Recent Posts

Sector Support (35) - Event: Community Led Businesses and Community Share Offers

As part of our Sector Support service, we share information which we hope you will find helpful and interesting. We welcome opportunities to work in partnership, so if you are a member or partner with suggestions about services or training that would enhance our offer to members and the social enterprise sector in Denbighshire, then contact us. In the meantime, read more here and join us as a voice for change in Denbighshire

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Denbighshire County Council and DVSC would like to invite you to the following event

Community Led Businesses and Community Share Offers: What are the options?

Thursday 16th May 2019 9.30am – 2pm

Denbigh Town Hall, Crown Ln, Denbigh LL16 3TB

Community led business and community share offers can transform communities, enabling local people to tackle key challenges faced in their area e.g. isolation and lack of services. They are controlled by members of the community and trade primarily for community benefit.

This event will bring together expert guidance from the Wales Co-operative Centre and shared learning from local examples of good practice to provide an overview of the different options available to consider.

We will also be hosting an information fair at the event where a number of organisations will be on hand to chat to you about your ideas and the support they can offer.

Light Refreshments provided.

This event is aimed at Members of Town, City and Community Councils, County Councillors and members of voluntary groups who are interested in exploring community-led businesses.

Please confirm your attendance by emailing fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Please note tickets for this event are limited, register your interest as soon as possible to avoid disappointment.

_________________________________________________________________________

Hoffai Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych eich gwahodd i’r digwyddiad canlynol

Busnesau dan Arweiniad y Gymuned a Chynigion Cyfranddaliadau Cymunedol: beth yw’r opsiynau?

Dydd Iau 16 Mai 2019 9.30am – 2pm

Neuadd Tref Dinbych, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Gall busnesau dan arweiniad y gymuned a chynigion cyfranddaliadau cymunedol drawsnewid ardaloedd, gan alluogi pobl leol i fynd i’r afael â heriau mawr fel unigrwydd a phrinder gwasanaethau. Pobl yn y gymuned sy’n rheoli’r rhain, ac mae’r holl fasnachu’n digwydd yn bennaf er budd y gymuned.

Yn y digwyddiad hwn cyflwynir cyngor arbenigol gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’r dysg a rannwyd ar sail enghreifftiau lleol o arferion da, i roi darlun gwerth chweil o’r gwahanol ddewisiadau y gellid eu hystyried.

Byddwn hefyd yn cynnal ffair wybodaeth ar y diwrnod, ble bydd nifer o fudiadau wrth law i gael sgwrs am eich syniadau a’r cymorth y gallent ei gynnig.

Darperir lluniaeth ysgafn.

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer Aelodau Cynghorau Tref, Dinas a Chymunedau, Cynghorwyr Sir ac aelodau o grwpiau gwirfoddol sydd â diddordeb mewn archwilio busnesau a arweinir gan y gymuned.

Gofynnaf ichi gadarnhau a fyddwch chi’n dod neu beidio drwy anfon e-bost at fran.rhodes@sirddinbych.gov.uk

Nodwch fod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn brin, felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi cael eich siomi.

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487