Recent Posts

Press release (18) - Autism Awareness Celebration Event


A well-attended event at the Naylor Leyland centre in Ruthin was held on Wednesday 3 April to celebrate the end of the Denbighshire Autism Awareness Community Engagement Project in conjunction with #AutismAwarenessWeek which runs from 1st April to 7th April. Work showcased by grant recipients representing various organisations from across Denbighshire was on display and enjoyed by the public for the drop-in session throughout the morning.

A number of groups that partook in the event included – Stand North Wales, Karma Wellbeing, Llanbedr Village Hall Committee, Bedford Street Community Company, Pentredwr Community Association and Denbigh Men’s Shed. They brought a wealth of information materials and some showed examples of their amazing work and achievements that have been enabled through our Community Led Grant Programme including: -

  • Woodwork

  • Furniture design

  • Glass and ceramic painting

  • Digital arts

  • Model making

At the event DVSC demonstrated the digital resources available through our website from the North Wales Integrated Autism Service. There was also a presentation from Kier Construction, who have given work placement opportunities to young adults with Autism.

DVSC Chief Executive, Helen Wilkinson said:

“The event was a great celebration and highlighted the hard work that the grant recipients had put in to their projects. All workshops provided adults with Autism with a sense of achievement and pride in a friendly, warm environment and our event was an opportunity to come together and celebrate the great work achieved.

Having all of the information available at hand for the visiting public further helps raise awareness throughout Denbighshire. It was fantastic to work with the North Wales Integrated Autism Service and we are keen to encourage all of our public service partners to invest in communication led activities allowing the legacy of work to continue. Moving forward from the event, there are various Autism resources on the DVSC website targeted at individuals, carers and organisations and accessible to the public and will continue to be updated on a regular basis"

There is still time to support, promote and raise awareness about our #AutismAwareness campaign and to shout out about local achievements and initiatives that you know of, or if you or your organisation have become Autism Aware, then share with us through Social Media, Facebook, Instagram and Twitter @DVSC_Wales and tell us what you have been up to.

Notes to Editors

About DVSC

DVSC is the membership body for individual change makers, volunteers, voluntary and community groups, third sector organisations and social enterprises.

Denbighshire Voluntary Services Council, DVSC, is the County Voluntary Council operating in Denbighshire. Our mission is to build resilient communities through voluntary action, and social enterprise, provide excellent support for our members and to be an influential voice in Denbighshire and North Wales.

DVSC works closely with North Wales CVCs, and is a member of the Wales-wide network of CVCs which in partnership with the Wales Council of Voluntary

Associations (WCVA) forms the partnership that makes up Third Sector Support Wales.

To make sure you are kept up to date when funding opportunities are available make sure to subscribe to our mailing list by following the link - Subscribe for News Updates & Bulletins.

For further information contact Helen Wilkinson, DVSC’s Chief Executive, helenw@dvsc.co.uk 01824 702 441 or 07713 997 075 Or Julie Pierce, Marketing and Engagement Officer julie@dvsc.co.uk 01824 709 321

Follow us on twitter @DVSC_Wales, Instagram and like our #DenbighshireVolunteers and DVSC facebook pages.

Datganiad i'r Wasg - Dathlu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Daeth cynulleidfa dda i’r digwyddiad a gynhaliwyd yng Nghanolfan Naylor Leyland yn Rhuthun ddydd Mercher, 3 Ebrill, i ddathlu diwedd Prosiect Ymgysylltu gyda’r Gymuned ynghylch Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Sir Ddinbych ar y cyd ag #WythnosYmwybyddiaethAwtistiaeth, 1 – 7 Ebrill. Roedd gwaith a wnaed gan y rhai a dderbyniodd grantiau yn cynrychioli gwahanol fudiadau ledled Sir Ddinbych i’w weld, a gwnaeth y cyhoedd fwynhau galw heibio trwy gydol y bore.

Roedd y grwpiau wnaeth gymryd rhan yn y digwyddiad yn cynnwys - Stand North Wales, Karma Wellbeing, Pwyllgor Neuadd Bentref Llanbedr, Cwmni Cymuned Stryd Bedfrod, Cymdeithas Cymuned Pentredwr a Sied Dynion Dinbych. Roedd ganddynt lu o ddeunyddiau gwybodaeth ac roedd rhai’n arddangos esiamplau o’r gwaith gwych a grewyd a’u cyflawniadau, a alluogwyd trwy ein Rhaglen Grantiau dan arweiniad y Gymuned, yn cynnwys: -

  • Gwaith coed

  • Dylunio dodrefn

  • Paentio ar wydr a cherameg

  • Celf digidol

  • Gwneud modelau

Roedd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn dangos yr adnoddau digidol ar gael ar ei wefan gan Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru. Cafwyd cyflwyniad gan gwmni Kier Constructions hefyd, sydd wedi rheoli lleoliadau profiad gwaith i oedolion ifanc ag awtistiaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr CGGSDd, Helen Wilkinson:

“Roedd y digwyddiad yn ddathliad rhagorol ac yn tynnu sylw at y gwaith caled a wnaeth pawb a dderbyniodd grantiau ar gyfer y prosiect. Gwnaeth yr holl weithdai roi ymdeimlad o falchder a chyflawni i’r oedolion ag awtistiaeth, mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes, ac roedd ein digwyddiad yn gyfle i ddod ynghyd i ddathlu’r gwaith rhagorol a gyflawnwyd"

"Roedd cael yr holl wybodaeth ar gael wrth law i’w cyhoedd wnaeth alw heibio yn cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth ledled Sir Ddinbych. Roedd yn rhagorol gweithio gyda Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru ac rydym ni’n awyddus i annog ein holl bartneriaid gwasanaethau cyhoeddus i fuddsoddi mewn gweithgareddau wedi’u harwain gan gyfathrebu i ganiatáu i waddol y gwaith barhau. Yn dilyn y digwyddiad, mae adnoddau Awtistiaeth amrywiol ar gael ar wefan CGGSDd wedi’u targedu at unigolion, gofalwyr a mudiadau ac maen nhw ar gael i’r cyhoedd a byddant yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.”

Mae digon o amser i chi barhau i gefnogi, hyrwyddo a chynyddu ymwybyddiaeth am ein hymgyrch #YmwybyddiaethAwtistiaeth, ac i roi cyhoeddusrwydd i gyflawniadau a mentrau lleol rydych chi’n gwybod amdanyn nhw, neu os ydych chi neu eich sefydliad bellach yn Deall Demensia, rhannwch hynny gyda ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol, Gweplyfr, Instagram a Trydar @DVSC_Wales a gadael i ni wybod yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud.

Nodiadau i Olygyddion

Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

CGGSDd yw’r corff aelodaeth i unigolion, gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol sydd am greu newid.

CGGSDd yw’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw creu cymunedau cydnerth trwy weithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol, darparu cymorth rhagorol i’n haelodau a bod yn llai dylanwadau yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru.

Mae CGGSDd yn gweithio’n agos gyda Chynghorau Gweithredu Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o rwydwaith Cymru gyfan sydd, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn ffurfio’r bartneriaeth sy’n llunio Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Er mwyn gwneud yn siwr eich bod chi’n cael y manylion diweddaraf pan fo cyfleoedd cyllid ar gael, gwnewch yn siwr eich bod yn tanysgrifio i’n rhestr bostio trwy ddilyn y ddolen – Tanysgrifio ar gyfer Diweddariadau Newyddion a Bwletinau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd, helenw@dvsc.co.uk 01824 702 441 neu 07713 997 075 neu Don Jackson-Wyatt, Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu, don@dvsc.co.uk 01824 709 334

Dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, Instagram a hoffwch ein tudalennau Gweplyfr #GwirfoddolwyrSirDdinbych a DVSC.

.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487