download.png

     English       

1200px-Flag_of_Wales_(1959–present).svg.

YMATEB CYMUNEDOL GWIRFODDOLWYR #COFID19

YMATEB CYMUNEDOL GWIRFODDOLWYR #COFID19

#COVID19 | Ail Adeiladu'n Well

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio gartref ac ar gael dros y ffôn 01824 702 441, trwy e-bost covid19@dvsc.co.uk neu sgwrs ar-lein www.dvsc.co.uk/home o 08.30-16.30 (16.00 ddydd Gwener). 

 

Mae CGGSDd yn mobileiddio #GwirfoddolwyrSirDdinbych ledled y sir i ddarparu cefnogaeth ymarferol lle mae ei angen fwyaf.

 

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli fel rhan o ymateb Covid-19 yn Sir Ddinbych gofrestru gyda CGGSDd er mwyn cael ei baru â chyfle gwirfoddoli priodol. Gall gwirfoddolwyr gofrestru ar-lein ar wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd): bit.ly/Covid-19VolunteerRole.

 

Cofrestru ar-lein yw'r opsiwn a ffefrir, ond os na all gyrchu'r cofrestriad ar-lein, e-bostiwch fanylion i covid19@dvsc.co.uk neu ffoniwch CGGSDd ar 01824 702441. 

 

Gall CGGSDd hefyd eich cefnogi i ddod o hyd a cyrchu grantiau a chyllid brys.

Y tu ôl i'r llenni, mae ein tîm wedi bod yn brysur yn paratoi hyfforddiant diddorol ar gyfer misoedd cyntaf 2021:

Angen Siarad?

Gallwn sgwrsio'n fyw ar-lein
Dydd Gwener - Dydd Gwener

9am - 4pm

• Ymunwch â Drysau Agored ar-lein am sgwrs ddiddorol bob dydd Gwener.

• Ychwanegwch at eich sgiliau TG mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru a Canolfan Cydweithredol Cymru, bob dydd Gwener cyntaf y mis.

• Cofrestrwch ar gyfer un o'n cyrsiau hyfforddi diddorol ac amrywiol Ymwybyddiaeth Dementia Sir Ddinbych

• Neu archebwch le ar un o'r sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia agored rydyn ni wedi'u sefydlu, bob yn ail ddydd Mawrth y mis gyda'r nos a phob 4ydd dydd Mercher o'r mis yn y bore.

Cymerwch gip ar ein tudalen Eventbrite ac archebwch eich lle ar gyfer un o'r cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim hyn: DVSC Events | Eventbrite

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar ddwy rownd grant newydd a fydd yn cael eu lansio ar ein gwefan.

• Bydd ein grant Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych ar gael ar gyfer elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, busnesau bach ac unigolion sy'n gweithio i ledaenu ymwybyddiaeth o ddementia ar draws Sir Ddinbych.

• Bydd y grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn agored i grwpiau sy’n helpu pobl ifanc o fewn chwe maes blaenoriaeth sydd wedi ei osod gan Llywodraeth Cymru: blynyddoedd cynnar, gwell iechyd meddwl, tai, sgiliau a chyflogadwyedd, gofal cymdeithasol a datgarboneiddio.

Bydd y ddwy rownd grant yma yn cael eu gweithredu trwy broses benderfynu grantiau gyflym gyda cheisiadau'n cael eu hystyried ar sail dreigl nes bod yr holl bres wedi ei ddosbarthu. Cadwch lygad ar ein gwefannau cymdeithasol am y cyhoeddiadau a'r ddolen i ffurflen gais y grant.

01824 702 441

DIWEDDARIAD GAN #TIMCGGSDd

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

Ers 23 Mawrth pan gyhoeddodd y Prif Weinidog y cyfnod clo cenedlaethol, mae Canolfan eiconig Naylor Leyland, ein canolbwynt cymunedol yng nghanol Rhuthun wedi bod ar gau i'r cyhoedd. Mae'n dal i fod.

​ Y tu ôl i'r llenni, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio adnewyddu ac adnewyddu'r adeilad hardd hwn ac rydym yn parhau i arloesi ac addasu ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn darparu ein gwasanaethau dwyieithog o bell.

Rydym ar gael dros y ffôn, sgwrsio ar-lein neu e-bost ac weithiau byddwn yn ymddangos mewn lleoedd o amgylch Sir Ddinbych lle bo angen ac yn ôl yr amodau, yn amodol ar bellter cymdeithasol ac yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru. 

01824 702 441

Chat Live Online

Rydym hefyd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ddarparu ein gwasanaethau, i estyn allan a sgwrsio, ac nid i ddarlledu ein newyddion a newyddion ein haelodau a'n partneriaid yn unig.

Mae ein cyfarfodydd Rhwydwaith - #GwirfoddolwrSirDdinbych, Lles ac Ymwybyddiaeth Dementia Sir Ddinbych - i gyd wedi'u trefnu hyd ddiwedd y flwyddyn, gan ganiatáu ar gyfer sgwrsio gwych, ysbrydoliaeth, dysgu cymheiriaid a chyfleoedd partneriaeth. Gallwch gofrestru i fynychu'r rhain yma a hefyd i ddarganfod am yr holl gyrsiau dysgu eraill AM DDIM sydd ar gael.

 

Mae ein credydau dysgu ar-lein cost isel hefyd yn wych i unigolion, grwpiau, mentrau cymdeithasol a busnesau bach. E-bostiwch Rhys@dvsc.co.uk os ydych chi eisiau gwybod mwy.

Rydym hefyd yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gychwyn rhai prosiectau newydd cyffrous y bu'n rhaid eu gohirio dros dro yn ystod y cyfnod clo. Felly dilynwch ni ar twitter, @DVSC_Wales i gael y newyddion diweddaraf.

 

Gyda'r rhain, fel gyda phopeth arall, mae'n rhaid i ni fyrfyfyrio, meddwl yn greadigol a dychmygus am sut y gallwn gyflawni'r prosiectau hyn, gan weithio gyda chi a'ch cefnogi. Gyda'n gilydd rwy'n gwybod y gallwn gataleiddio newid cadarnhaol yn ein cymunedau. Os ydych chi'n wneuthurwr newid, ymunwch â ni a helpwch i adeiladu symudiad cadarnhaol ar gyfer newid.

Gadewch i ni ddefnyddio’r cyfnod hwn o newid i brofi a dysgu, i Ail Adeiladu’n Well ac i ddal ati i Arloesi!

Helen Wilkinson | Prif Weithredwr

A YDYCH CHI’N AWYDDUS I HELPU?

Mae ein tîm bach yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac yn cryfhau’r ysbryd cymunedol.  Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

 

Os ydych chi’n iach ac yn dymuno gwirfoddoli, cofrestrwch heddiw, os gwelwch yn dda, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch ni.

LOGO-webready.png

01824 702 441

DOD YN AELOD

Cofrestrwch ac ymunwch â symudiad am newid trwy glicio ar y dolenni isod. Rhwydweithiwch gyda gwneuthurwyr newid eraill, cyrchu cyfleoedd dysgu a datblygu ar-lein AM DDIM a chost isel, cyrchu ein hadnoddau digidol, a gwneud cais am ein grantiau i gataleiddio newid yn eich cymuned leol.

 

Ymunwch fel Aelod (gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol) neu fel Partner (sefydliadau sector cyhoeddus a statudol, busnesau bach a mawr).

DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADA

A OES ARNOCH CHI ANGEN GWIRFODDOLWYR?

Os ydych chi’n fudiad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod yr argyfwng a thu hwnt, yna hysbysebwch eich rolau trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda 
 

 • Twitter

DVSC BWYDYDD TWITTER BYW

A OES GENNYCH CHI STORI #COVID19 I’W RHANNU?

Rhannwch eich newyddion cadarnhaol gyda ni fel y medrwn ni ysbrydoli eraill i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn   

POSTERI DEFNYDDIOL I’W HARGRAFFU A’U RHANNU

DIWEDDARIADAU AC ADNODDAU

 
DCWlogo.png

Mae CGGSDd yn aelod o’r rhwydwaith Canolfan Ddysgu Ar-lein sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig, ac rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partner, Canolfan Gydweithredol Cymru. 

 

I’r rhai hynny sy’n chwilio am gymorth i fynd ar-lein, o ddysgu’r sgiliau sylfaenol sut i ddefnyddio cyfrifiadur i ddefnyddio tiwtorialau galwadau fideo, cewch gofrestru i ddefnyddio’r platfform ‘Learn My Way’ am ddim.
 

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru o adref defnyddiwch Rhif Canolfan 8005103 i gael mynediad at yr hyfforddiant. 
 

Os oes arnoch chi angen cymorth i ddefnyddio platfform Learn My Way, ffoniwch ni ar 07917 764 877.

A ydych chi'n arwr digidol?
 

Os oes gennych chi sgiliau digidol a’ch bod chi’n barod i ddarparu cyngor (dros y ffôn neu drwy e-bost) i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein, cofrestrwch eich diddordeb isod

Bydd CGGSDd yn talu holl gostau gwirfoddolwyr yng nghyswllt cymorth dros y ffôn. Cysylltwch isod.

Os hoffech chi drafod hyn yn fanylach cyn cofrestru, ffoniwch Gareth, Hyrwyddwr Digidol CGGSDd, os gwelwch yn dda, ar 07917 764 877.

01824 702 441

Gwybodaeth Grant Newydd Yn Dod Yn fuan

Rydym yn rheoli dosbarthiad grantiau i gefnogi gweithredu gwirfoddol a menter gymdeithasol yn Sir Ddinbych mewn ffyrdd sy'n gwella lles unigolion a chymunedau.
 

 

Cyhoeddir y rownd nesaf o gyllid ar gyfer # COVID19, y Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn fuan


Bydd grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau dielw ac elusennau cofrestredig yn gallu gwneud cais am hyd at £ 2000.
 

 

Ei bwrpas yw galluogi'r rhai sy'n darparu cefnogaeth hanfodol i bobl ar wahân, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd ac ati.
 

 

Cyhoeddir y rownd nesaf o gyllid ar gyfer # COVID19, y Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn fuan

 

Gwyliwch y gofod hwn! Neu tanysgrifiwch am ddiweddariadau isod.

01824 702 441

fw-logo-resized.png

Mae gan CGGSDd wreiddiau lleol a chyrhaeddiad cenedlaethol diolch i’n hymwneud gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth sy’n cynnwys 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid strategol eraill, yn cynnwys Ymddiriedolaethau. 

 

Gallwn rannu’r newyddion diweddaraf ynghylch cyfleoedd cyllido brys #COVID19 gyda chi a ffynonellau cyllido eraill. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf a chanfod mwy am fentrau cyllido brys eraill.   

Fel rhan o’n Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19, rydym ni’n gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych. Gyda’n gilydd medrwn ddarparu cyngor a chyngor ynghylch ceisiadau grant bach, canolig a mawr. Cysylltwch gyda ni os hoffech chi gael cymorth. 

Cewch gofrestru ar Cyllido Cymru trwy glicio’r botwm isod.  Cewch chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau a benthyciadau o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Medrwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r cyllid angenrheidiol, o grantiau bach i brosiectiau cyfalaf mawr. 

01824 702 441

 #COVID19 BLOG 

CYMRWCH RAN

Rydym ni’n gweld ein rôl fel chwyddo lleisiau pobl gyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin mewn cyfnod nas gwelwyd ei debyg o’r blaen.

 • Tanysgrifiwch i gael diweddariadau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 yn uniongyrchol i’ch blwch e-bost chi
   

 • Cyfrannwch gynnwys i’n Fflach Newyddion wythnosol a’n Bwletinau ni neu rhannwch eich stori ac ysbrydoli eraill i weithredu
   

 • Gwirfoddolwch i weithredu yn eich cymuned chi

LOGO-webready.png

#GWIRFODDOLWYR SIRDDINBYCH

#GwirfoddolwyrSirDdinbych, mae eich Sir eich hangen chi! 
 

 • A ydych chi’n ffit ac yn iach?

 • A ydych chi’n awyddus i wneud mwy?

 • A ydych chi am chwarae eich rhan yn cynorthwyo’r rhai bregus ac ynysig? 
   

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i ddatblygu Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac sy’n cryfhau’r ysbryd cymunedol. 

Rydym ni’n chwilio am bobl i ddanfon cyflenwadau bwyd ac eitemau eraill i’r henoed a’r bregus yn y gymuned. Os ydych chi adref ac yn hunan ynysu fe fedrwch chi helpu hefyd, trwy fod yn ffrind ffôn neu’n arwr digidol. 

 

Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

Os ydych chi wedi eich hysbrydoli i wirfoddoli cofrestrwch trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda. Cofrestrwch
heddiw!

01824 702 441

Infoengine logo.png

A ydych chi’n cynnig cymorth a chefnogaeth i’ch cymuned chi yn ystod epidemig #COVID19? 

Cofrestrwch gydag  Infoengine, cyfeiriadur ar-lein gwasanaethau trydydd sector, i adael i’ch cymuned chi wybod sut y medrwch chi eu helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Infoengine yw’r lle ar gyfer yr holl wasanaethau a ddarperir gan elusennau, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

Defnyddiwch eich amser yn gweithio o adref i gofrestru a hyrwyddo eich gwasanaethau chi ar-lein, fel ein bod ni’n llunio cyfeiriadur cynhwysfawr o’r gwasanaethau yn Sir Ddinbych.

 

Lawrlwythwch y poster a’i rannu gyda ffrindiau a chydweithwyr.  Helpwch ni i rannu manylion am eich gwasanaethau chi trwy gofrestru isod.

UPDATES

Mae #COVID19 yn argyfwng iechyd cyhoeddus. 

 

Medrwn oll chwarae ein rhan yn atal ac oedi lledaeniad y firws.

Mae angen i bawb wneud ei ran a dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch glanweithdra, lleihau risgiau, cadw pellter cymdeithasol a hunan ynysu os ydym ni’n dioddef symptomau. 

 • Darllenwch ganllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy glicio ar y botwm isod 
   

 • Lawrlwythwch, argraffwch ac arddangos eu posteri adre, yn y gwaith ac mewn lleoliadau cymunedol  
   

 • Rhannwch ar y cyfryngau cymdeithasol a gwiriwch bod eich ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr yr un mor wybodus â chi
   

 • Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i leihau trosglwyddo, atal ac oedi effaith #COVID19 yn ein cymunedau!  

UPDATES

Mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan a lleihau’r straen ar y gwasanaethau iechyd lle bo modd. 

Mae CGGSDd yn derbyn cyllid grant gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gefnogi lles unigolion a’r gymuned. 

Bydd edrych ar ôl ein lles unigol a lles y gymuned yn hanfodol yn ystod pandemig #COVID19.

 • Ewch i wefan y Bwrdd Iechyd i ganfod sut mae gwasanaethau’n cael eu heffeithio gan bandemig #COVID19

 • Edrychwch ar Fwletin wythnosol #COVID19 y Bwrdd Iechyd ar gyfer partneriaid trwy glicio ar y ddolen isod   
   

 • Dilynwch ni ar eich hoff gyfrwng cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf
   

 • Byddwn yn diweddaru’n ddyddiol ac yn rhannu cynghorion ac adnoddau ynghylch sut i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod #COVID19

Screen Shot 2020-03-25 at 14.36.47.png
Screen Shot 2020-03-25 at 14.36.33.png

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru ar gyfer Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando. Yn cynnig gwasanaeth cymorth a gwrando mewn cyfrinachedd llwyr. 
 

Fon di dial 0800 132 737

Techstiwch help i 81066

PRIF GYNGHORION GWEITHIO ADREF

 1. Cynlluniwch eich diwrnod
   

 2.  Sefydlwch reolau sylfaenol
   

 3.  Dewch o hyd i wagle addas
   

 4.  Gwnewch ymarfer corff
   

 5.  Daliwch ati i gysylltu’n gymdeithasol
   

 6.  Ffoniwch yn hytrach nag anfon neges e-bost
   

 7.  Gwisgwch! 
   

TUDALEN GWYBODAETH AM DDIM YN HYGYRCHOL # COVID19

brand.jpg

Pan fydd gwybodaeth yn hanfodol, mae'n hanfodol bod gwybodaeth yn hygyrch i bawb

“Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn mae Recite Me yma i gefnogi busnesau ledled y byd i greu neges hygyrch i bawb o amgylch Coronavirus. Dim cost, dim agenda dim ond hygyrchedd i bawb.”

 

Ross Linnett, Prif Swyddog Gweithredol, Recite Me

Diolch am ddarllen. Cliciwch i fynd i'r wefan i gael unrhyw wybodaeth am agweddau eraill ar ein gwasanaethau