Croeso i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Ein cenhadaeth yw darparu cymorth rhagorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych

 Rydym ni wrthi’n ailddatblygu ein gwefan gorfforaethol ar hyn o bryd. Y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad yn y cyfamser yw:

 Ein hoffi ni ar Gweplyfr / Facebook

 Neu ein dilyn ni ar Twitter

Rydym ni’n rhoi negeseuon ar y rhain yn ddyddiol.

lanhawr contract Cyflog Byw

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn chwilio am lanhawr contract Cyflog Byw i ddarparu gwasanaethau glanhau yng Nghanolfan Naylor Leyland, Rhuthun, i gadw’r adeilad yn lân a chyda deunyddiau digonol cyn ei osod. Bydd hwn yn gontract gwasanaeth a bydd yn golygu anfonebu Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am swm penodol bob mis, yn cynnwys amser llafur a nwyddau glanhau. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Ymgymryd â dyletswyddau glanhau dyddiol fel a ganlyn – gwagu biniau a chael gwared ar y sbwriel; glanhau’r toiledau; glanhau’r ceginau a gwneud yn siwr bod y ddwy brif ystafell sydd ar gael i’w llogi yn lân a thaclus
  • Ymgymryd â dyletswyddau glanhau cyfnodol fel a ganlyn – defnyddio sugnwr llwch ar yr holl loriau; hel llwch oddi ar y byrddau a’r desgiau (lle bo’n bosibl); hel llwch oddi ar y sil ffenestri; rhoi cadach ar y drysau, sgyrtin, rheiddiaduron ac eitemau eraill wedi’u paentio
  • Cofnodi a hysbysu am unrhyw golli neu dorri cyllyll a ffyrc, llestri, dodrefn, offer ac ati, fel y bo’n digwydd
  • Cydymffurfio â’r holl ofynion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch fel y nodir o dro i dro yn unol â Pholisi Gweithdrefnau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, a gofynion cyfreithiol
  • Llunio rota glanhau yn amlinellu’r dyletswyddau dyddiol ac wythnosol, a fydd yn cael ei arddangos mewn man amlwg er mwyn galluogi cael adborth priodol gan gwsmeriaid

Anfonwch eich dyfynbris, eich CV a chopi o’ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus at Damon Jones, Gweinyddydd Aelodaeth a Chymorth Busnes CGGSDd, Trwy e-bostio office@dvsc.co.uk os gwelwch yn dda. 

Os oes gennych chi ddiddordeb ymweld â’r safle er mwyn asesu’r amser sy’n ofynnol i gyflawni’r dyletswyddau hyn, mae Damon yn hapus i hwyluso hyn.  

Bydd CGGSDd yn fodlon darparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a sesiwn cynefino i’r contractwr sy’n llwyddo i ennill y contract.

 

 

Aelodaeth CGGSDd

Yn dilyn adolygiad manwl o gyfeiriad strategol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, a phenderfyniad yn ein Cyfarfod Bwrdd ar 31 Mawrth 2017, mae model aelodaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi’i ailwampio.

Ein nod gyda’r cynnig newydd hwn yw cynnwys gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector yn ymarferol wrth siapio ein gwaith fel y mudiad aelodaeth sirol i’r trydydd sector yn Sir Ddinbych, a dylanwadu ar ein partneriaid a’r gymdeithas er gwell.

Mae’r newidiadau sy’n cael eu cyflwyno o Ebrill 2017 yn rhoi cynnig aelodaeth cliriach, gyda strwythur ffioedd newydd a thecach, wedi’i seilio ar drosiant blynyddol. Bydd aelodau yn parhau i allu manteisio ar fuddion amrywiol a’r hyn a gredwn sy’n gynnig aelodaeth wedi’i wella’n sylweddol.

Daw’r newid hwn i rym ar Ebrill 2017 ac fe’i rhoir ar waith yn raddol yn ystod 2017 wrth i aelodau presennol gyrraedd eu dyddiadau adnewyddu aelodaeth.

Mae Aelodaeth Efydd yn am ddim I grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio o fewn Sir Ddinbych gydag incwm blynyddol lai na £50,000.

Cewch ragor o wybodaeth am strwythur prisiau newydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych cliciwch ar y cliciwch ar y ddolen yma


 

Categori AelodaethOs oes gennych chi unrhyw syniadau neu sylwadau ar bethau fyddai’n werthfawr i chi fel rhan o’r cynnig aelodaeth hwn, gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda! Rydym ni’n croesoawu eich syniadau a’ch adborth chi.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd ac eisiau bod y cyswllt sy’n helpu newid bywyd person yma yn Sir Ddinbych, yna edrychwch ar ein gwefan newydd, www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net lle cewch ganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr. Bydd ein tîm cyfeillgar yn hapus i’ch cynorthwyo chi.

Os ydych chi’n fudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych ac yn awyddus i ddysgu am a rhannu arferion gorau yn yr ardal hon yna edrychwch ar www.gwirfoddolwyrsirddinbych.org a chofrestrwch eich diddordeb i gymryd rhan.

Yn olaf, os ydych chi am gysylltu ag aelod o dîm Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yna anfonwch neges e-bost, os gwelwch yn dda:  office@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni ar 01824 702 441

Diddordeb mewn Gwirfoddoli?

Medrwn gyfateb eich sgiliau a’ch diddordebau i gyfle sy’n gweddu i chi.

cymrwch y cam cyntafadidas yeezy boost v3 shoe adidas yeezy boost v2 shoes adidas yeezy boost 350 v3 shoe adidas yeezy boost 350 v2 shoes adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 black white adidas yeezy boost 350 v2 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 black adidas yeezy boost 350 v3 grey adidas yeezy boost 350 v3 yellow