedback report

 • Have experience of giving presentations.

 • Have a sound understanding of strategic development

 • Have good IT skills, as the Partnership Board documentation and correspondence will be via email

Expectations

 • Delegates will be expected to commit to a minimum role commitment of 24 months

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw strategaeth ddeng mlynedd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles, a chaiff ei rhoi ar waith trwy gynlluniau cyflenwi tair blynedd sy'n amlinellu'r gweithredoedd allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac asiantaethau i randdeiliaid yn y sector statudol a'r trydydd sector.

Caiff gweithredu ei sicrhau trwy Fyrddau Partneriaeth ar lefelau cenedlaethol a lleol, ac adroddir ar gynnydd yn gyhoeddus trwy adroddiadau blynyddol sydd wedi'u llunio gan Lywodraeth Cymru, a Chynlluniau Integredig yn y Tymor Canolig (IMTP) y byrddau iechyd lleol ac Ymddiriedolaethau'r GIG.

I ategu at ddatblygu cam nesaf Strategaeth Iechyd Meddwl Gogledd Cymru a hefyd gynllun cyflenwi Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a'r cynllunio sydd ei angen i'w rhoi ar waith, cytunwyd y dylai Bwrdd Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Gogledd Cymru gael ei ail-lansio, gydag aelodaeth a chylch gorchwyl ar eu newydd wedd i sicrhau ei fod yn adlewyrchu lefel gywir aelodaeth system er mwyn cyflawni'r weledigaeth a'r uchelgais ar gyfer iechyd meddwl ar draws Gogledd Cymru.

Gwahoddir unigolion sy'n cynrychioli pobl â phrofiad byw o gyflwr iechyd meddwl i wneud cais i fod yn aelod o'r bwrdd; mae hyn yn gyfle i gael llais sydd wirioneddol yn cynrychioli llais y bobl sydd â phrofiad byw ar y bwrdd. Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer un ddefnyddiwr gwasanaeth a un swydd gofalwr i gael eu hanfon at caniad@caniad.org.uk heb fod yn hwyrach na 30/04/2019. Caiff cyfweliadau eu cynnal 21/05/2019, a chaiff y lleoliad ei gadarnhau.

Prif Gyfrifoldebau a Dyletswyddau

Bydd y bwrdd partneriaeth yn cyfarfod bob chwarter, a bydd disgwyl i chi fynychu'r Fforwm Partneriaeth Genedlaethol sy'n cael ei gynnal bob chwarter ar draws Cymru. Er mwyn sicrhau llif gwybodaeth, bydd disgwyl i chi fynd i Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth Gogledd Cymru bob mis.

 • Mabwysiadu ymagwedd ddemocrataidd

 • Ymgysylltu fel rhan o dîm

 • Ymgymryd yn brydlon ag unrhyw weithredoedd sydd wedi'u rhoi i chi

 • Gwneud penderfyniadau ar y cyd am lywodraethu'r Bwrdd Partneriaeth

 • Cynrychioli'r Bwrdd Partneriaeth ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, yn ôl yr angen

 • Cyfrannu o'ch gwirfodd at unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad y byddwch yn mynd iddo a chyflwyno eich barn a barn cyfranogwyr/cynrychiolwyr lleol eraill pan fydd gofyn i chi wneud hynny

 • Mynd i gyfarfodydd grwpiau cyfranogwyr lleol i gasglu eu barn a'u pryderon a rhannu'r wybodaeth hon gyda'r Bwrdd Partneriaeth

 • Rhoi adborth i gynrychiolwyr eraill mewn cyfarfodydd y rhwydwaith lleol ar benderfyniadau a gwelliannau gwasanaeth fel eu bod yn cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf

 • Deall holl bolisïau, gweithdrefnau, protocolau a chanllawiau'r Bwrdd Partneriaeth sy'n berthnasol i'r rôl hon a chydymffurfio â nhw

 • Derbyn cyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun a dilyn unrhyw gyfleoedd hyfforddiant a allai fod ar gael ar gyfer eich datblygiad personol

Gofynion y rôl:

 • Eich bod yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau ar hyn o bryd, neu'ch bod wedi gwneud hynny'n ddiweddar, neu'ch bod yn ofalwr neu'n aelod o deulu i rywun sydd wedi defnyddio gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwnnw.

 • Meddu ar ymagwedd ddiragfarn ac ystyriaeth gadarnhaol o ran gwerthoedd a chredoau pobl eraill

 • Meddu ar ymagwedd frwdfrydig a chefnogol tuag at gymryd rhan fel rhan o dîm

 • Yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ag ystod eang o bobl gan gynnwys: pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol eraill, ac aelodau'r cyhoedd

 • Yn gallu ymateb yn briodol i sefyllfaoedd heriol ac ymateb ac ymddwyn mewn ffordd broffesiynol

 • Bod yn ymwybodol o ganllawiau cyfrinachedd a chydymffurfio â nhw

 • Yn gallu dangos doethineb a diplomyddiaeth a dangos parch tuag at bobl eraill

 • Hybu delwedd gadarnhaol o'r Bwrdd Partneriaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid

Priodoleddau Dymunol

 • Meddu ar brofiad o hwyluso grwpiau

 • Profiad o gymryd rhan mewn ymgynghoriadau

 • Yn gallu llunio adroddiad adborth

 • Profiad o roi cyflwyniadau.

 • Meddu ar ddealltwriaeth gadarn am ddatblygu strategol

 • Meddu ar sgiliau TG da, gan y bydd dogfennaeth a gohebiaeth y Bwrdd Partneriaeth trwy e-bost

Disgwyliadau

 • Bydd disgwyl i gynrychiolwyr ymrwymo i rôl ofynnol o 24 mis

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487