Recent Posts

Job Vacancies at DVSC: Impact & Evaluation Officer


JOB VACANCIES AT DVSC: Impact & Evaluation Officer

Impact & Evaluation Officer – Additional Information

DVSC is looking for an Impact and Evaluation Officer to join our team and contribute to our enterprise development.

The post holder will play a key role in helping us to implement our vision, mission and values, and by ensuring we demonstrate the impact and social value of the work we do.

The successful candidate will ideally have a knowledge, experience and an interest in impact measurement and evaluation, specific to the third sector, and will be experienced in using a broad range of qualitative and quantitative tools and methods for analysis (including digital tools, and multi-media).

You should have an understanding of coproduction and human centred service design and will be excited to creatively develop new ways of collecting impact data and measuring the effectiveness of DVSC services, and programmes. The postholder will apply analytical and technical skills to ‘real life’ work and practical situations.

You will work closely with the Senior Management team to monitor, evaluate and generate insights from our work to help us comply with service level agreements, develop effective services, excel in project delivery, and social impact, and share learning externally about what works.

In addition to the services we provide to support our members, and the communities we work with, we are passionate about sharing the lessons we learn with government, and our stakeholders. We want to help drive positive and sustainable social change.

This is a diverse and interesting role which will draw on your experience of social research or evaluation, and your knowledge of impact and social value, to deliver high quality and robust insight into our business and member services.

You will need to demonstrate that you are an effective team player with a range of attributes including the ability to foster and maintain effective relationships with a range of internal and external stakeholders; great IT literacy, including the ability to use software to analyse and interpret data; to draw on a range of sources of information (qualitative and quantitative) and to communicate the findings clearly to a range of audiences.

Measuring and monitoring the outcomes for our stakeholders is vital to ensuring that our services achieve what we set out to deliver. The Impact and Evaluation Officer is responsible for collecting, checking and analysing programme and service data and making recommendations for improvements.

We are looking for someone who is driven to ensure we make a difference to people's lives.

If you are interested in applying for this role you can find the full JD here and the application form here.

Please send your completed application to office@dvsc.co.uk no later than Friday 26th April 2019

Interviews are expected to take place on Tuesday 30th April 2019.

If you would like to have an informal chat about the role please contact: Lisa Williams on 01824 702 441

Swyddog Effaith a Gwerthuso – Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Effaith a Gwerthuso i ymuno gyda’n tîm a chyfrannu at ein helfen datblygu mentrau.

Bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol yn ein cynorthwyo ni i wireddu ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd, a thrwy sicrhau ein bod ni’n dangos effaith a gwerth cymdeithasol y gwaith rydym ni’n ei wneud.

Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth, profad a diddordeb mewn mesur effaith a gwerthuso, yn y trydydd sector yn benodol, a bydd ganddo/ganddi brofiad o ddefnyddio ystod eang o ddulliau a phecynnau dadansoddi ansoddol a meintiol (yn cynnwys pecynnau digidol ac aml-gyfrwng).

Dylech feddu ar ddealltwriaeth ynghylch cyd-gynhyrchu a dylunio wedi’i ganoli ar bobl a byddwch yn llawn cyffro i ddatblygu ffyrdd newydd o gasglu data effaith a mesur effeithiolrwydd gwasanaethau a rhaglenni CGGSDd mewn modd creadigol. Bydd deilydd y swydd yn cymhwyso sgiliau dadansoddiadol a thechnegol i waith ‘bywyd go iawn’ a sefyllfaoedd ymarferol.

Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Uwch Dîm Rheoli i fonitro, gwerthuso a chynhyrchu mewnwelediad i’n gwaith i’n helpu ni i gydymffurfio gyda chytundebau lefel gwasanaeth, datblygu gwasanaethau effeithiol, rhagori wrth ddarparu prosiectau a chael effaith gymdeithasol, a rhannu’r dysgu am yr hyn sy’n gweithio gyda mudiadau allanol.

Yn ychwanegol at y gwasanaethau rydym ni’n eu darparu i gefnogi ein haelodau, a’r cymunedau rydym ni’n gweithio gyda nhw, rydym ni’n angerddol ynghylch rhannu’r gwersi rydym ni’n eu dysgu gyda’n rhanddeiliaid a’r llywodraeth. Rydym ni’n dymuno llywio newid cymdeithasol cadarnhaol a chynaliadwy.

Mae hon yn swydd ddiddorol ac amrywiol a fydd yn tynnu ar eich profiad o ymchwil neu werthuso cymdeithasol, a’ch gwybodaeth am effaith a gwerth cymdeithasol, i ddarparu mewnwelediad ansawdd uchel a chadarn i’n busnes a’n gwasanaethau i aelodau.

Bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n aelod effeithiol fel rhan o dîm gydag amrediad o briodweddau, yn cynnwys y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd effeithiol gydag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol; llythrennedd Technoleg Gwybodaeth rhagorol, yn cynnwys y gallu i ddefnyddio meddalwedd i ddadansoddi a dehongli data; defnyddio amrediad o ffynonellau gwybodaeth (ansoddol a meintiol) a chyfathrebu’r canfyddiadau’n glir i ganfod amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Mae mesur a monitro’r canlyniadau i’n rhanddeiliaid yn hanfodol wrth sicrhau bod ein gwasanaethau’n cyflawni’r hyn y bwriadwyd ei gyflawni. Bydd y Swyddog Effaith a Gwerthuso yn gyfrifol am gasglu, gwirio a dadansoddi data rhaglenni a gwasanaethau, a gwneud argymhellion sut i wella.

Rydym ni’n chwilio am rhywun sy’n llawn cymhelliant i sicrhau ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd hon gallwch ddod o hyd i'r Disgrifiad Swydd llawn yma a'r ffurflen gais yma

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi at office@dvsc.co.uk ddim hwyrach na dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Disgwylir i gyfweliadau ddigwydd ddydd Mawrth 300 Ebrill 2019

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â: Lisa Williams ar 01824 702 441

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487