download.png

     English       

1200px-Flag_of_Wales_(1959–present).svg.

YMATEB GWIRFORDD YN Y GYMUNED I #COVID19

DYMA BETH RYDYM NI’N EI WNEUD

#COVID19 | ARGYFWNG 

MAE EIN TÎM YMA I’CH HELPU CHI

Mewn hinsawdd lle mae ofn yn lledaenu’n gyflym, rydym ni am rannu neges o garedigrwydd, gobaith ac ysbryd cymunedol.  

Rydym ni wedi’n calonogi gan weithredu gwirfoddol ac ysbryd cymunedol ledled Sir Ddinbych a mannau eraill sy’n amlygu ei hun eisoes. 


Rydym ni wedi sefydlu Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19, gan weithio gyda’n partneriaid statudol lleol, partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae ein holl adnoddau’n cael eu canolbwyntio ar ysgogi a symbylu gweithredu cymunedol.   

Rhannwch gynlluniau neu’r wybodaeth rydych chi’n ymwybodol ohonynt gyda ni, os gwelwch yn dda, fel y medrwn ni weithredu fel y canolbwynt cydlynu a chyfeirio pobl at adnoddau a rhwydweithiau’n agos atyn nhw.  Er mwyn sicrhau ein bod ni’n casglu’r holl wybodaeth sy’n angenrheidiol, a wnewch chi lenwi’r daenlen isod, os gwelwch yn dda

A YDYCH CHI’N AWYDDUS I HELPU?

Mae ein tîm bach yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac yn cryfhau’r ysbryd cymunedol.  Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

 

Os ydych chi’n iach ac yn dymuno gwirfoddoli, cofrestrwch heddiw, os gwelwch yn dda, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch ni.

LOGO-webready.png

01824 702 441

A OES ARNOCH CHI ANGEN GWIRFODDOLWYR?

Os ydych chi’n fudiad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod yr argyfwng a thu hwnt, yna hysbysebwch eich rolau trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda 
 

CADWCH YN GRYF, CADWCH YN DDIOGEL, CADWCH YN GADARNHAOL

Cafodd holl ddigwyddiadau a rhwydweithiau CGGSDd eu canslo ar unwaith a hyd y gellir rhagweld, yn dilyn datganiad y llywodraeth ddydd Llun 16 Mawrth.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog nos Lun, 23 Mawrth 2002, nid yw ein hwb cymunedol yng nghanol Rhuthun ar agor i’r cyhoedd mwyach. 

Rydym ni ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth dros y ffôn neu trwy e-bost. Bydd ein gwasanaeth sgwrsio ar lein yn lansio ar 1 Ebrill. 

Hoffwn eich sicrhau am y canlynol:
 

 • Rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu cymorth rhagorol, sy’n ysbrydoli, yn ystod yr argyfwng #COVID19
   

 • Mae #TîmCGGSDd yn gweithio o adref erbyn hyn ac ar gael ar y ffôn neu e-bost rhwng 0830-1630 (1600 ar ddydd Gwener)
   

 • Ein prif flaenoriaeth yw ein gwaith i drefnu
  #GwirfoddolwyrSirDdinbych a chysylltu gwirfoddolwyr gyda’r rhai mewn mwyaf o angen mewn modd diogel 

 • Rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partneriaid statudol i sicrhau bod cymorth yn cyrraedd yr henoed a phobl fregus mewn modd sy’n cydymffurfio gyda’r mesurau brys newydd
     

 • Byddwn yn darparu gwybodaeth amserol, perthnasol a llawn ysbrydoliaeth yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod, i godi ysbryd pawb  in
   

 • Os ydym ni’n gweithio gyda’n gilydd, medrwn Gadw’n Gryf, Cadw’n Ddiogel, Cadw’n Gadarnhaol 

DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADA


DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADAU

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

POSTERI DEFNYDDIOL I’W HARGRAFFU A’U RHANNU

Cliciwch ar ddelwedd i weld

Rhannwch eich newyddion cadarnhaol gyda ni fel y medrwn ni ysbrydoli eraill i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn   

A OES GENNYCH CHI STORI #COVID19 I’W RHANNU?

 • Twitter

DVSC BWYDYDD TWITTER BYW

 

DIWEDDARIADAU AC ADNODDAU

 #COVID19 BLOG 

Latest information and advice from BCUHB

March 22, 2020

1/2
Please reload

CYMRWCH RAN

Rydym ni’n gweld ein rôl fel chwyddo lleisiau pobl gyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin mewn cyfnod nas gwelwyd ei debyg o’r blaen.

 • Tanysgrifiwch i gael diweddariadau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 yn uniongyrchol i’ch blwch e-bost chi
   

 • Cyfrannwch gynnwys i’n Fflach Newyddion wythnosol a’n Bwletinau ni neu rhannwch eich stori ac ysbrydoli eraill i weithredu
   

 • Gwirfoddolwch i weithredu yn eich cymuned chi

CHWILIO AM GYMORTH I FYND AR-LEIN?

DCWlogo.png

Mae CGGSDd yn aelod o’r rhwydwaith Canolfan Ddysgu Ar-lein sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig, ac rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partner, Canolfan Gydweithredol Cymru. 

 

I’r rhai hynny sy’n chwilio am gymorth i fynd ar-lein, o ddysgu’r sgiliau sylfaenol sut i ddefnyddio cyfrifiadur i ddefnyddio tiwtorialau galwadau fideo, cewch gofrestru i ddefnyddio’r platfform ‘Learn My Way’ am ddim.
 

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru o adref defnyddiwch Rhif Canolfan 8005103 i gael mynediad at yr hyfforddiant. 
 

Os oes arnoch chi angen cymorth i ddefnyddio platfform Learn My Way, ffoniwch ni ar 07917 764 877.

A ydych chi'n arwr digidol?
 

Os oes gennych chi sgiliau digidol a’ch bod chi’n barod i ddarparu cyngor (dros y ffôn neu drwy e-bost) i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein, cofrestrwch eich diddordeb isod

Bydd CGGSDd yn talu holl gostau gwirfoddolwyr yng nghyswllt cymorth dros y ffôn. Cysylltwch isod.

Os hoffech chi drafod hyn yn fanylach cyn cofrestru, ffoniwch Gareth, Hyrwyddwr Digidol CGGSDd, os gwelwch yn dda, ar 07917 764 877.

01824 702 441

LOGO-webready.png

#GWIRFODDOLWYR SIRDDINBYCH

#GwirfoddolwyrSirDdinbych, mae eich Sir eich hangen chi! 
 

 • A ydych chi’n ffit ac yn iach?

 • A ydych chi’n awyddus i wneud mwy?

 • A ydych chi am chwarae eich rhan yn cynorthwyo’r rhai bregus ac ynysig? 
   

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i ddatblygu Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac sy’n cryfhau’r ysbryd cymunedol. 

Rydym ni’n chwilio am bobl i ddanfon cyflenwadau bwyd ac eitemau eraill i’r henoed a’r bregus yn y gymuned. Os ydych chi adref ac yn hunan ynysu fe fedrwch chi helpu hefyd, trwy fod yn ffrind ffôn neu’n arwr digidol. 

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

Os ydych chi wedi eich hysbrydoli i wirfoddoli cofrestrwch trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda. Cofrestrwch
heddiw!

01824 702 441

Infoengine logo.png

A ydych chi’n cynnig cymorth a chefnogaeth i’ch cymuned chi yn ystod epidemig #COVID19? 

Cofrestrwch gydag  Infoengine, cyfeiriadur ar-lein gwasanaethau trydydd sector, i adael i’ch cymuned chi wybod sut y medrwch chi eu helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Infoengine yw’r lle ar gyfer yr holl wasanaethau a ddarperir gan elusennau, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

Defnyddiwch eich amser yn gweithio o adref i gofrestru a hyrwyddo eich gwasanaethau chi ar-lein, fel ein bod ni’n llunio cyfeiriadur cynhwysfawr o’r gwasanaethau yn Sir Ddinbych.

 

Lawrlwythwch y poster a’i rannu gyda ffrindiau a chydweithwyr.  Helpwch ni i rannu manylion am eich gwasanaethau chi trwy gofrestru isod.

 #COVID19

GRANTIAU BRYS 

Rydym ni’n rheoli dosbarthu grantiau i gefnogi gweithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych mewn ffyrdd sy’n gwella lles unigolion a’r gymuned. 

 

Bydd ein rownd nesaf o grantiau cymunedol yn agor yn gynharach ar 1 Ebrill fel y gall unigolion, grwpiau a mudiadau cymunedol gael cyllid brys i gynorthwyo i ysgogi gweithredu cymunedol a chynorthwyo’r trigolion sy’n cael eu heffeithio fwyaf.   

 

Bydd meini prawf derbyn grant yn cael eu llacio i ysbrydoli’r rhai sydd am weld newid ledled Sir Ddinbych i weithredu. Bydd unigolion sy’n cynnal busnesau bach yn medru gwneud cais ar gyfer gweithgareddau sy’n cefnogi eu cymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol. 

 

Ffoniwch neu anfonwch neges e-bost atom ni i gael arweiniad.

 

Y dewis arall yw llenwi’r ffurflen gais Deddf Eglwysi Cymru isod o 1 Ebrill.  

 

 

01824 702 441

07917 764 887

fw-logo-resized.png

Mae gan CGGSDd wreiddiau lleol a chyrhaeddiad cenedlaethol diolch i’n hymwneud gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth sy’n cynnwys 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid strategol eraill, yn cynnwys Ymddiriedolaethau. 

 

Gallwn rannu’r newyddion diweddaraf ynghylch cyfleoedd cyllido brys #COVID19 gyda chi a ffynonellau cyllido eraill. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf a chanfod mwy am fentrau cyllido brys eraill.   

Fel rhan o’n Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19, rydym ni’n gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych. Gyda’n gilydd medrwn ddarparu cyngor a chyngor ynghylch ceisiadau grant bach, canolig a mawr. Cysylltwch gyda ni os hoffech chi gael cymorth. 

Cewch gofrestru ar Cyllido Cymru trwy glicio’r botwm isod.  Cewch chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau a benthyciadau o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Medrwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r cyllid angenrheidiol, o grantiau bach i brosiectiau cyfalaf mawr. 

01824 702 441

UPDATES

Mae #COVID19 yn argyfwng iechyd cyhoeddus. 

 

Medrwn oll chwarae ein rhan yn atal ac oedi lledaeniad y firws.

Mae angen i bawb wneud ei ran a dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch glanweithdra, lleihau risgiau, cadw pellter cymdeithasol a hunan ynysu os ydym ni’n dioddef symptomau. 

 • Darllenwch ganllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy glicio ar y botwm isod 
   

 • Lawrlwythwch, argraffwch ac arddangos eu posteri adre, yn y gwaith ac mewn lleoliadau cymunedol  
   

 • Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol a gwiriwch bod eich ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr yr un mor wybodus â chi
   

 • Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i leihau trosglwyddo, atal ac oedi effaith #COVID19 yn ein cymunedau!  

UPDATES

Mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan a lleihau’r straen ar y gwasanaethau iechyd lle bo modd. 

Mae CGGSDd yn derbyn cyllid grant gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gefnogi lles unigolion a’r gymuned.