Recent Posts

Influencing Opportunity (26) - Denbighshire Learning Disability Forum - Fforwm Anableddau Dysgu Sir


As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

Scroll down for English

Fforwm Anableddau Dysgu Sir Ddinbych

Mae'r trefniant cyllid grant rhwng Gwasanaethau Cymorth Cymunedol Sir Ddinbych a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinb,ych (ar gyfer y Fforwm Anableddau Dysgu (AD)) yn dod i ben ar 31 Mawrth 2019.

Ers nifer o flynyddoedd bu’r Fforwm AD yn lais i rieni a theuluoedd oedolion ag anableddau dysgu. Mae wedi helpu i ddylanwadu ar newid. Mae hefyd wedi bod yn ffynhonnell o wybodaeth leol ynghylch gwasanaethau ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd.

Er na fydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych bellach yn cydlynu’r Fforwm AD, bydd y cyllid grant yn parhau i fod ar gael. Os hoffech chi fod yn rhan o edrych ar sut y gellid defnyddio’r cyllid hwn ac o'r gwaith o ddylunio rhywbeth newydd, mae rhai ffyrdd y gallwch wneud hyn ...

Dewch draw i gyfarfod ar 22 Mawrth am 12:30pm yng Nghaledfryn (Swyddfeydd y Cyngor), Dinbych. Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl edrych ar yr hyn sy’n bwysig ac i gydweithio ar ddylunio rhywbeth newydd i gymryd lle’r Fforwm AD. Os ydych yn bwriadu mynychu’r cyfarfod, rhowch wybod i Jeni Andrews ymlaen llaw er mwyn gallu cadarnhau niferoedd – gweler y manylion cyswllt isod.

Os nad oes modd i chi fynychu’r cyfarfod, gallwch roi gwybod i ni am eich syniadau a’ch awgrymiadau mewn ffyrdd eraill. Er enghraifft, fe allwch ...

E-bostio Jeni Andrews ar jeni.andrews@denbighshire.gov.uk

Ysgrifennu at Jane Andrews yn

Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol,

Cyngor Sir Ddinbych,

Blwch PO 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ

Ffonio Jeni Andrews ar 01824 706634

Dywedwch wrthym sut yr ydych chi’n meddwl y gellir cefnogi rhieni a theuluoedd oedolion sydd ag anableddau dysgu fel bod ganddynt lais

*****************

Denbighshire Learning Disability Forum

The grant funding arrangement between Denbighshire Community Support Services and DVSC (for the Learning Disability (LD) Forum) is ending on 31st March 2019.

For many years the LD Forum has been a voice for parents and families of adults with learning disabilities. It has helped to influence change. It has also been a source of local information about services for people with learning disabilities and their families.

Although DVSC will no longer be coordinating the LD Forum, the grant funding will still be available. If you would like to be involved in looking at how this funding could be used and in designing something new there are a few ways you can do this…

Come along to a meeting on 22nd March at 12.30pm in Caledfryn (Council Offices), Denbigh. The meeting will be a chance for people to look at what is important and to work together on designing something new to replace the LD forum. If you are coming to the meeting, please let Jeni Andrews know beforehand so that numbers can be confirmed. See contact details below.

If you can’t come to the meeting, you can communicate your thoughts and suggestions for the LD Forum in another way. For example, you can….

E-mail Jeni Andrews at jeni.andrews@denbighshire.gov.uk

Write to Jeni Andrews at

Community Support Services,

Denbighshire County Council

PO Box 62, Ruthin, Denbighshire,LL15 9AZ

Telephone Jeni Andrews on 01824 706634

Please tell us how you think parents and families of adults with learning disabilities can be supported to have a voice

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487