Recent Posts

#DenbighshireVolunteers Third Sector Network meeting 10.04.2019

Third Sector Network

Get Involved! – Together we increase our influence and impact

The next #DenbighshireVolunteers Third Sector Network will be held on 10th April 2019 10am – 11.30am.

The aim of this Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the involvement of volunteers in Denbighshire. The group focusses on a number of key areas such as increasing the pool of volunteers, establishing (and sharing) good practice in relation to volunteer involvement and raising the profile of volunteering and the third sector among key stakeholders.

The network is open to representatives of third sector organisations and community groups operating in Denbighshire.

You can view the agenda for the Network here.

If you would like a slot to share intelligence or best practice or to add an agenda item, please contact Elin Johnson, DVSC’s Business Support Coordinator by emailing elin@dvsc.co.uk or ring 01824 702 441.

To confirm your attendance at the Network please follow the Eventbrite link: https://www.eventbrite.co.uk/e/denbighshirevolunteers-third-sector-network-tickets-57590192817

In line with our Environmental Commitment to reduce paper waste, we will only be printing hard copies of the paperwork on request.

Finally, if you are a Partner and wish to engage DVSC and its members for feedback on an issue or service, you can contact us by emailing engagement@dvsc.co.uk to propose the agenda item. We facilitate a range of networks and forums for and on behalf of the third sector and can find out more information about these by visiting the engage section of our website. Where possible, we will facilitate partner requests by scheduling specific agenda items in an Open Session at the start of the meeting. Partners can attend for the Open Session only.

The meeting dates for your diaries this year are:

10th April 2019

4th September 2019

29th January 2020

***********

Nodyn atgoffa, Agenda a Chofnodion Gweithredu Blaenorol

Cymrwch ran! – gyda’n gilydd rydym ni’n cynyddu ein dylanwad a’n heffaith

Cynhelir cyfarfod nesaf #Rhwydwaith Trydydd Sector Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych 10 Ebrill 2019, 10am – 11.30am.

Nod y Rhwydwaith yw bod yn rhagweithiol wrth arwain a hwyluso mentrau i wella cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych. Mae’r grŵp yn canolbwyntio ar nifer o feysydd allweddol megis cynyddu’r gronfa wirfoddolwyr, sefydlu (a rhannu) arferion da yng nghyswllt cynnwys gwirfoddolwyr a chodi proffil gwirfoddoli a’r trydydd sector ymhlith rhanddeiliaid allweddol.

Mae’r rhwydwaith yn agored i gynrychiolwyr mudiadau trydydd sector a grwpiau cymunedol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych.

Gallwch weld agenda'r Rhwydwaith yma.

Os hoffech gael slot i rannu gwybodaeth neu arfer gorau neu i ychwanegu eitem ar yr agenda, cysylltwch ag Elin Johnson, Cydlynydd Cymorth Busnes CGGSDd drwy e-bostio elin@dvsc.co.uk neu ffoniwch 01824 702 441.

Er mwyn cadarnhau eich presenoldeb yn y cyfarfod Rhwydaith dilynwch y ddolen Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/denbighshirevolunteers-third-sector-network-tickets-57590192817

Yn unol â’n Hymrwymiad Amgylcheddol i leihau gwastraff papur, byddwn yn argraffu copïau caled o’r gwaith papur ar gais yn unig.

Yn olaf, os ydych chi’n Bartner ac yn dymuno ymgysylltu gyda CGGSDd a’i aelodau i gael adborth ar fater neu wasanaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda ni trwy anfon neges e-bost i engagement@dvsc.co.uk i gynnig eitem agenda. Rydym ni’n hwyluso amrediad o rwydweithiau a fforymau ar gyfer ac ar ran y trydydd sector a chewch ragor o wybodaeth am y rhain trwy fynd i adran ymgysylltu ein gwefan. Lle bo’n bosibl, byddwn yn hwyluso ceisiadau partner trwy gynnwys eitemau agenda penodol mewn Sesiwn Agored ar ddechrau’r cyfarfod. Caiff Partneriaid fod yn bresennol yn y Sesiwn Agored yn unig.

Dyddiadau cyfarfodydd eich dyddiaduron eleni yw:

10 Ebrill 2019

4 Medi 2019

29 Ionawr 2020

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487