CYLLID GOFAL CANOLRADDOL – CYFLE AM GYLLID I’R TRYDYDD SECTOR

welsh-gov-logo    logo-bcuhb      nwsic-logo   dvsc-logo

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, CGGSDd, wrth ei fodd ei fod wedi ei ddewis yn gorff arweiniol i ddosbarthu £460,000 o Gyllid Gofal Canolraddol gan Lywodraeth Cymru i’r trydydd sector ar draws y chwe sir yng ngogledd Cymru. Mae’r cyllid ar gyfer prosiectau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau sy’n gwella/cyfoethogi gwasanaethau sy’n bodoli eisoes neu sy’n datblygu rhai newydd, ac o fudd i ddinasyddion ag anableddau dysgu (bob oedran) neu blant ag anghenion cymhleth, eu teuluoedd a’u gofalwyr yng ngogledd Cymru.

Bydd grwpiau a mudiadau gwirfoddol yn medru gwneud cais yn uniongyrchol i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am ddwy haen o gyllid. Dengys profiad y gall symiau bach o arian wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd a lles pobl, felly mae’r haen gyntaf wedi ei gosod ar £5,000. Mae’r ail haen ar gyfer prosiectau dros £5,000 hyd at uchafswm o £25,000. Anogir cynigion a cheisiadau ar gyfer grantiau llai, yn ogystal â phrosiectau sydd am weithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill ac ar draws y chwe sir.

Bydd CGGSDd yn cynnal cymorthfeydd cyllido a digwyddiadau ledled gogledd Cymru mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol eraill i hybu’r cyfle am gyllid i gymaint o grwpiau gwirfoddol a mudiadau trydydd sector ag y bo modd. Bydd tîm Cymorth i’r Sector CGGSDd yn medru rhoi cymorth ac arweiniad i fudiadau wrth iddynt ddatblygu eu ceisiadau, er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol.

Bydd proses gwneud penderfyniadau dwy haen hyblyg, gyda Phanel Trydydd Sector Gogledd Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Gynghorau Gwirfoddol Sirol cyfagos, defnyddwyr a dinasyddion, a fydd yn sgrinio ceisiadau ddwywaith y mis o fis Hydref ymlaen ac yn gwneud argymhellion i Gydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru i’w cymeradwyo’n derfynol cyn rhyddhau’r cyllid. Y bwriad yw y bydd y broses yn hyblyg, cyflym a hawdd i ddefnyddwyr ei defnyddio.

Am ffurflen gais a’r nodiadau canllaw edrychwch isod:-

Taflen Gwybodaeth

Nodiadau Canllaw

Ffurflen Gais

 

Os hoffwch drafod eich cynnig ymhellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni:

cefnogaethysector@dvsc.co.uk

Neu ffoniwch: Stephen Convill – Swyddog Datblygu’r Sector yn uniongyrchol ar:

 01824 709 316 (Dydd Llun – Dydd Iau)

 Debbie Neale – Swyddog Datblygu’r Sector yn uniongyrchol ar:

 01824 709 334 (Dydd Llun – Dydd Iau)

 

ioac-logo    Print     logo-gc    logo-wcbc  logo-fcc    logo-ccbc