Recent Posts

Influencing Opportunity (11) – Launch of Transport Fit for Future Generations report


As part of our commitment to influencing and engaging, we share the information below with you.

If you believe this is a priority area for further discussion at one of DVSC’s network meetings or Membership Forum do let us know. In the meantime, please read on, and make your views known.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Message from Sophie Howe, Future Generations Commissioner

Dear Colleague,

I am pleased to present my new report 'Transport Fit for Future Generations.'

Over 3 million people in Wales rely on our transport infrastructure on a daily basis; how do we make sure that Welsh Government and Public Bodies are investing in transport infrastructure that is fit for current and future generations? Should Welsh Government be prioritising spending£1.4 billion building a new section of M4 motorway, or should they instead invest in an alternative transport future for the region?

With transport and technology developing rapidly, revolutionising not only how we travel but the ways in which we will live and work in the future, we want to help formulate policies and interventions which are in the interest of the future generations we champion. The Well-being of Future Generations Act gives us the ambition, permission and legal obligation to improve the well-being of people in Wales and we want to help transport in Wales become truly sustainable, maximising its contribution to all seven well-being goals.

Our new report – Transport fit for Future Generations – demonstrates how the Well-being of Future Generations Act should be used to consider solutions to solve problems such as congestion by identifying far reaching and ambitious solutions which will improve the well-being of both current and future generations.Based on research carried out by partners at the Centre for Transport and Society at the University of the West of England, Sustrans and NEF Consulting, our report considers the current proposal for building new road infrastructure in south east Wales (the M4 Black Route), and alternatives which unlock investment in public transport and active travel.In it, we offer an alternative package of transport solutions to help solve congestion and make a better contribution to Wales’ well-being goals. One that better contributes to local well-being objectives and the aspirations of Cardiff Capital Region. And one which helps the Welsh Government and local authorities meet their decarbonisation targets, reduce inequalities and transport poverty, improve physical and mental health and reduce noise and air pollution.Our report uses a practical example to demonstrate the power and benefits the Act presents us here in Wales. It’s intended to inspire decision makers and demonstrate the multiple benefits that could be unlocked by favouring investing in an integrated transport system rather than a road-based solution that’s been on the table for 30 years. Although focussed on south east Wales the findings and conclusions in our report apply to transport systems designed in any area of Wales, or beyond.

Yn gywir/Yours sincerely,

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Future Generations Commissioner for Wales

Read this groundbreaking report, and if you want to make your voice heard in the debate about transport innovation in North Wales, attend the Transport Innovation Network North Wales - Tuesday, 16 October 2018 from 10:00 to 14:00 Conwy, United Kingdom.

To book your place via eventbrite click here. Registrations must be completed by the 15th of September

Annwyl Gyfaill, Mae'n bleser i mi gyflwyno fy adroddiad newydd ‘Trafnidiaeth sy’n Gymwys ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.'

Mae dros 3 miliwn o bobl yng Nghymru’n dibynnu ar ein seilwaith trafnidiaeth yn ddyddiol; sut rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus yn buddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol? A ddylai Llywodraeth Cymru fod yn rhoi blaenoriaeth i wariant o £1.4 biliwn ar adeiladu darn newydd o draffordd yr M4, neu a ddylen nhw, yn hytrach, fod yn buddsoddi mewn dyfodol trafnidiaeth amgen ar gyfer yr ardal?

Gyda thrafnidiaeth a thechnoleg yn datblygu’n gyflym, gan chwyldroi nid yn unig y ffordd yr ydym yn teithio ond y ffordd y byddwn yn byw a gweithio yn y dyfodol, rydyn ni’n awyddus i helpu i lunio polisïau ac ymyriadau sy’n fuddiol i genedlaethau’r dyfodol yr ydym yn eu hyrwyddo. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r uchelgais, y caniatâd a’r ddyletswydd gyfreithiol i wella llesiant pobl yng Nghymru ac rydyn ni’n dymuno helpu trafnidiaeth yng Nghymru i ddod yn wirioneddol gynaliadwy, gan facsimeiddio ei gyfraniad i bob un o’r saith nod llesiant.

Mae ein hadroddiad newydd – Trafnidiaeth sy’n addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol – yn dangos sut y dylai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gael ei defnyddio i ystyried datrysiadau ar gyfer datrys problemau megis tagfeydd, drwy adnabod datrysiadau pellgyrhaeddol ac uchelgeisiol a fydd yn gwella llesiant cenedlaethau’r presennol yn ogystal â’r dyfodol.

Yn seiliedig ar ymchwil a wnaethpwyd gan ein partneriaid yng Nghanolfan Trafnidiaeth a Chymdeithas Prifysgol Gorllewin Lloegr, Sustrans ac NEF Consulting, mae ein hadroddiad yn ystyried y cynnig presennol ar gyfer adeiladu seilwaith ffordd newydd yn ne-ddwyrain Cymru (yr M4 a’r Ffordd Ddu) a chynlluniau amgen sy’n datgloi buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Ynddo, rydym yn cynnig pecyn o ddatrysiadau trafnidiaeth amgen i helpu i ddatrys tagfeydd a gwneud gwell cyfraniad i nodau llesiant Cymru - un sy’n cyfrannu’n well i amcanion llesiant lleol a dyheadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac un sy’n helpu Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gyflawni eu targedau datgarboneiddio, lleihau anghydraddoldebau a thlodi trafnidiaeth, gwella iechyd corfforol a meddyliol a lleihau llygredd sŵn a llygredd aer.

Mae ein hadroddiad yn defnyddio enghraifft ymarferol i ddangos y pŵer a’r manteision a gyflwynir gan y Ddeddf i ni yma yng Nghymru. Ei bwriad yw ysbrydoli’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a dangos y manteision niferus y gellid eu datgloi drwy ffafrio buddsoddi mewn system drafnidiaeth integredig yn hytrach na datrysiad seiliedig ar ffyrdd sydd wedi bod ar y bwrdd ers 30 mlynedd. Er eu bod yn ffocysu ar dde-ddwyrain Cymru mae casgliadau’n hadroddiad yn berthnasol i systemau trafnidiaeth a ddyluniwyd mewn unrhyw ardal o Gymru a thu hwnt.

Yn gywir/Yours sincerely,

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Future Generations Commissioner for Wales

EndFragment

Archive
Follow us on Instagram.jpg

Registered Charity 1054322                                                                                                                                        Company Limited by Guarantee 3132487