Aelodaeth

Manteision Aelodaeth

Wrth ddod yn Aelodau o CGGSDd bydd eich mudiad yn:

 • Cael yr hawl i gyfrannu’n llawn yn y broses o gynllunio gwaith y Cyngor
 • Gallu manteisio ar gyngor cyfreithiol/cyffredinol ar faterion o bwys i fudiadau  gwirfoddol
 • Cael y cyfle i gyfarfod â chynrychiolwyr o fudiadau eraill gyda’r un diddordebau
 • Derbyn gwahoddiadau i gyrsiau/seminarau sy’n gymwys i’ch mudiad; cyrsiau a drefnir gan GGSDd a mudiadau eraill, gyda gostyngiad yn y pris
 • Derbyn copi rhad ac am ddim chwe gwaith y flwyddyn o’r cyhoeddiad
 • Derbyn gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol CGGSDd

Deddf Diogelu Data 1998: Cedwir gwybodaeth aelodaeth ar gyfrifiadur gan CGGSDd. Mae gwybodaeth bersonol yn cael ei gyfyngu i enwau, teitlau, cyfeiriadau, rhifau ffôn a mudiadau. Bydd yr wybodaeth yma yn cael ei ddefnyddio gan CGGSDd i bwrpas gweinyddol ac wrth ymateb i ymholiadau o’r sector gwirfoddol ac eraill sy’n ymwneud â’r sector gwirfoddol.

Gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor

Gwybodaeth:
 • Gweithgarwch gwirfoddol yn yr ardal
 • Asiantaethau statudol lleol
 • Cyfarpar, cyfleusterau a mannau cyfarfod lleol
 • Mae cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi bob dau fis yn cynnwys gwybodaeth briodol i’r sector gwirfoddol.
Cyngor a gwybodaeth am ariannu:
 • Manylion am ffynonellau priodol/gwasanaeth ‘Funderfinder’ ar gyfrifiadur/sut i gwblhau ceisiadau
 • Cyrsiau hyfforddi/seminarau gwybodaeth
 • Trefnu/cyfeirio aelodau at gyrsiau hyfforddi am bris rhesymol:
 • Pynciau yn cynnwys: cyfrifon a chadw llyfrau (SORPS), gweithio gyda gwirfoddolwyr, aterion rheolaeth a chyfreithiol, sgiliau pwyllgor, gwirfoddoli, cydraddoldeb a sgiliau gweinyddol ayb.
Rheoloaeth a chyngor cyfreithiol:
 • Cyfraith elusennol/gwaith a dyletswyddau ymddiriedolwyr/cyfansoddiadau
 • Rheolaeth gyllidol a gofynion cyfrifon
 • Recriwtio a chyflogi gweithwyr a thermau ac amodau gwaith
 • Cyfraith cyflogaeth
 • Rheoli gwirfoddolwyr
 • Cydraddoldeb
 • Materion yswiriant
 • Cynlluniau iaith Gymraeg
Cynrychioli a gweithio ar y cyd:
 • Adnabod materion sydd yn peri pryder i fudiadau mewn aelodaeth
 • Cyfleu’r pryderon yma i’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau a gweithio ar y cyd i
 • Gyflawni canlyniadau effeithiol
 • Sicrhau fod y sector gwirfoddol yn effeithiol mewn cyd gynllunio
 • Mentrau yn y sector gwirfoddol:
 • Cychwyn prosiectau i lenwi bylchau mewn gwasanaethau
Gwirfoddoli:
 • Gwasanaeth biwro gwirfoddoli/recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
 • Gwasanaethau ymarferol
 • Teipio/llungopio/printio
 • Gwasanaeth cyflogau
 • Gwasanaeth cyfieithu