Arweiniad Llywodraethu Da

Arweiniad Llywodraethu Da

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi lansio dau gyhoeddiad diwygiedig sydd wedi eu dylunio’n arbennig er mwyn sicrhau fod ymddiriedolwyr  yn arwain eu sefydliadau yn y ffordd orau bosib. Canllaw cryno yw’r cyhoeddiad cyntaf sy’n cyflwyno chwe egwyddor glir o ran sut i lywodraethu’n effeithiol. Llawlyfr mwy manwl yw’r ail gyhoeddiad a’i ddiben yw cynorthwyo ymddiriedolwyr i fynd i’r afael â’u cyfrifoldebau rheoli.

Llywodraethu da: dyma’r canllaw i’r trydydd sector yng Nghymru,diweddariad o’r canllaw gwreiddiol a gyhoeddodd  Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 2006. Fe’i lluniwyd gan y sector ar gyfer y sector. Mae’n ganllaw hwylusach o lawer i i fyrddau llai profiadol ac i sefydliadau bychain sy’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr. Yn y canllaw mae safonau clir a sylfaenol y dylai pob elusen anelu tuag atynt.

Mae’r trydydd rhifyn o ‘Nid Ffydd a Gobaith sy’n cynnal elusennau (ymddiriedolwyr sy’n gwneud)’  hefyd wedi ei gyhoeddi fel canllaw  ymarferol i aelodau gwirfoddol o bwyllgorau rheoli. Mae wedi’i ddylunio fel canllaw hwylus i ymddiriedolwyr i droi ato am gymorth ar faterion penodol. Bwriad yr argraffiad yw cynorthwyo’r ymddiriedolwyr i fynd i’r afael â’u cyfrifoldebau rheoli, boed hynny’n gynllunio strategol, datblygu’r sefydliad, trin pobl a chyllid neu wneud penderfyniadau.

Gwirio’r gwasanaeth

Mae’r gwiriad hwn wedi’i ddylunio er mwyn cynorthwyo bwrdd yr ymddiriedolwyr i hunan- asesu eu gwasanaethau er mwyn gweithio tuag at yr egwyddorion o lywodraethu da. Bwriad arall y gwiriad yw cynorthwyo’r byrddau i arddangos eu harferion o lywodraethu da i reoleiddwyr, cyllidwyr, buddiolwyr a rhan ddeiliaid.

Gwiriad iechyd llywodraethu WCVA

http://www.wcva.org.uk/advice-guidance/trustees-and-governance/information-sheets?seq.lang=cy-GB