DVSO Strapline 100mm x 40mm-capitals-new
LOGO-webready.png
TSSW LOGO small.jpg
download.png

     English       

1200px-Flag_of_Wales_(1959–present).svg.

YMATEB CYMUNEDOL GWIRFODDOLWYR #COFID19

YMATEB CYMUNEDOL GWIRFODDOLWYR #COFID19

#COVID19 | Ail Adeiladu'n Well

Mae #TîmCGGSDd yn gweithio gartref ac ar gael dros y ffôn 01824 702 441, trwy e-bost covid19@dvsc.co.uk neu sgwrs ar-lein www.dvsc.co.uk/home o 08.30-16.30 (16.00 ddydd Gwener). 

 

Mae CGGSDd yn mobileiddio #GwirfoddolwyrSirDdinbych ledled y sir i ddarparu cefnogaeth ymarferol lle mae ei angen fwyaf.

 

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli fel rhan o ymateb Covid-19 yn Sir Ddinbych gofrestru gyda CGGSDd er mwyn cael ei baru â chyfle gwirfoddoli priodol. Gall gwirfoddolwyr gofrestru ar-lein ar wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd): bit.ly/Covid-19VolunteerRole.

 

Cofrestru ar-lein yw'r opsiwn a ffefrir, ond os na all gyrchu'r cofrestriad ar-lein, e-bostiwch fanylion i covid19@dvsc.co.uk neu ffoniwch CGGSDd ar 01824 702441. 

 

Gall CGGSDd hefyd eich cefnogi i ddod o hyd a cyrchu grantiau a chyllid brys.

Y tu ôl i'r llenni, mae ein tîm wedi bod yn brysur yn paratoi hyfforddiant diddorol ar gyfer misoedd cyntaf 2021:

Angen Siarad?

Gallwn sgwrsio'n fyw ar-lein
Dydd Gwener - Dydd Gwener

9am - 4pm
Ewch i sgwrs fyw >

• Ymunwch â Drysau Agored ar-lein am sgwrs ddiddorol bob dydd Gwener.

• Ychwanegwch at eich sgiliau TG mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru a Canolfan Cydweithredol Cymru, bob dydd Gwener cyntaf y mis.

• Cofrestrwch ar gyfer un o'n cyrsiau hyfforddi diddorol ac amrywiol Ymwybyddiaeth Dementia Sir Ddinbych

• Neu archebwch le ar un o'r sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia agored rydyn ni wedi'u sefydlu, bob yn ail ddydd Mawrth y mis gyda'r nos a phob 4ydd dydd Mercher o'r mis yn y bore.

Cymerwch gip ar ein tudalen Eventbrite ac archebwch eich lle ar gyfer un o'r cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim hyn: DVSC Events | Eventbrite

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar ddwy rownd grant newydd a fydd yn cael eu lansio ar ein gwefan.

• Bydd ein grant Dementia Ymwybodol Sir Ddinbych ar gael ar gyfer elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, busnesau bach ac unigolion sy'n gweithio i ledaenu ymwybyddiaeth o ddementia ar draws Sir Ddinbych.

• Bydd y grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn agored i grwpiau sy’n helpu pobl ifanc o fewn chwe maes blaenoriaeth sydd wedi ei osod gan Llywodraeth Cymru: blynyddoedd cynnar, gwell iechyd meddwl, tai, sgiliau a chyflogadwyedd, gofal cymdeithasol a datgarboneiddio.

Bydd y ddwy rownd grant yma yn cael eu gweithredu trwy broses benderfynu grantiau gyflym gyda cheisiadau'n cael eu hystyried ar sail dreigl nes bod yr holl bres wedi ei ddosbarthu. Cadwch lygad ar ein gwefannau cymdeithasol am y cyhoeddiadau a'r ddolen i ffurflen gais y grant.

01824 702 441

DIWEDDARIAD GAN #TIMCGGSDd

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
DVSC building.png

Ers 23 Mawrth pan gyhoeddodd y Prif Weinidog y cyfnod clo cenedlaethol, mae Canolfan eiconig Naylor Leyland, ein canolbwynt cymunedol yng nghanol Rhuthun wedi bod ar gau i'r cyhoedd. Mae'n dal i fod.

​ Y tu ôl i'r llenni, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio adnewyddu ac adnewyddu'r adeilad hardd hwn ac rydym yn parhau i arloesi ac addasu ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn darparu ein gwasanaethau dwyieithog o bell.

Rydym ar gael dros y ffôn, sgwrsio ar-lein neu e-bost ac weithiau byddwn yn ymddangos mewn lleoedd o amgylch Sir Ddinbych lle bo angen ac yn ôl yr amodau, yn amodol ar bellter cymdeithasol ac yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru. 

01824 702 441

Chat Live Online

Rydym hefyd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ddarparu ein gwasanaethau, i estyn allan a sgwrsio, ac nid i ddarlledu ein newyddion a newyddion ein haelodau a'n partneriaid yn unig.

Mae ein cyfarfodydd Rhwydwaith - #GwirfoddolwrSirDdinbych, Lles ac Ymwybyddiaeth Dementia Sir Ddinbych - i gyd wedi'u trefnu hyd ddiwedd y flwyddyn, gan ganiatáu ar gyfer sgwrsio gwych, ysbrydoliaeth, dysgu cymheiriaid a chyfleoedd partneriaeth. Gallwch gofrestru i fynychu'r rhain yma a hefyd i ddarganfod am yr holl gyrsiau dysgu eraill AM DDIM sydd ar gael.

 

Mae ein credydau dysgu ar-lein cost isel hefyd yn wych i unigolion, grwpiau, mentrau cymdeithasol a busnesau bach. E-bostiwch Rhys@dvsc.co.uk os ydych chi eisiau gwybod mwy.

Rydym hefyd yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gychwyn rhai prosiectau newydd cyffrous y bu'n rhaid eu gohirio dros dro yn ystod y cyfnod clo. Felly dilynwch ni ar twitter, @DVSC_Wales i gael y newyddion diweddaraf.

 

Gyda'r rhain, fel gyda phopeth arall, mae'n rhaid i ni fyrfyfyrio, meddwl yn greadigol a dychmygus am sut y gallwn gyflawni'r prosiectau hyn, gan weithio gyda chi a'ch cefnogi. Gyda'n gilydd rwy'n gwybod y gallwn gataleiddio newid cadarnhaol yn ein cymunedau. Os ydych chi'n wneuthurwr newid, ymunwch â ni a helpwch i adeiladu symudiad cadarnhaol ar gyfer newid.

Gadewch i ni ddefnyddio’r cyfnod hwn o newid i brofi a dysgu, i Ail Adeiladu’n Well ac i ddal ati i Arloesi!

Helen Wilkinson | Prif Weithredwr

A YDYCH CHI’N AWYDDUS I HELPU?

Mae ein tîm bach yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned #COVID19 sy’n ddiogel, effeithiol ac yn cryfhau’r ysbryd cymunedol.  Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wynebu her #COVID19. 

 

Os ydych chi’n iach ac yn dymuno gwirfoddoli, cofrestrwch heddiw, os gwelwch yn dda, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch ni.

LOGO-webready.png

01824 702 441

DOD YN AELOD

Cofrestrwch ac ymunwch â symudiad am newid trwy glicio ar y dolenni isod. Rhwydweithiwch gyda gwneuthurwyr newid eraill, cyrchu cyfleoedd dysgu a datblygu ar-lein AM DDIM a chost isel, cyrchu ein hadnoddau digidol, a gwneud cais am ein grantiau i gataleiddio newid yn eich cymuned leol.

 

Ymunwch fel Aelod (gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol) neu fel Partner (sefydliadau sector cyhoeddus a statudol, busnesau bach a mawr).

DILYNWCH NI I GAEL DIWEDDARIADA

Diolch!

A OES ARNOCH CHI ANGEN GWIRFODDOLWYR?

Os ydych chi’n fudiad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod yr argyfwng a thu hwnt, yna hysbysebwch eich rolau trwy’r ddolen isod, os gwelwch yn dda 
 

voluntarios-png-2.png
  • Twitter

DVSC BWYDYDD TWITTER BYW

A OES GENNYCH CHI STORI #COVID19 I’W RHANNU?

Rhannwch eich newyddion cadarnhaol gyda ni fel y medrwn ni ysbrydoli eraill i gadw’n gryf, cadw’n ddiogel a chadw’n gadarnhaol yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn   

POSTERI DEFNYDDIOL I’W HARGRAFFU A’U RHANNU

DIWEDDARIADAU AC ADNODDAU

 
DCWlogo.png
Digital Comms Logo.jpg
learn_my_way_full_colour logo.png

CHWILIO AM GYMORTH I FYND AR-LEIN?

Mae CGGSDd yn aelod o’r rhwydwaith Canolfan Ddysgu Ar-lein sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig, ac rydym ni’n gweithio’n agos gyda’n partner, Canolfan Gydweithredol Cymru. 

 

I’r rhai hynny sy’n chwilio am gymorth i fynd ar-lein, o ddysgu’r sgiliau sylfaenol sut i ddefnyddio cyfrifiadur i ddefnyddio tiwtorialau galwadau fideo, cewch gofrestru i ddefnyddio’r platfform ‘Learn My Way’ am ddim.
 

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru o adref defnyddiwch Rhif Canolfan 8005103 i gael mynediad at yr hyfforddiant. 
 

Os oes arnoch chi angen cymorth i ddefnyddio platfform Learn My Way, ffoniwch ni ar 07917 764 877.

A ydych chi'n arwr digidol?
 

Os oes gennych chi sgiliau digidol a’ch bod chi’n barod i ddarparu cyngor (dros y ffôn neu drwy e-bost) i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein, cofrestrwch eich diddordeb isod

Bydd CGGSDd yn talu holl gostau gwirfoddolwyr yng nghyswllt cymorth dros y ffôn. Cysylltwch isod.

Os hoffech chi drafod hyn yn fanylach cyn cofrestru, ffoniwch Gareth, Hyrwyddwr Digidol CGGSDd, os gwelwch yn dda, ar 07917 764 877.

01824 702 441

a_member_of_the_online_centres_network_l
Gwybodaeth Grant Newydd Yn Dod Yn fuan

Rydym yn rheoli dosbarthiad grantiau i gefnogi gweithredu gwirfoddol a menter gymdeithasol yn Sir Ddinbych mewn ffyrdd sy'n gwella lles unigolion a chymunedau.
 

 

Cyhoeddir y rownd nesaf o gyllid ar gyfer # COVID19, y Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn fuan


Bydd grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau dielw ac elusennau cofrestredig yn gallu gwneud cais am hyd at £ 2000.
 

 

Ei bwrpas yw galluogi'r rhai sy'n darparu cefnogaeth hanfodol i bobl ar wahân, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd ac ati.
 

 

Cyhoeddir y rownd nesaf o gyllid ar gyfer # COVID19, y Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn fuan

 

Gwyliwch y gofod hwn! Neu tanysgrifiwch am ddiweddariadau isod.

01824 702 441

fw-logo-resized.png

Mae gan CGGSDd wreiddiau lleol a chyrhaeddiad cenedlaethol diolch i’n hymwneud gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth sy’n cynnwys 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid strategol eraill, yn cynnwys Ymddiriedolaethau. 

 

Gallwn rannu’r newyddion diweddaraf ynghylch cyfleoedd cyllido brys #COVID19 gyda chi a ffynonellau cyllido eraill. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf a chanfod mwy am fentrau cyllido brys eraill.   

Fel rhan o’n Ymateb Gwirfoddolwyr yn y Gymuned i #COVID19, rydym ni’n gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych. Gyda’n gilydd medrwn ddarparu cyngor a chyngor ynghylch ceisiadau grant bach, canolig a mawr. Cysylltwch gyda ni os hoffech chi gael cymorth. 

Cewch gofrestru ar Cyllido Cymru trwy glicio’r botwm isod.  Cewch chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau a benthyciadau o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Medrwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r cyllid angenrheidiol, o grantiau bach i brosiectiau cyfalaf mawr. 

01824 702 441

 #COVID19 BLOG