Gwybodaeth a Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles – Mehefin – Gorffennaf 2016

Dros y misoedd diwethaf, mae hi wedi bod yn adeg bryusr iawn gyda trefnu’r rota ar gyfer y Pwyntiau Siarad.

Rydw i yn y broses o lunio rota Gorffennaf – Medi o ran presenoldeb y Trydydd Sector. Os hoffai eich mudiad chi fod yn bresennol i gynnig cyngor a chymorth, gadewch i mi wybod, os gwelwch yn dda. Pan fyddwch chi’n mynychu cofiwch hyrwyddo hyn trwy rwydweithiau eich mudiad i ddefnyddwyr gwasanaethau a thrwy eich cysylltiadau cyfryngol.

Bydd hyn yn sicrhau bod gymaint o bobl leol ag y bo modd yn ymwybodol eich bod yn bresennol yn y Pwynt Siarad. Ceir rhagor o wybodaeth am y Pwyntiau Siarad a’r dyddiadau ymhob ardal ar y tudalen flaen.

Rydym ni’n ceisio hyrwyddo gymaint o grwpiau a gweithgareddau trydydd sector ag y bo modd. Os hoffech chi hyrwyddo eich mudiad, ond nad ydych chi’n medru bod yn bresennol yn y Pwynt Siarad, anfonwch daflenni a phosteri ataf trwy e-bost ac fe wnawn ni eu hyrwyddo ym Mhwyntiau Siarad Corwen, Llangollen, Dinbych, Y Rhyl a Phrestatyn.

Mae’r fenter ‘Cymunedau sy’n ystyriol o Ddemensia’ wedi bod yn cyflymu gyda Phrestatyn yn symud ymlaen i sefydlu grŵp llywio ac mae Llanelwy yn y broses o ffurfio’r ail grŵp llywio.

Mae Abergele wedi cael ei ail gyfarfod ac yn y broses o adnabod pobl leol i fod yn aelodau’r grŵp llywio. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb datblygu Cymuned sy’n ystyriol o Ddemensia yn eu tref nhw, cysylltwch â mi.

Aeth y Cyfarfod Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar y cyd gyda’m swyddog cyfatebol yng Nghonwy, Geraint Davies, yn dda iawn. Roedd presenoldeb da ac ymunodd Margaret Hanson â ni gan siarad am y datblygiadau parhaus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda phenodiad y Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl y bore hwnnw. Soniodd hefyd am y gwaith mae hi’n ei wneud gyda’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Mesurau Arbennig a sut y byddant yn ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau.

Siaradodd hefyd am ddatblygiadau ar draws gogledd Cymru gyda’r fenter Iechyd Cyhoeddus Cymru, ‘Gogledd Cymru Iachach’. Nod y fenter yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a lles yn lleol.

Bum mewn digwyddiad yn Wrecsam ym mis Mai, ‘Lleoedd Iach’, wnaeth ymhelaethu ar y dull gweithio yma. Yn ei hanfod mae’r fenter ‘Cymuned Iachach’ yn fframwaith sy’n galluogi cymunedau a mudiadau lleol i weithio gyda’i gilydd i wella iechyd a lles, creu cymunedau cryfach a lleihau anghydraddoldebau.

Dewiswyd un lle ymhob un o dair Ardal y Bwrdd Iechyd gan grwpiau rhanddeiliaid:

  • Penycae, Wrecsam (Dwyrain);
  • Dinbych Uchaf (Canolog);
  • Llangefni, Ynys Môn (Gorllewin).

Enw’r rhaglen fydd ‘Ein Dyfodol’. Os bydd y dull yma’n llwyddiannus yn ymdrin ag anghydraddoldebau lleol bydd y fenter yn cael ei lledaenu i ardaloedd eraill.

Roedd Stephanie O’Donnell o Gyngor Sir Ddinbych yn bresennol yn y Cyfarfod Rhwydweithio ar y cyd hefyd, a siaradodd am ddull Sir Ddinbych o ymdrin â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth: trwy’r Un Pwynt Mynediad a’r Porth Plant; Llesiant; Hyfforddiant canolbwyntio ar ddeilliannau; Pwyntiau Siarad; cyfeirio – defnyddio DEWIS; newidiadau i asesiadau ariannol; newidiadau i blant sy’n derbyn gofal trwy asesiadau canlyniadau llesiant; paneli diogelu yn eu lle ar gyfer plant ac oedolion.

Am ragor o wybodaeth am y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant cliciwch ar y dolennau isod sy’n rhoi mynediad i adnoddau i’ch cynorthwyo i hysbysu eich hun, eich staff a’ch mudiad.

Deall y Ddeddf: Mae Cyngor Gofal Cymru wedi datblygu Hyb Gwybodaeth a Dysgu – man canolog ar gyfer yr ystod eang o adnoddau a fydd yn cael eu cynhyrchu i gefnogi gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Dros amser bydd yn cynnwys deunyddiau hyfforddiant mewn gwahanol fformatau i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol i weithredu’r ddeddfwriaeth yn eu gwaith o ddydd i ddydd. http://www.cgcymru.org.uk/y-ddeddf/?force=2

Yn ychwanegol at hyn cofiwch ddefnyddio Dewis Cymru sef y cyfeiriadur gwybodaeth am weithgareddau, cymorth a gwasanaethau cymunedol yng Nghymru i’n cynorthwyo i gael y gorau o fywyd.

Os hoffech chi ganfod beth sy’n digwydd yn eich cymuned chi, neu os hoffech ddweud wrthym ni am eich clwb, grŵp neu wasanaeth ewch i www.dewis.wales

Os nad ydych chi wedi cofrestru eisoes, dyma’r adeg i wneud. Mae’n cymryd ychydig funudau yn unig, ac yna cewch ddechrau cynnwys eich adnoddau, grwpiau a’ch gweithgareddau chi ar y wefan.

Os hoffech chi gael cymorth I gwblhau hyn, gadewch i mi wybod.

Os hoffech chi drafod cyfle newydd neu os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw un o’r pynciau uchod, cysylltwch a fi.

Cofion,

Lisa