Croeso i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Ein cenhadaeth yw darparu cymorth rhagorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych

 Rydym ni wrthi’n ailddatblygu ein gwefan gorfforaethol ar hyn o bryd. Y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad yn y cyfamser yw:

 Ein hoffi ni ar Gweplyfr / Facebook

 Neu ein dilyn ni ar Twitter

Rydym ni’n rhoi negeseuon ar y rhain yn ddyddiol.

Aelodaeth CGGSDd

Yn dilyn adolygiad manwl o gyfeiriad strategol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, a phenderfyniad yn ein Cyfarfod Bwrdd ar 31 Mawrth 2017, mae model aelodaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi’i ailwampio.

Ein nod gyda’r cynnig newydd hwn yw cynnwys gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector yn ymarferol wrth siapio ein gwaith fel y mudiad aelodaeth sirol i’r trydydd sector yn Sir Ddinbych, a dylanwadu ar ein partneriaid a’r gymdeithas er gwell.

Mae’r newidiadau sy’n cael eu cyflwyno o Ebrill 2017 yn rhoi cynnig aelodaeth cliriach, gyda strwythur ffioedd newydd a thecach, wedi’i seilio ar drosiant blynyddol. Bydd aelodau yn parhau i allu manteisio ar fuddion amrywiol a’r hyn a gredwn sy’n gynnig aelodaeth wedi’i wella’n sylweddol.

Daw’r newid hwn i rym ar Ebrill 2017 ac fe’i rhoir ar waith yn raddol yn ystod 2017 wrth i aelodau presennol gyrraedd eu dyddiadau adnewyddu aelodaeth.

Mae Aelodaeth Efydd yn am ddim I grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio o fewn Sir Ddinbych gydag incwm blynyddol lai na £50,000.

Cewch ragor o wybodaeth am strwythur prisiau newydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych cliciwch ar y cliciwch ar y ddolen yma


 

Categori AelodaethOs oes gennych chi unrhyw syniadau neu sylwadau ar bethau fyddai’n werthfawr i chi fel rhan o’r cynnig aelodaeth hwn, gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda! Rydym ni’n croesoawu eich syniadau a’ch adborth chi.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd ac eisiau bod y cyswllt sy’n helpu newid bywyd person yma yn Sir Ddinbych, yna edrychwch ar ein gwefan newydd, www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net lle cewch ganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr. Bydd ein tîm cyfeillgar yn hapus i’ch cynorthwyo chi.

Os ydych chi’n fudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych ac yn awyddus i ddysgu am a rhannu arferion gorau yn yr ardal hon yna edrychwch ar www.gwirfoddolwyrsirddinbych.org a chofrestrwch eich diddordeb i gymryd rhan.

Yn olaf, os ydych chi am gysylltu ag aelod o dîm Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yna anfonwch neges e-bost, os gwelwch yn dda:  office@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni ar 01824 702 441

Diddordeb mewn Gwirfoddoli?

Medrwn gyfateb eich sgiliau a’ch diddordebau i gyfle sy’n gweddu i chi.

cymrwch y cam cyntaf