download.png

     English       

1200px-Flag_of_Wales_(1959–present).svg.

YMATEB GWIRFORDD YN Y GYMUNED I #COVID19

DYMA BETH RYDYM NI’N EI WNEUD

#COVID19 | ADFERIAD

ANGEN SIARAD?

Mae'r gweithredu gwirfoddol a'r ysbryd cymunedol trwy Sir Ddinbych ac mewn mannau eraill yn ein calonogi.


Mae ein Ymateb Cymunedol Gwirfoddol # COVID19 yn cynnwys gweithio gyda'r cymunedau lleol, ein partneriaid statudol lleol, partneriaid Cymorth Trydydd Sector Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae ein holl adnodd yn canolbwyntio ar ysgogi a chataleiddio gweithredu cymunedol.

 

 

Mae DVSC yn ildio'i ffioedd aelodaeth ar gyfer yr holl wirfoddolwyr, gwirfoddol a grwpiau cymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol, Cynghorau Tref a Chymuned a busnesau bach yn ystod cyfnod y pandemig # COVID19.

Cofrestrwch ac ymunwch i wneud newid trwy glicio ar y dolenni isod. Gallwch ymuno fel Aelod (sy'n cynnwys gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol) neu fel Partner (sefydliadau sector cyhoeddus a statudol, busnesau bach a mawr)

A YDYCH CHI’N AWYDDUS I HELPU?

Mae ein tîm bach yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac yn cryfhau’r ysbryd cymunedol.  Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

 

Os ydych chi’n iach ac yn dymuno gwirfoddoli, cofrestrwch heddiw, os gwelwch yn dda, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch ni.

LOGO-webready.png

01824 702 441

A OES ARNOCH CHI ANGEN GWIRFODDOLWYR?

Os ydych chi’n fudiad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod yr argyfwng a thu hwnt, yna hysbysebwch eich rolau trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda 
 

CADWCH YN GRYF, CADWCH YN DDIOGEL, CADWCH YN GADARNHAOL

Cafodd holl ddigwyddiadau a rhwydweithiau CGGSDd eu canslo ar unwaith a hyd y gellir rhagweld, yn dilyn datganiad y llywodraeth ddydd Llun 16 Mawrth.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog nos Lun, 23 Mawrth 2002, nid yw ein hwb cymunedol yng nghanol Rhuthun ar agor i’r cyhoedd mwyach. 

Rydym ni ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth dros y ffôn neu trwy e-bost. Bydd ein gwasanaeth sgwrsio ar lein yn lansio ar 1 Ebrill. 

Hoffwn eich sicrhau am y canlynol:
 

 • Rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu cymorth rhagorol, sy’n ysbrydoli, yn ystod yr argyfwng #COVID19
   

 • Mae #TîmCGGSDd yn gweithio o adref erbyn hyn ac ar gael ar y ffôn neu e-bost rhwng 0830-1630 (1600 ar ddydd Gwener)
   

 • Ein prif flaenoriaeth yw ein gwaith i drefnu
  #GwirfoddolwyrSirDdinbych a chysylltu gwirfoddolwyr gyda’r rhai mewn mwyaf o angen mewn modd diogel 

 • Rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partneriaid statudol i sicrhau bod cymorth yn cyrraedd yr henoed a phobl fregus mewn modd sy’n cydymffurfio gyda’r mesurau brys newydd
     

 • Byddwn yn darparu gwybodaeth amserol, perthnasol a llawn ysbrydoliaeth yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod, i godi ysbryd pawb  in
   

 • Os ydym ni’n gweithio gyda’n gilydd, medrwn Gadw’n Gryf, Cadw’n Ddiogel, Cadw’n Gadarnhaol 

Angen Siarad?

Gallwn sgwrsio'n fyw ar-lein
Dydd Gwener - Dydd Gwener

9am - 4pm
 • Twitter

DVSC BWYDYDD TWITTER BYW

A OES GENNYCH CHI STORI #COVID19 I’W RHANNU?

POSTERI DEFNYDDIOL I’W HARGRAFFU A’U RHANNU

DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADA


DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADAU

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 

Cliciwch ar ddelwedd i weld

Rhannwch eich newyddion cadarnhaol gyda ni fel y medrwn ni ysbrydoli eraill i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn   

DIWEDDARIADAU AC ADNODDAU

 #COVID19 BLOG 

#DenbighshireVolunteers Welcomes the first day of Volunteers Week 2020

June 1, 2020

1/8
Please reload

CYMRWCH RAN

Rydym ni’n gweld ein rôl fel chwyddo lleisiau pobl gyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin mewn cyfnod nas gwelwyd ei debyg o’r blaen.

 • Tanysgrifiwch i gael diweddariadau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 yn uniongyrchol i’ch blwch e-bost chi
   

 • Cyfrannwch gynnwys i’n Fflach Newyddion wythnosol a’n Bwletinau ni neu rhannwch eich stori ac ysbrydoli eraill i weithredu
   

 • Gwirfoddolwch i weithredu yn eich cymuned chi

CHWILIO AM GYMORTH I FYND AR-LEIN?

DCWlogo.png

Mae CGGSDd yn aelod o’r rhwydwaith Canolfan Ddysgu Ar-lein sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig, ac rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partner, Canolfan Gydweithredol Cymru. 

 

I’r rhai hynny sy’n chwilio am gymorth i fynd ar-lein, o ddysgu’r sgiliau sylfaenol sut i ddefnyddio cyfrifiadur i ddefnyddio tiwtorialau galwadau fideo, cewch gofrestru i ddefnyddio’r platfform ‘Learn My Way’ am ddim.
 

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru o adref defnyddiwch Rhif Canolfan 8005103 i gael mynediad at yr hyfforddiant. 
 

Os oes arnoch chi angen cymorth i ddefnyddio platfform Learn My Way, ffoniwch ni ar 07917 764 877.

A ydych chi'n arwr digidol?
 

Os oes gennych chi sgiliau digidol a’ch bod chi’n barod i ddarparu cyngor (dros y ffôn neu drwy e-bost) i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein, cofrestrwch eich diddordeb isod

Bydd CGGSDd yn talu holl gostau gwirfoddolwyr yng nghyswllt cymorth dros y ffôn. Cysylltwch isod.

Os hoffech chi drafod hyn yn fanylach cyn cofrestru, ffoniwch Gareth, Hyrwyddwr Digidol CGGSDd, os gwelwch yn dda, ar 07917 764 877.

01824 702 441

LOGO-webready.png

#GWIRFODDOLWYR SIRDDINBYCH

#GwirfoddolwyrSirDdinbych, mae eich Sir eich hangen chi! 
 

 • A ydych chi’n ffit ac yn iach?

 • A ydych chi’n awyddus i wneud mwy?

 • A ydych chi am chwarae eich rhan yn cynorthwyo’r rhai bregus ac ynysig? 
   

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i ddatblygu Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac sy’n cryfhau’r ysbryd cymunedol. 

Rydym ni’n chwilio am bobl i ddanfon cyflenwadau bwyd ac eitemau eraill i’r henoed a’r bregus yn y gymuned. Os ydych chi adref ac yn hunan ynysu fe fedrwch chi helpu hefyd, trwy fod yn ffrind ffôn neu’n arwr digidol. 

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

Os ydych chi wedi eich hysbrydoli i wirfoddoli cofrestrwch trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda. Cofrestrwch
heddiw!

01824 702 441

Infoengine logo.png

A ydych chi’n cynnig cymorth a chefnogaeth i’ch cymuned chi yn ystod epidemig #COVID19? 

Cofrestrwch gydag  Infoengine, cyfeiriadur ar-lein gwasanaethau trydydd sector, i adael i’ch cymuned chi wybod sut y medrwch chi eu helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Infoengine yw’r lle ar gyfer yr holl wasanaethau a ddarperir gan elusennau, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

Defnyddiwch eich amser yn gweithio o adref i gofrestru a hyrwyddo eich gwasanaethau chi ar-lein, fel ein bod ni’n llunio cyfeiriadur cynhwysfawr o’r gwasanaethau yn Sir Ddinbych.

 

Lawrlwythwch y poster a’i rannu gyda ffrindiau a chydweithwyr.  Helpwch ni i rannu manylion am eich gwasanaethau chi trwy gofrestru isod.

 #COVID19

GRANTIAU BRYS 

Rydym yn rheoli dosbarthiad grantiau i gefnogi gweithredu gwirfoddol a menter gymdeithasol yn Sir Ddinbych mewn ffyrdd sy'n gwella lles unigolion a chymunedau.
 

 

Mae'r cylch cyllido newydd ar gyfer # COVID19, y Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol, wedi'i alluogi gan Lywodraeth Cymru gyda £ 25,000 yn barod i'w ddosbarthu i gefnogi gweithredu cymunedol gwirfoddol yn Sir Ddinbych!


Gall grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau dielw ac elusennau cofrestredig wneud cais am hyd at £ 2000.
 

 

Ei bwrpas yw galluogi'r rhai sy'n darparu cefnogaeth hanfodol i bobl ar wahân, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd ac ati.
 

 

E-bostiwch neu ffoniwch ni am arweiniad.

 

Fel arall, cwblhewch y cais Cronfa Argyfwng Gwirfoddolwyr isod nawr!

01824 702 441

fw-logo-resized.png

Mae gan CGGSDd wreiddiau lleol a chyrhaeddiad cenedlaethol diolch i’n hymwneud gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth sy’n cynnwys 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid strategol eraill, yn cynnwys Ymddiriedolaethau. 

 

Gallwn rannu’r newyddion diweddaraf ynghylch cyfleoedd cyllido brys #COVID19 gyda chi a ffynonellau cyllido eraill. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf a chanfod mwy am fentrau cyllido brys eraill.   

Fel rhan o’n Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19, rydym ni’n gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych. Gyda’n gilydd medrwn ddarparu cyngor a chyngor ynghylch ceisiadau grant bach, canolig a mawr. Cysylltwch gyda ni os hoffech chi gael cymorth. 

Cewch gofrestru ar Cyllido Cymru trwy glicio’r botwm isod.  Cewch chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau a benthyciadau o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Medrwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r cyllid angenrheidiol, o grantiau bach i brosiectiau cyfalaf mawr. 

01824 702 441

UPDATES

Mae #COVID19 yn argyfwng iechyd cyhoeddus. 

 

Medrwn oll chwarae ein rhan yn atal ac oedi lledaeniad y firws.

Mae angen i bawb wneud ei ran a dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch glanweithdra, lleihau risgiau, cadw pellter cymdeithasol a hunan ynysu os ydym ni’n dioddef symptomau. 

 • Darllenwch ganllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy glicio ar y botwm isod 
   

 • Lawrlwythwch, argraffwch ac arddangos eu posteri adre, yn y gwaith ac mewn lleoliadau cymunedol  
   

 • Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol a gwiriwch bod eich ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr yr un mor wybodus â chi
   

 • Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i leihau trosglwyddo, atal ac oedi effaith #COVID19 yn ein cymunedau!  

UPDATES

Mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan a lleihau’r straen ar y gwasanaethau iechyd lle bo modd. 

Mae CGGSDd yn derbyn cyllid grant gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gefnogi lles unigolion a’r gymuned. 

Bydd edrych ar ôl ein lles unigol a lles y gymuned yn hanfodol yn ystod pandemig #COVID19.

 • Ewch i wefan y Bwrdd Iechyd i ganfod sut mae gwasanaethau’n cael eu heffeithio gan bandemig #COVID19

 • Edrychwch ar Fwletin wythnosol #COVID19 y Bwrdd Iechyd ar gyfer partneriaid trwy glicio ar y ddolen isod   
   

 • Dilynwch ni ar eich hoff gyfrwng cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf
   

 • Byddwn yn diweddaru’n ddyddiol ac yn rhannu cynghorion ac adnoddau ynghylch sut i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod #COVID19

Screen Shot 2020-03-25 at 14.36.47.png
Screen Shot 2020-03-25 at 14.36.33.png

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru ar gyfer Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando. Yn cynnig gwasanaeth cymorth a gwrando mewn cyfrinachedd llwyr. 
 

Fon di dial 0800 132 737

Techstiwch help i 81066

PRIF GYNGHORION GWEITHIO ADREF

 1. Cynlluniwch eich diwrnod
   

 2.  Sefydlwch reolau sylfaenol
   

 3.  Dewch o hyd i wagle addas
   

 4.  Gwnewch ymarfer corff
   

 5.  Daliwch ati i gysylltu’n gymdeithasol
   

 6.  Ffoniwch yn hytrach nag anfon neges e-bost
   

 7.  Gwisgwch! 
   

TUDALEN GWYBODAETH AM DDIM YN HYGYRCHOL # COVID19

brand.jpg

Pan fydd gwybodaeth yn hanfodol, mae'n hanfodol bod gwybodaeth yn hygyrch i bawb

“Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn mae Recite Me yma i gefnogi busnesau ledled y byd i greu neges hygyrch i bawb o amgylch Coronavirus. Dim cost, dim agenda dim ond hygyrchedd i bawb.”

 

Ross Linnett, Prif Swyddog Gweithredol, Recite Me

Diolch am ddarllen. Cliciwch i fynd i'r wefan i gael unrhyw wybodaeth am agweddau eraill ar ein gwasanaethau